نقش تربیتی خانواده‌های سنتی و مدرن بر پیشرفت تحصیلی فرزندان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه صدرالدین عینی کشور تاجیکستان

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه تربیتی خانواده­های سنتی و مدرن در پیشرفت تحصیلی فرزندان آن­ها است. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه­ها و دانش­آموزان یک منطقه آموزش و پرورش شرق تهران بود که تعداد آن­ها 666 نفر بود. روش پژوهش از نوع همبستگی بوده و برای جمع­آوری اطلاعات از یک پرسشنامه محقق­ساخته با تعداد 41 پرسش استفاده شد. نتایج نشان داد که سبک­های تربیتی می­توانند پیشرفت تحصیلی را پیش­بینی کنند. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که بین متغیرهای سبک­های تربیتی (سنتی، مدرن، ترکیبی) و پیشرفت تحصیلی همبستگی معنی­داری وجود دارد. در عین حال، از بین این سه متغیر تنها بین سبک تربیتی مدرن و پیشرفت تحصیلی همبستگی معنی­دار به­دست آمد (p <0/05). وظیفه فراگیران دانش در نظام تربیتی خانواده­های سنتی که مقاومت در برابر هرگونه تغییرات و حفظ رفتار گذشتگان و پیشینیان می­نمایند و به نوعی محدودیت برای فرزندان خود ایجاد نموده که نتیجه آن فقط حفظ مطالب و ذخیره­سازی الفاظ، اطلاعات و آموخته­ها است. در حالی­که در نظام تربیتی خانواده­های مدرن فراگیران دانش با به­کارگیری سیستم­های جدید آموزشی و دور از هرگونه محدودیت نسبت به موارد آموزشی و شرکت در کلاس­های فوق برنامه به فعالیت می­پردازند که همراه با مدیریت اطلاعات و اکتشاف می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

This study Education parenting style, academic achievement of children in traditional and modern families

نویسنده [English]

 • Seyed Morteza Alavi Ala
PhD student at Sadruddin Eini University, Tajikistan
چکیده [English]

was aimed at comparing academic achievement of children in traditional and modern families. The statistical population included 666 students. This study is a corelational research and data were collected using a questionnaire developed by the researchers. Results indicated that parenting styles could predict academic achievement. Specifically, modern parenting style was related to academic achievement of students whereas no relationship was found between other parenting styles and academic achievement.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • parenting style
 • academic achievement
 • traditional family
 • modern family
 1. آزاد ارمکی، تقی (1384). بررسی رابطه انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دورنه متوسطه شهر اصفهان با ویژگی‌های خانواده آنان. فصلنامه خانواده پژوهشی، سال اول، شماره 2.
 2. آصفی املشی، رحیم (1383). تأثیر استفاده از طرح آموزش از طریق همیاری، پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه کشور. تهران، معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی وزارت آموزش و پرورش.
 3. افشاری کهن، جواد (1383). سنت‌گرایی و تجددطلبی در ایران. چاپ اول، ص 19.
 4. امین زاده، انوشه (1387). مقایسه سودمندی روش‌های آموزشی نوین (هم‌آموزی) و سنتی (سخنرانی)، از نظر دستاوردهای شناختی (پیشرفت تحصیلی) عاطفی و رفتاری دانش‌آموزان تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی.
 5. جعفری کوخالو، رقیه (1387). مقایسه سودمندی روش‌های آموزشی نوین (هم‌آموزی) و سنتی (سخنرانی) از نظر دستاوردهای شناختی (پیشرفت تحصیلی) عاطفی و رفتاری دانش‌آموزان تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی.
 6. رستمی نژاد، محمدعلی (1383). مقایسه یادگیری مبانی بر روش یادگیری انفرادی با یادگیری در گروه‌های کوچک دانش‌آموزان سال دوم رشته حسابداری هنرستان کار دانش شهر ورامین. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی.
 7. شریعتمداری‌، علی (1374). تاریخ اندیشه‌های تربیتی. تهران: انتشارات سمت.
 8. شماعی زاده، پروین (1387). مقایسه تعلیم و تربیت مدرن و سنتی. مجله دانش و پژوهش در علوم تربیتی، شماره‌های 17 و 18، صص 186-165.
 9. عابدی، احمد (1384). بررسی رابطه انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان با ویژگی‌های خانواده آنان. فصلنامه خانواده پژوهشی، سال اول، شماره 2.
 10. عبادی، رضا (1383). فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش. تهران: انتشارات مؤسسه توسعه فناوری مدارس هوشمند.
 11. گری، د. (2001). اینترنت در مدرسه. ترجمه مریم ناخدا، تهران: مؤسسه فناوری مدارس هوشمند.
 12. مایر، فردریک (1373). تاریخ اندیشه‌های تربیتی. ترجمه فیاض، تهران: انتشارات سمت.
 13. Arslan, C.; Gocmencelebi, S. I. & TaPan, M. S. (2009). Learning and reasoning styles of pre-service teachers: Inductive or deductive reasoning on science and mathematics related to their learning style. Social and Behavioral Sciences, 1, pp. 2460-2456.
 14. Arthurs. J. B. (2007). A juggling act in the classroom: Managing different learning styles. Teaching and Learning in Nursing, 2, pp. 2-7.
 15. Earle, R. S. (2002). The integration of instructional technology. Public Education Technology, p. 42.
 16. Fetsco, T. & Clure, J. (2005). Educational psychology. New York: Allyn and Bcom Volfulk, A. (2001). Educational psychology. Boston: Allyn and Bacon.
 17. John, L. (1974). An essay concerning human understanding education. New York: Raymond Willburn, p. 8.
 18. Gray, P. & Ross, J.A. (2006b). Transformational leadership and teacher commitment to organizational values: The mediating effects of collective teacher efficacy. School Effectiveness and School Improvement, 17(2), pp. 179-199.
 19. Gray, P. & Ross, J.A. (2006a). School leadership and student achievement: The mediating effects of teacher beliefs. Canadian journal of Education, 29(3), pp. 798-822.
 20. Howk, T.F. & Shah, A. J. (2007). Using learning style instruments to enhance student learning decision. Journal of Innovative Education, 5(1), pp.1-17.
 21. Lucos, A. & Murphy, J. (2007). Middle school student perceptions of school climate: Examining protective function on subsequent adjustment problems. Journal of school Psychology, Vol. 44, p. 6.
 22. Peker, M. & Mirasyedioglu, S. (2008). Pre-service elementary school teacher's learning style and attitudes towards mathematics. Science and Technology Education, No. 1, pp. 21-26.
 23. Peterson, E.R.; Raner, S. & Armstrong, S. (2009). Researching the psychology of cognitive style and learning style is there really of future? Earning and Individual Differences, 19, pp. 518-523.
 24. Shepard, L. A. (2000). The role of classroom assessment in teaching and learning center for study of evaluation, standards and student testing. Ph.D. Thesis, University of California at Los Angles.
 25. Sahchar, H. & Fischer, S. (2004). Cooperative learning and the achievement of motivation and perceptions in 11th grade chemistry classes. Learning and Instruction, 11, pp. 12-27.