مطالعه و بررسی رابطه بین عوامل آموزشی و افت تحصیلی در میان دانش‌آموزان پسر آموزشگاه‌های راهنمایی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

4 استادیار دانشگاه قم

5 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی

چکیده

پژوهش حاضر به مطالعه و بررسی رابطه بین عوامل آموزشی و افت تحصیلی می‌پردازد. نمونه آماری از میان دانش‌آموزان پسر آموزشگاه­های راهنمایی ناحیه 4 استان قم در سال تحصیلی 88 – 1387 با استفاده از فرمول به دست آمده است. روش نمونه­گیری تصادفی طبقه بندی شده است به این صورت که از میان افراد، نمونه­ها به صورت تصادفی مورد مطالعه قرار گرفته است. ابزار اصلی در این پژوهش، پرسشنامه می­باشد که پایایی و روایی آن تأیید شده است. در این تحقیق از آزمون همبستگی اسپیرمن برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های تحقیق استفاده شده است که بدین منظور از نرم­افزارSPSS استفاده شد. نتایج بدست آمده از بررسی فرضیات نشان می‌دهد که میان عوامل آموزشی و افت تحصیلی در میان دانش‌آموزان پسر آموزشگاه‌های راهنمایی ناحیه 4 استان قم رابطه معناداری وجود دارد و نیز میان تشویق و تنبیه، کم توجهی به تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان و محیط آموزشی نامناسب با افت تحصیلی در میان دانش‌آموزان پسر آموزشگاه‌های راهنمایی ناحیه 4 استان قم رابطه معناداری وجود دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relation between educational factors and dropout in boy's middle schools

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Moghimi 1
  • Hossein Khanifar 2
  • Nafiseh Zarvandi 2
  • Ahmad Jokar 3
  • Seyed Ahmad Bayan Memar 4
  • Akbar Faraji Armaki 5
1 Associate Professor, University of Tehran
2 Master of Public Administration, University of Tehran
3 Master of Educational Management
4 Assistant Professor of Qom University
5 PhD student in Management and Planning
چکیده [English]

This study examined relationship between educational factors and dropout in boy's middle schools. A questionnaire was administered to a stratified random sample of middle school students in district 4 of Qom province. Results indicated that there was a relationship between educational factors and dropout of students.  Also there was a relationship between reward and punishment, low attention to individual differences, and inappropriate learning environment with dropout of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dropout
  • educational factors
  • middle schools
  • Qom Province
 اسکینر، بی اف (1370). فراسوی آزادی و شأن. ترجمه علی اکبر سیف، تهران: انتشارات رشد.
 افروز، غلامعلی (1375). روان شناسی تربیتی. تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.
 اکبری، اسد الله (1356). بررسی ترک تحصیل در استان سیستان و بلوچستان. سازمان برنامه و بودجه.
 امین­فر، مرتضی (1365). افت تحصیلی یا اتلاف آموزش و پرورش. فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 8.
 امین­فر، مرتضی (1367). علل و عوامل افت تحصیلی. فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 13.
 بازرگان، زهرا (1379). نشریه پیوند، انتشارات انجن اولیاء و مربیان، شماره 252.
 براون، سالی، ارلام، کارولین، و ریس، فیل (1379). راهنمای تدریس مؤثر (پانصد نکته آموزنده برای معلمان ). ترجمه کوروش فتحی واجارگاه، تهران: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت.
بلوم، اس. (1363). ویژگی‌های آدمی و یادگیری آموزشگاهی. ترجمه علی اکبر سیف، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
بهرام زاده، هیبت الله (1372). رابطه خانواده و افت تحصیلی در کازرون. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
 بیابانگرد، اسماعیل (1377). رابطه بین تماشای تلویزیون و مهارت‌های مطالعه و خواندن. ماهنامه تربیت، سال چهارم، شماره دوم.
 بیابانگرد، اسماعیل (1376). روش‌های ایجاد ارتباط بین اولیا و مربیان. تهران: انتشارات پرنیان.
 بیابانگرد، اسماعیل (1378). روش‌های پیشگیری از افت تحصیلی. تهران: انجمن اولیاء و مربیان.
 دریکوس، ردولف و کاسل، پریل (1378). انضباط بدون اشک. ترجمه مینو واثقی و مریم داداش زاده، تهران: انتشارات رشد.
 زارع، محمد قاسم (1374). بررسی پاره‌ای از عوامل فردی، خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی مؤثر در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان راهنمایی استان کهکیلویه و بویر احمد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
 عنایت پور، عبدالکریم (1375). علل افت تحصیلی. ماهنامه تربیت، سال دوازدهم، شماره سوم.
 کولین، جی. اسمیت و لاسمیت، روبرت (1375). مدیریت مؤثر در کلاس درس. ترجمه زهرا صباغیان، تهران: مؤسسه نشر وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
 گلشن فومنی، محمد رسول (1376). جامعه شناسی آموزش و پرورش. تهران: نشر شیفته.
 لوگال، آندره (1374). شکست‌های تحصیلی. ترجمه محمدرضا شجاع رضوی، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
 لیامی، فاطمه، نجاریان، بهمن و مکوندی، بهنام (1383). افت تحصیلی. ماهنامه پیوند، انتشارات انجمن اولیا و مربیان، شماره 181.
 محبی، حمیدرضا (1373). رابطه بین سواد والدین و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پنجم ابتدایی کرج. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
 مشیری، علیرضا (1357). بررسی رابطه بین سطح فرهنگ خانواده و ترک تحصیل فرزندان. پایان نامه آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی.
 معتمدی، زهرا (1373). رفتار با نوجوانان. تهران: انتشارات لک لک.
 معین، محمد (1380). فرهنگ فارسی 1 جلدی. تهران: انتشارات سرایش.
نیکوکار، مهناز (1371). بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی و تعداد افراد خانواده در گچساران. پایان نامه، دانشگاه آزاد اسلامی گچساران.
 هورن، هلن و براون، سالی (1379). 500 نکته: چگونه کیفیت آموزشی را بهبود بخشیم. ترجمه فرخ لقا رئیس دانا، تهران: نشر قدیانی.
 
Atsan, N., Ozen, J., & Erdem, F. (2003). The relationship between trust and team performance. Work Study, Vol. 52, No. 7.
Chaturvedi, S. & Gaur, A. (2007). A dynamic model of trust and commitment development in strategic alliances. Department of Management and Organization, NationalUniversity of Singapore.
Den Hartog, D. N. & Dietz, G. (2006). Measuring trust inside organizations. Personnel Review, Vol. 35, No. 5.
Karjaluoto, H. & Salo, J. (2007). A conceptual model of trust in the online environment. Online Information Review, Vol. 31, No. 5.  
Kirstie, S., Ball, S., Rosalind. H., & Searle B. (2004). The development of trust and distrust in a merger. Journal of Managerial Psychology, Vol. 19, No. 7.
Mannion, R. & Connell, N. A. D. (2006). Conceptualizations of trust in the organizational literature: Some indicators from a complementary perspective. Journal of Health Organization and Management, Vol. 20, No. 5.
Martins, N. (2002). A model for managing trust. International Journal of Manpower, Vol. 23, No. 8.
McDermott, P. & Khalfan, M. M. A. (2007). Building trust in construction projects. Supply Chain Management, Vol. 12, No. 6.
Smith, G. (2005). How to achieve organizational trust within an accounting department. Managerial Auditing Journal, Vol. 20, No. 5.
Szabo, E., Auer-Rizzi, W., & Elangovan, A. R. (2007). Why don't I trust you now? An attributional approach to erosion of trust. Journal of Managerial Psychology, Vol. 22, No. 1.
Terje, K. J. & Græe, K. (2008). Building trust in project-stakeholder relationships, Mona Jensvold Massaoud Baltic. Journal of Management, Vol. 3, No. 1. Available at: www.database.irandoc.ac.ir