کلیدواژه‌ها = اعضای هیأت علمی
مسئولیت‌های فرادانشگاهی اعضای هیأت علمی در بستر دانشگاه کلاس جهانی: معرفی مفهوم برونگرایی علمی

دوره 16، شماره 1، فروردین 1402

10.52547/mpes.2022.225945.1147

محمد فرزانه؛ حسن رضا زین آبادی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ بیژن عبداللهی


مرور نظام‌مند شناسایی روند نگرش اعضای هیأت علمی در خصوص کاربست فاوا در آموزش در دانشگاه‌‌های ایران

دوره 12، شماره 2، مهر 1398، صفحه 99-126

10.29252/mpes.12.2.99

نرجس امینی؛ دکتر احمدرضا نصر اصفهانی؛ بی بی عشرت زمانی؛ بهروز ترک لادانی