کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
تحلیل عاملی اکتشافی عوامل سنجش ارزش ویژه برند دانشگاه: مطالعه دانشگاه کردستان

دوره 14، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 185-212

10.52547/MPES.14.1.185

علی کشاورز زاده؛ خلیل غلامی؛ نعمت الله عزیزی


ساخت و اعتباریابی پرسشنامه تفکر سیستمی فردی دانشجویان

دوره 12، شماره 1، تیر 1398، صفحه 257-284

10.29252/mpes.12.1.257

ناهید شفیعی؛ ناصر بهروزی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ محمود ابوالقاسمی


تحلیل و اعتباریابی ابزار سنجش رویکردهای مطالعه دانشجویان

دوره 8، شماره 1، تیر 1394، صفحه 31-42

سکینه زاهدی؛ محمدحسن پرداختچی؛ سیدرسول حسینی