بررسی رابطه عدالت سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و آزاد اسلامی سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه ملی تاجیکستان

2 عضو هیأت علمی دانشگاه ملی صدرالدین عینی تاجیکستان

3 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عدالت سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان ایران انجام شده است. این بررسی به روش توصیفی، استنباطی و همبستگی صورت گرفته است. نمونه‌ی پژوهش، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و آزاد اسلامی شهرهای (زابل، زاهدان، ایرانشهر) استان سیستان و بلوچستان می‌باشند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها سه پرسشنامه عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، و رضایت شغلی می‌باشد که پایایی آن‌ها به ترتیب:: 93%، 94% و 95% برآورد گردید. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است که وضعیت عدالت سازمانی و ابعاد آن، تعهد سازمانی و ابعاد آن و هم‌چنین رضایت شغلی در حد مطلوبی بوده است، رابطه عدالت و ابعاد آن با تعهد سازمانی و ابعاد آن و رضایت شغلی رابطه معناداری را نشان می‌دهد. هم‌چنین از بین ابعاد عدالت سازمانی، عدالت رویه‌ای و توزیعی پیش‌بینی بیشتری را از تعهد سازمانی و عدالت مراوده‌ای، عدالت رویه‌ای و عدالت توزیعی پیش‌بینی بیشتری را از رضایت شغلی داشته است. در نهایت بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی با توجه به ویژگی‌های دموگرافیکی رابطه معنی‌داری مشاهده نشد. اما در نوع مؤسسه تفاوت معناداری مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Relationship between Organizational Justice , Organizational Commitment and Job Satisfaction of Faculty Members at State and Islamic Azad Universities in Sistan & Balouchestan

نویسندگان [English]

  • Mohmmad Farzanjou 1
  • Youldo shef 2
  • Mohammad Hasan Pardakhtchi 3
  • Kourosh Fathi Vajargah 3
1 PhD in Educational Management, National University of Tajikistan
2 Faculty member of Sadruddin Eini National University of Tajikistan
3 Faculty member of Shahid Beheshti University
چکیده [English]

This study aims to explore the relationship between job satisfaction and organizational commitment with organizational justice in terms of the attitude of faculty members of state and Islamic Azad universities at Sistan and Blouchestan, Iran. This study is performed in a descriptive, referential and correlative method in which its study samples are faculty members of state and Islamic Azad Universities of Zabol, Zahedan and Iranshahr at Sistan and Balouchestan, Iran. Data collection tools are three questionnaires, including: Organizational Justice Questionnaire, Organizational Commitment Questionnaire& Job Satisfaction Questionnaire. The reliability of the questionnaires is as follows: Organizational justice: 93%, Organizational Commitment: 94% & Job satisfaction: 95%. To analyze data the descriptive statistics, SPSS software was used. The obtained results indicate that the status of organizational justice and its dimensions, organizational commitment and its dimensions as well as job satisfaction were in satisfactory conditions. Also, it was found that there is a significant relationship between justice and its dimensions with organizational commitment and its dimensions and job satisfaction. Among dimensions of organizational justice, procedural and distributive justice predicted organizational commitment more and intercourse, procedural and distributive justice predicted job satisfaction in a greater amount. Findings suggest that no significant difference was observed between organizational commitment and job satisfaction with organizational justice with respect to demographic characteristics (gender, type of employment, place of service, academic course and duration of service). However, there was a significant difference in the type of institution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational justice
  • organizational commitment
  • job satisfaction
  • faculty members
احمدی، پروانه، رحمانپور، لیلا (1381). راهبردهای حفظ و نگهداری منابع انسانی، مجله مدیریت، شماره 65، :43-51.
ایمانی، معصومه و همکاران (1391). رابطه عدالت سازمانی و رضایت شغلی معلمان و مدارس عادی، استثنایی و استعدادهای درخشان، فصلنامه پژوهش‌های روانشناسی اجتماعی. شماره 5.
بست، جان (1384). روش‌های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری. ترجمه حسن پاشا شریفی و نرگس طالقانی، تهران: انتشارات رشد، چاپ دهم.
بیدختی، علی­اکبر. صالح­پور، معصومه (1391). رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش، دو­ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، سال چهاردهم، دوره جدید، شماره 26 :40 -31
پور سلطانی، حسین و همکاران (1390). ارتباط بین ادراک از عدالت با رضایت شغلی در کارکنان پژوهشکده تربیت بدنی، نشریه پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، شماره 1 :59 .
سیدجوادین، سیدرضا. فراحی، محمد­مهدی. طاهری­عطار، غزاله (1387). شناخت نحوه تأثیر گذاری، ابعاد عدالت سازمانی، بر جنبه­های گوناگون رضایت شغلی و سازمانی، نشریه مدیریت بازرگانی، دوره 1، شماره 1 : 70-55 .
جعفر زاده کرمانی، زهرا (1385). بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی اعضاء هیات علمی رشته کتابداری و اطلاع رسانی، پایان نامه کارشناسی ارشد.
حسین­زاده، علی. ناصری، محسن (1386). عدالت سازمانی. ماهنامه علمی آموزشی تدبیر، سال هجدهم، شماره 190 : 23-18.
رضاییان،علی (1384). انتظار عدالت و عدالت در سازمان (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
زارع شاه آبادی، اکبر و همکاران (1391). بررسی رابطه بین رضایت شغلی و نشاط اجتماعی در دبیران مقطع متوسطه شهر جیرفت، فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی، شماره 48 : 188-165.
زارعی ، محمد (1380). بررسی ارتباط میان تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و معلمان مرد در رشته تربیت بدنی استان خراسان، پایان نامه کارشناسی ارشد.
دانش فرد ، کرم ا... محجوب روش ، شبنم (1388). بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی با کارایی کارکنان شرکت فولاد یزد، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، شماره 4 : 136-115.
سکاران، اوما (1383). روش‌های تحقیق در مدیریت. ترجمه محمدصائبی و محمود شیرازی، تهران، انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، چاپ سوم .
غفوری، ورنو. سفادرانی، محمد­رضا. گل­پرور، محسن (1388). بررسی رابطه مؤلفه­های عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در کارکنان شهرداری شهر اصفهان، مطالعات روانشناختی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهراء، دوره­ی 5 شماره4 : 148-139 .
کاظمی، یحیی و همکاران (1390). رابطه بین هوش هیجانی ، خویشتن داری و تعهد سازمانی مدیران. فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، شماره 4: 78.
میرزامحمدی، محمدحسن. عبدالملکی، جمال (1390). بررسی رابطه تعهد سازمانی با کیفیت ارائه خدمات در کارکنان اداری و آموزشی غیر هیأت علمی دانشگاه شاهد، دو­ماهنامه علمی- پژوهشی دانشور رفتار، دانشگاه شاهد، سال پانزدهم، شماره 33 :84-67.
نوربخش، مهوش (1376). بررسی رضایت شغلی اعضاء هیات علمی دانشکده‌های تربیت بدنی سراسر کشور، رساله دکتری، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران.
یادگاری، منصوره (1387). بررسی رابطه عدالت سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان مدارس راهنمایی دخترانه نواحی هفت گانه مشهد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، فصلنامه پژوهشی، آموزشی مدارس کارآمد شماره هفتم .
یعقوبی، مریم. سقاییان نژاد اصفهانی، سکینه. ابوالقاسم گرجی، حسن. نوروزی، محسن. رضایی، فاطمه، (1388). رابطه‌ی عدالت سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان­های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت سلامت، دوره12، شماره 35: 32-25.
 
blayer estali, A. (1998). “Organization justice”Management. Oxford Bibliographies ,52.pp.101-113.
Bos K.V., (2001). “Fundamental of organizational justice”. Journal of vocational for a better understanding of Organizational justice. Journal of Vocational Behavior, 58,pp.254-9.
Brockner,J., Wisenfield, B.M (1996). “An integrative framework for explaining reactions to decision”: Integrative effects of outcomes and procedures, Psychology Bulletin, 120, pp.189-208.
Kermik, (2000). “The study of career attitude on career satisfaction, organizational commitment, and career commitment and its relation with career adaptability”.75pp.117-119.
Kee wait clip, (2000). “The study of Organizational Commitment among men Teachers”,135,pp.111-113.
Long (2006). the study of career satisfaction in Australia. 147, pp.11-14.
Pilaii and et.al, (2001). “The role of justice”,concluded that preceded justice has an important role in predicting satisfaction in employees, Academic journal.110,pp..25-27
Paterson vaba, (1975). “Career satisfaction among male and female librarians at university and collegian library”.95,pp..55-57.
Tampso (2010). ”The Relationship between justice and customer satisfaction”. 85,pp.65-67.
T. Metai (2008). “The Study of Organizational Commitment with Career Satisfaction and functioning”. 70, pp.40-42.
Varner (2005). “Organizational justice”.The Role of Organizational Justice on Moral Behaviour”.145, pp.100-102.
Hurley, John Alan, JR. (1995). “The Effects of  Organization Rewards on the Job Satisfaction of Washington Community college full-time faculty”. Degree: EDD, Seattle university.130,pp.115-116.
Wood Rather Ford ( 2010). ”The study of relation between different parts of career satisfaction among American sellers”. 105, pp.111-112.