کلیدواژه‌ها = دوره ابتدایی
طراحی الگوی برنامه درسی سواد رسانه‌ای در دوره ابتدایی نظام آموزش و پرورش

دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 33-58

10.52547/MPES.15.1.33

مریم عزیزی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ کامبیز پوشنه؛ علی گرانمایه پور


الگوی برنامه درسی مبتنی بر صبر در دوره ابتدایی براساس آموزه‌های اسلامی با بهره‌گیری از تکنیک دلفی

دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 71-98

10.52547/MPES.14.1.71

گلستان صیاح کوکیانی؛ حمید ملکی؛ محمدرضا سرمدی؛ مهران فرج اللهی؛ طاهر محبوبی