نویسنده = محمدحسن پرداختچی
تحلیل و اعتباریابی ابزار سنجش رویکردهای مطالعه دانشجویان

دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 31-42

سکینه زاهدی؛ محمدحسن پرداختچی؛ سیدرسول حسینی


تحلیل رضایتمندی فراگیران از دوره های آموزش ضمن خدمت بر مبنای مدل تحلیل اهمیت- عملکرد

دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 32-53

فریبز محمدهادی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ محمدحسن پرداختچی؛ محمود ابوالقاسمی


بررسی رابطه سبک رهبری با سلامت سازمانی در مدارس متوسطه پسرانه

دوره 2، شماره 1، 1388، صفحه 42-54

اصغر تقی نسب؛ محمدحسن پرداختچی؛ محمد قهرمانی