الگوی جاری توسعه حرفه‌ای معلمان ابتدایی استان خراسان جنوبی: رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

هدف: یکی از مسائل عمده در آموزش و پرورش با توجه به گستردگی جامعة منابع انسانی به‌ویژه معلمان، تقویت منابع انسانی است. معلمان، از مهم‌ترین متغیرهای نیازمند تغییر به‌منظور بهبود سیستم‌های آموزشی شناخته می‌شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی وضع موجود توسعه حرفه‌ای معلمان مقطع آموزش و پرورش ابتدایی است.
مواد و روش‌ها: رویکرد حاکم بر پژوهش حاضر، کیفی و با روش داده بنیاد انجام گرفت. جامعه‌ی آماری شامل کلیه کارگزاران دخیل در برنامه‌های توسعه حرفه‌ای آموزگاران استان خراسان جنوبی بودند که از طریق نمونه‌گیری هدفمند از نوع ملاک‌‌محور انتخاب شدند. داده‌ها از طریق مصاحبه‌ی نیمه‌ساختار‌یافته با 12 نفر از آموزگاران، 4 نفر از مدیران مدارس و 2 نفر از کارشناسان آموزش منابع انسانی آموزش و پرورش خراسان جنوبی بود. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. جهت محرمانه ماندن هر کدام از شرکت‌کنندگان در مراحل پژوهش و رعایت اخلاق پژوهشی به هرکدام از آن‌ها یک کد اختصاص داده شد. ابزار گردآوری داده‌ها در این تحقیق، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته می‌باشد. برای تأمین روایی و پایایی از معیارهای لینکن و کوبا (1980) استفاده شد. در زمینه‌ی قابلیت اعتبار، از روش کنترل اعضاء شرکت‌کننده استفاده شد. در زمینه‌ی قابلیت انتقال، یافته‌ها در اختیار متخصصین قرار داده شد. در زمینه‌ی قابلیت اتکا (قابلیت اطمینان)، از روش توافق بین کدگذاران استفاده شد و در زمینه‌ی قابلیت تأیید مرور و بازخورد همتایان بکار برده شد.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان‌دهنده‌ی سی و سه مفهوم محوری و سیزده مقوله منتخب است که در قالب مدل پنج عاملی شامل عدم برنامه مناسب و نگاه غیرحرفه‌ای به توسعه حرفه‌ای به‌عنوان مقوله‏ی محوری و شرایط علّی (عوامل فردی و سازمانی)، عوامل زمینه‌ای (عوامل محیطی و سازمانی)، شرایط مداخله‌ای تسهیل‌گر(انگیزش، نیازسنجی و برنامه‌های توانمندسازی)، شرایط مداخله‌گر محدودکننده (چالش‌های برنامه‌ای و چالش‌های مالی و سیاست‌گذاری) راهبردها (جاری و اقدامات احساس نیاز شده) و پیامد (کاهش کاهش انگیزه و اتلاف منابع) سازمان یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Current Model of Professional Development of Primary Teachers in South Khorasan Province: A Grounded Theory-Based Approach

نویسندگان [English]

  • Masood Taherpour Kalantry 1
  • Hadi Purshafei 2
1 PhD Student in Curriculum Planning, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Birjand University, Birjand. Iran
2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Birjand University, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Birjand University, Birjand. Iran
چکیده [English]

Objective: One of the major issues in education, given the expansion of the human resources community, especially teachers, is the strengthening of human resources. Teachers are one of the most important variables that need to be changed in order to improve educational systems. The purpose of this study is to investigate the current situation of professional development of primary school teachers.
Materials and Methods: The approach of the present study was qualitative and based grounded theory approach. The statistical population included all the agents involved in the professional development programs of teachers in South Khorasan province who were selected through purposive sampling of the criterion type. Data were obtained through semi-structured interviews with 12 teachers, 4 school principals and 2 human resources education experts in South Khorasan. In order to analyze the data, open, axial and selective coding methods were used. In order to keep each of the participants in the research process confidential and to observe the research ethics, a code was assigned to each of them. The data collection tool in this study is a semi-structured interview. Lincoln and Cuba (1980) criteria were used to ensure validity and reliability. In the field of validity, the method of controlling the participating members was used. In the field of portability, the findings were made available to experts. In the field of reliability, the method of agreement between coders was used and in the field of peer verification and peer verification.
Discussion and Conclusion: The results of the research show thirty-three central concepts and thirteen selected categories, which in the form of a five-factor model include lack of proper program and unprofessional view of professional development as a central category and causal conditions ( Individual and organizational factors), contextual factors (environmental and organizational factors), facilitator intervention conditions (motivation, needs assessment and empowerment programs), restrictive intervention conditions (program challenges and challenges) Financial and policy (strategies) (current and actions felt needed) and consequences (reduction of motivation and waste of resources) were organized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Development
  • Teachers
  • Elementary School
  • Grounded Theory Approach
Abdollahi, B., & Safari, A., (2015). Investigating the main obstacles to teachers' professional development. Educational Innovations, 15 (58), 99-134.
Ahmadi, O., Kamalian, A., Yaghoubi, N., M., Ghasemi, M., & Jalali, S., (2018). Designing a model for improving the performance of employees in the Ministry of Interior with the Dah Foundation approach. Resource Management in Law Enforcement, 6 (4), 1-34.
Akhundi, F., & Safaei Movahed, S., (2015). Investigating the Role of Perception of Professional Development on Job Attachment, Job Content Plateau and Job Burnout in Kashan Elementary School Teachers, Management and Planning in Educational Systems, 8 (15), 83-104.
Asheghi, H., & Ghahremani, M., (2015). Developing a professional development plan for managers and employees of branches in the field of money and banking (case of Cooperative Development Bank). Journal of Human Resources Education and Development, 3 (11), 1-20.
Fazal Ali, F., (2020). The Impact of Reverse Career Development on the New Development of English Teachers. Linguistic Research in Foreign Languages, 10 (2), 376-389.
 Hemmatinejad, M., A., Ramezani Nejad, R., Rezaei Kamani, A., Afsharnejad, T., & Shafiei, S., (2008) Evaluation of performance appraisal system for physical education teachers. Movement, 38 (1), 128-111.
 Kadivar, P., (2014). Educational Psychology. Tehran: Organization for the Study and Compilation of University Humanities Books (Position).
 Maroofi, Y., Karami, Z., (2015). Curriculum research, new approaches in the development of teachers' professions. Journal of Educational Sciences, 6 (22), 39-66.
Seif, S., Kadivar, P., Karami Nouri, R., & Lotfa Ayadi, H., (2014). Developmental Psychology (1). Tehran: Organization for the Study and Compilation of University Humanities Books (Position).
Selajgeh, A., & Safari, S., (2015). The relationship between professional ethics and the performance of university professors. Quarterly Journal of Ethics in Science and Technology. 10 (3): 103-110.
Taheri, M, Arefi, M., Pardakhtchi, M., H., & Ghahremani, M., (2013). Exploring the process of teacher professional development in teacher training centers: Foundation Data Theory. Journal of Educational Innovations, 45 (12), 149-176.
Talkhabi, M., Rahmati, Z., & Moradi, A., (2020). Development of teachers' professions and conceptual change through knowledge building environment. Journal of Cognitive Psychology, 8 (1), 53-66.
Brown, C. & Militello, M. (2016). Principal's perceptions of effective professional development in schools, Journal of Educational Administration, 6(4). 56-67.
Buczynski, S., & Hansen, C. B. (2010). Impact of professional development on teacher practice: Uncovering connections. Teaching and Teacher Education, 26(3), 599-607.
Çetin, M., Sarıdaş, G., Araç, İ. (2015). Eğitim Denetimi Uygulamaları Kapsamında Öğretmenlere Göre Öğretmenlerin Performans Değerlendirmesine İlişkin Bir İnceleme. 7. İzmir, Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi
Finefter-Rosenbluh, I. & Perry-Hazan, L. (2016). Teacher Diversity and the Right to Adaptable Education in the Religiously-Oriented School, Youth & Society.Available at:https://ssrn.com/abstract=2716954.
Ganser, T. (2000). An ambitious vision of professional development for teachers. In: NASSP Bulletin, 84(618), Professional Development Effective? Results from a National Sample of Teachers. American Educational Research Journal, 38(4), 915–945.
Garet, M. S., Porter, A. C., Desimone, L., Birman, B. F., & Yoon, K. S. (2001). What makes professional development effective? Results from a national sample of teachers. American educational research journal, 38(4), 915-945.
Guskey, T. R. (2000). Evaluating professional development: Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
Harris, D. N., & Sass, T.  R. (2011). Teacher Training, Teacher Quality and Student Achievement. Journal of Public Economics, 95 (1), 798–812.
Harris, J., Cale, L., & Musson, H. (2011). The effects of a professional development programme on primary school teachers’ perceptions of physical education. Professional Development in Education, 37(2), 291-305.
Hirsh, S. (2009). A new definition. Journal of Education for Sustainable Development, 30(4), 10-16.
Levin, B. (2014). Professional Development and the Promotion of Highly-Effective Teaching. Institute for Emerging Issues. NC State University.Avilable.
Miller, M. (2009). A study of effective professional development for teacher engagement.Ed.D. 3379830, Walden University, United States -- Minnesota. Retrieved fromhttp://proquest.umi.com/pqdweb?did=1921148491&Fmt=7&clientId=46440&RQT=309&VName=PQD.
Nir, A. E., & Bogler, R. (2008). The antecedents of teacher satisfaction with professional development programs. Teaching and Teacher Education, 24(2), 377-386.
Ono, Y. & Ferreira, J. (2010). A case study of continuing teacher professional development through lesson study in South Africa. South African Journal of Education, 30, 59-74.
Richter, D., Kunter, M., Klusmann, U., Lüdtke, O., & Baumert, J. (2011). Professional development across the teaching career: Teachers’ uptake of formal and informal learning opportunities. Teaching and Teacher Education, 27(1), 116-126.
Sedova, K., Sedlacek, M., & Svaricek, R. (2016). Teacher professional development as a means of transforming student classroom talk. Teaching and Teacher Education, 57, 14-25.
Villegas, E. (2003). Teacher professional development: an international review of the literature. Paris: UNESCO International Institute for Educational Planning.
Coldwell, M., (2017). Exploring the influence of professional development on teacher careers: A path model approach. Teaching and Teacher Education, 61, 189-198.
Stieler‐Hunt, C., Jones, C., (2018). A professional development model to facilitate teacher adoption of interactive, immersive digital games for classroom learning: Facilitating digital game adoption in classrooms, British Journal of Educational Technology, 50(1), 264-279.
Ndongfack, M., N., (2015) Mastery of Active and Shared Learning Processes for Techno-Pedagogy (MASLEPT): A Model for Teacher Professional Development on Technology Integration. Creative Education, 6, 32-45.
Sancar, R., Atal D., & Deryakulu, D., (2021). A new framework for teachers’ professional development, Teaching and Teacher Education, 101, 1-12.