رابطه میان مشارکت اعضاء هیأت علمی در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی با بلوغ آنان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

این پژوهش با هدف مشخص کردن رابطه بین مشارکت[1] اعضاء هیأت علمی در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی با بلوغ[2] آنان در دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1388 انجام گردید. این پژوهش جزء تحقیقات توصیفی و از نوع همبستگی است. پرسشنامه‌های محقق ساخته مشارکت و بلوغ اعضای هیأت علمی به عنوان ابزار این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که بین مشارکت اعضاء هیأت علمی در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و بلوغ آنان رابطه معناداری )209/0 =r؛ 013/0 =P) وجود دارد.[1]. Participation


[2]. Maturity

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between participation in managerial decision- making and the maturity level of faculty members

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Mirkamali 1
  • Mohsen Shakeri 2
1 Professor
2 M.A Student of Educational management,
چکیده [English]

This research study was aimed at finding relationship between participation in managerial decision- making and the maturity of faculty members. Data were collected using two separate questionnaires on participation in managerial decision-making and maturity level of academic staff. Results revealed a positive relation between participation of faculty members in managerial decision-making and their maturity level. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • participation
  • managerial decision making
  • maturity
  • faculty members
اصلانی، علی (1379). بررسی موانع و محدودیت‌های بکارگیری مدیریت مشارکتی در ادارات شهرستان نهاوند. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه تهران.         
افشاریان، مریم (1379). بررسی مقایسه‌ای رابطه سبک مدیریت آمرانه و مدیریت مشارکتی با میزان روحیه دبیران دبیرستان‌های دخترانه نواحی هفت گانه آموزش و پرورش مشهد در سال تحصیلی 79-78. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
بهرامی، حمیدرضا (1375). بررسی ارتباط میان آمادگی کارکنان و سبک مدیریت. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی.
پاپیان، ناهید (1373). بررسی میزان مشارکت اعضای هیأت علمی در فرایند تصمیم­گیری مدیران دانشگاه‌های صنعتی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد آموزشی دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
پلونکت، لورن و فورنیه (1378).مدیریت مشارکت جو. ترجمه: محمد علی طوسی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
تصدیقی، محمدعلی (1381). مدیریت مشارکتی در آموزش و پرورش با تأکید بر نگرش روابط انسانی. فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، شماره31.
جوادی، مریم (1383). بررسی سبک رهبری و بلوغ سازمانی در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.   خدامی، عبدالصمد (1380). بررسی امکان اجرای نظام مدیریت مشارکتی در شرکت سهامی بیمه ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه تهران.
خلیلی شورینی، سهراب (1372). بررسی و انتخاب الگوی رهبری مناسب برای سازمان­های اداری کشور. رساله دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.
رهنورد، فرج اله (1385).دیدمان مشارکت. تهران: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
زارع نظری، عباس (1380). بررسی رابطه بلوغ کارکنان و سبک‌های رهبری مدیران در شرکت ملی صنایع مس ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی.
زندی، اکرم (1379).بررسی و تبیین ارتباط بین بلوغ کاری و شیوه‌های رهبری سرپرستان در کارخانه پروفیل ساوه. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
گودرزی، عابدین (1384). بررسی سطح بلوغ، موانع و محدودیت‌های استقرار نظام کیفیت جامع مبتنی بر نظام سرآمدی EFQM در جمعیت هلال احمر ایران شعبه مرکزی. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزی.
لاجوردی، فروغ (1375). شیوه‌های مدیریت بیمارستان‌های خصوصی و دولتی شهرتهران و تأثیر آن بر رضایتمندی بیماران. رساله دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.
لاریجانی، مریم (1382).رابطه بین مدرک تحصیلی و سنوات خدمت مدیران دوره متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران با نگرش آنان نسبت به مدیریت مشارکتی. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
مک لگان، پاتریشیا و نل، کریستو (1995).عصر مشارکت. ترجمه مصطفی اسلامیه (1380)، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ دوم.
میر کمالی، سید محمد (1375). مشارکت در تصمیم‌گیری در امور آموزشی و همبستگی آن با اثربخشی و کارآیی سازمان‌های آموزشی. فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره47.
میرکمالی، سید محمد (1378). رفتار و روابط در سازمان و مدیریت. تهران: نشر یسطرون.
میرکمالی، سید محمد (1386). رهبری و مدریت آموزشی. تهران: نشر یسطرون، چاپ هفدهم.
میرکمالی، سید محمد (1385). فرهنگ مدیریت آموزشی. تهران: نشر یسطرون.
میرکمالی، سید محمد و فلاحی، ویدا (1375). نقش مدیریت مشارکت جویانه در بهداشت روانی کارکنان.فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، شماره14.
هرسی، پال و بلانچارد، کنث (1993). مدیریت رفتار سازمانی استفاده از منابع انسانی. ترجمه قاسم کبیری (1378)، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ ششم.
 
Aboyassin, N. A. (2006). Managers' belief in employees' job and psychological readiness and employees' participation in decision-making: A comparison between American and Jordanian managers. Argosy University/Orange County. Available at: http://www.ProQuest.com
Allen, Hansel Wilson, JR. )1984(. The match of leader style with maturity and its influence on job satisfaction and perceived organizational effectiveness. GeorgiaStateUniversity. Available at: http://www.ProQuest.com
Anderson, L. F. (1989). A meta-analysis of the match/non-match concept proposed by Hersey and Blanchard's situational leadership. The University of Iowa. Available at: http://www.ProQuest.com
Cairns, T. D. (1996). Hersey and Blanchard's situational leadership theory: A study of the leadership styles of senior executives in service and manufacturing businesses of a large Fortune 100 company. Nova Southeastern University. Available at: http:// www.ProQuest.com
Chen, J. C.) 2004(.An empirical test of leadership effectiveness and the match/ mismatch in leadership style. Nova Southeastern University. Available at: http://www.ProQuest.com
Cho, J. W. )1990(.Educational leadership in Korean secondary schools.University of Florida. Available at: http://www.ProQuest.com
Clark, JR. (1981). Educational leadership: A field test of Hersey and Blanchard's situational leadership theory. University of Massachusetts Amherst. Available at: http://www. ProQuest.com
Davis, K. & Newstrom, J. (1989).Human Behavior at Work: Organizational Behavior (8 ed.). New York: McGrow Hill
Gehlken, R. M. ) 1995(.The relationship between perceived leadership behaviors and subordinate job readiness in a public sector maintenance organization. Nova Southeastern University. Available at: http://www.ProQuest.com
Hersey, P. & Blanchard, K. (1988).Management of organizational behavior: Utilizing human resource. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
Hinrichs, B. R. (1998). Understanding situational leadership and its relationship to student project groups. Illinois State University. Available at: http://www.ProQuest.com
Hoy, W. K. & Cecil, G. M. (2005).Educational Administration. New York: Random House.
Raphael, L. W. )1990(.A study of the nature of excellence and leadership at Christian theological seminaries. New YorkUniversity. Available at: http://www.ProQuest.com
Roberson, N. A. ( 2005). Assessing leadership styles using Graves' levels of existence and Blake and Mouton's Managerial Grid. Regent University. Available at: http://www.ProQuest.com
Van den Bogaerde, M. T.)1993(.Leadership styles and leadership effectiveness of hospital nurse managers. California State University, Fresno. Available at: http://www.ProQuest.com
Vroom, V. H. & Jago, A. G. (1988). The new leadership: Managing participation in organizations. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
Yoho, S. K. (1994). Follower-centered leadership: An investigation of leader behavior, leader power, follower competency, and follower job performance in leader-follower relationships. Ohio University. Available at: http://www.ProQuest. Com