دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 8، 1391 
ارزیابی اثربخشی طرح اعتبار ویژه پژوهشی دانشگاهی و ارائه راهکارهای اصلاحی

صفحه 28-43

محمد قهرمانی؛ محمود ابوالقاسمی؛ محبوبه عارفی؛ محمد آتشک