کلیدواژه‌ها = آموزش و پرورش
الگوی پارادایمی تمرکززدایی از نظام آموزش و پرورش ایران

دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 123-148

10.48308/mpes.2023.102815

محمد صادق کریمی؛ رضا هویدا؛ سید علی سیادت


جایگاه مشارکت و ابعاد آن در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با توجه به اسناد فرادست

دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 13-46

10.52547/MPES.14.2.13

رقیه فاضل؛ بهروز مهرام؛ رضوان حسینقلی زاده؛ محسن نوغانی دخت بهمنی


بررسی اثرات جهانی شدن بر نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 285-310

10.29252/mpes.12.1.285

سید عیسی حسینی؛ مهرعلی اف؛ صفر سلیمان؛ سیدعلیرضا ابراهیمی


تأملی بر میراث علمی جهانی رشته مدیریت آموزشی

دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 51-84

آرش رسته مقدم؛ عباس عباس پور؛ علی جلالی دیزجی


مطالعه و بررسی رابطه بین عوامل آموزشی و افت تحصیلی در میان دانش‌آموزان پسر آموزشگاه‌های راهنمایی

دوره 3، شماره 1، تیر 1389، صفحه 144-160

ُسیدمحمد مقیمی؛ حسین خنیفر؛ نفیسه زروندی؛ احمد جوکار؛ سیداحمد بیان معمار؛ اکبر فرجی ارمکی