تحلیل و اعتباریابی ابزار سنجش رویکردهای مطالعه دانشجویان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه شهید بهشتی

3 عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل ابزار سنجش رویکردهای مطالعه دانشجویان و تعیین ویژگی‌های فنی آن است. روش پژوهش، از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل دانشجویان مقطع کارشناسی رشته‌های گروه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی متشکل از 4438 دانشجو بود. با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای، نمونه‌ای به تعداد 358 نفر انتخاب شد. ابزار، پرسش‌نامه 20 سوالیSPQ  بیگز بوده است. داده‌ها از طریق تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل شد. تحلیل عاملی اکتشافی مدل اندازه‌گیری 4 عاملی جدیدی را نشان داد که این عوامل عبارت‌اند از انگیزه عمیق، استراتژی عمیق، انگیزه سطحی و استراتژی سطحی. ضمناً پایایی و روایی ابزار نیز محاسبه شده است و نشان داد برای سنجش مطالعه دانشجویان مناسب است. براساس نتایج به‌دست‌ آمده مدل چهار عاملی جدید حاصل تأثیر بافت و فرهنگ هر اجتماع بر ابزار سنجش است و بر متناسب‌سازی ابزارهای سنجش رویکرد مطالعه با توجه به فرهنگ حاکم بر جامعه دانشجویان کشورمان تأکید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and Accreditation of Assessment Tools of Students’ Learning Approaches

نویسندگان [English]

  • Sakineh Zahedi 1
  • Mohammad Hasan Pardakhtchi 2
  • Seyed Rasoul Hosseini 3
1 PhD student in Educational Management, University of Tehran
2 Professor of Shahid Beheshti University
3 Faculty member of Farhangian University
چکیده [English]

The objective of this study was to obtain a factor structure for Study Process Questionnaire (SPQ) among undergraduate students in humanities field of study at ShahidBeheshtiUniversity. A correlation method was employed with a sample of undergraduate students. Population was 4438 students. 385 students were selected through stratified random sampling. Research instrument was a 20 – item SPQ scale. Data was analyzed through exploratory factor analysis. exploratory factor analysis showed a new four factor measurement model. These factors were deep strategy, surface strategy, deep motivation and surface motivation. Validity and reliability of new questionnaire demonstrate that it is the appropriate tool for assessing students’ learning. Findings show the emergence of a new four factor model that emphasizes the impact of culture and context in each society. Thus, study approach measurement must be appropriate to the culture of each society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Students
  • Learning Approaches
  • Factor Analysis
  • SPQ
  • Higher Education
شکری، امید؛ کدیور، پروین؛ فرزاد، ولی‌اله؛سنگری، علی‌اکبر (1385). نفش صفات و رویکردهای مطالعه در پیشرفت تحصیلی دانشجویان. پژوهش‌های روان‌شناختی، 9 (3 و 4)، 65-84.
پارسا، عبدالله؛ ساکتی، پرویز (1386). رویکردهای مطالعه، نتایج مطالعه و ادراکات دانشجویان از برنامه درسی اجرا شده و دوره تحصیلی. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 3 (52): 1-23.
حجازی، الهه؛ لواسانی، مسعود؛ بابایی، ابوالفضل (1389). رابطه ادراک از ساختار هدفی کلاس، سبک‌های تفکر، رویکردهای مطالعه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 2 (30): 38-28.
 
Biggs, J., Kember, D., & Leung Doris Y. P. (2001).The revised two–factor study process questionnaire: R-SPQ-2F. British Journal of Psychological Society, 71, 133-149.
Biggs, J. B. (1978). Individual and group differences in study process. British Journal of Educational Psychology, 48 (3), 266-279.
Byrne, M., Flood, B. & Willis, P. (2002). The relationship between learning approach and learning outcomes: a study of Irish accounting students. Accounting Education, 11 (1), 27-42.
Cuthbert, P. F. (2005). The student learning process: learning styles or learning approaches? Teaching in Higher Education, 10 (2), 235-249.
Entwistle, N. (2001). Styles of learning and approaches to studying in higher education, Kybernetes, 30 (5 & 6), 593-602.
Hall, M., Ramsey, A. & Raven, J. (2004). Changing the learning environment to promote deep learning approaches in first year accounting students. International Journal of Accounting Education, 13 (4), 489-505.
Heikkila, A., Lonka, K., Nieminen, J., Niemivitra, M. (2012). Relations between teacher students approaches to learning, cognitive and attributional strategies, well-being, and study success. Higher Education, 64 (4), 455-471.
Immekus, J. C. & Imbrie, P. K. (2010). A test and cross-validation of the Reviesed Two-Factor Study Process Questionnaire factor structure among Western University Students. Educational and Psychological Measurement, 70 (3), 495-510.
Mokhtar, S., B., Choo, G., S., Husain, M. Y., Rahman, S (2010). The Bahasa Melayu R-SPQ-2F: Apreliminary Evidence of is mvalidity. Procedia and Behavioral Science, 7: 151-155.
Scouller, K. (1998). The influence of assessment method on students learning approaches: Multiple choice question examination versus assignment essay. Higher Education, 35, 453-472.
Shale, S. & Trigwell, K. (2002). Student approaches to learning. Available at: http://www.learning.ox.ac.uk/iaul/iaul+1+2+5+main.asp. (Accessed 16 Sept. 2012
Smith, S., N. & Miller, R. J. (2005). Learning approaches: Examination type, discipline of study, and gender. Educational Psychology, 25 (1), 43-53.
Smith, S., N. & Miller, R., J. (1998). Approaches to studying of Australian and OverseasChineseUniversity students. Higher Education Research & Development, 17 (3), 261-276.
Smith, L., Saini, B., Krass, I., Chen, T., Bosnic-Anticevich, S., & Sainsbury, E. (2007).  Pharmacy student approaches to learning in an Australian university. American Journal of Pharmaceutical Education, 71 (6): 1-8.
Tanaka, A., & Yamauchi, H. (2004). Cultural self-construal and achievement goal. Hellenic Journal of Psychology, 1, 221-237.
Triagwell, K. & Prosser, M. (1997). Towards an understanding of individual acts of teaching and learning. Higher Education Research and Development, 16 (2), 241-252
Cristina, A. T. S. V., Goncalves, F. R., Faisco, L. M. (2010). Approaches to studying in higher education Portuguese students: a Portuguese version of the approaches and study skills inventory for students. Higher Education, 59, 259-275.