بررسی میزان تأثیر آموزش کارکنان بر توانمندسازی منابع انسانی بانک کشاورزی منطقه غرب شهر تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد آموزش بزرگسالان، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی میزان تأثیر آموزش کارکنان بر توانمندسازی پرسنل بانک کشاورزی است. روش  پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری، کلیه کارکنان شرکت­کننده در دوره­های آموزشی بانک کشاورزی غرب شهر تهران  و نیز مدیران آن­ها می­باشد. با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای 124 نفر به­عنوان نمونه انتخاب شده­اند. روش آماری مورد استفاده شامل: T تک­گروهی، تحلیل واریانس چندمتغیره و ضریب همبستگی پیرسون می­باشد. نتیجه فرضیه کلی نمایانگر تاثیر آموزش بر توانمندی کارکنان می­باشد. هم­چنین نتایج بدست آمده نشان داد که از نظر مدیران  و کارکنان، آموزش توانسته است بر مؤلفه­های روشنی هدف­ها (798/3)، رفتار اخلاقی (193/5)، پیشبرد کارهای تیمی (80/2)، برقراری ارتباطات سازنده (802/8) و ارتقاء روحیه کارکنان (225/4)  موثر باشد، اما در ارتباط با مولفه­های روحیه مشارکت­جویی (060/0) و ایجاد محیط کاری سالم (850/0) نقشی نداشته است. هم­چنین نتایج نشان داد که بین تعداد دوره­های گذرانده در کلاس­های آموزش ضمن خدمت و توانمندسازی کارکنان (585/0) رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Effectiveness of Employee Training on the Human Resource Empowerment in Keshavarzi Bank at West Region in Tehran City

نویسندگان [English]

 • Zahra Sabaghian 1
 • Zahra Arasteh 2
1 Faculty member of Shahid Beheshti University
2 Master of Adult Education, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The aim of this study is Identification of the effectiveness of employee training on the staff empowerment in Keshavarzi Bank. This study is done by survey –Descriptive method. The research population is, all employees who participatied in the Training courses in Keshavarzi Bank at west region of Tehran and Their managers by Using Cluster random sampling method 124 employees were selected. Statistical methods such as T Single sample, Multivariate analysis of variance and pearson correlation coefficient are used. The results show that from managers and staff point of view, training Has been effective on the Components of goals clearance “3/798”, Fair treatment “5/193” , promote teamwork“2/803 ”,Creating of Constructive communication “8/80 ” and promotion of spirit“4/225”.but has not  any effect in connection with the Components of spirit of  Participation “0/060” and Creating Healthy working environment “0/850”.The result also show that there is a significant relationship between the total number of training courses the and employee empowerment “0/585 ”.

کلیدواژه‌ها [English]

 • empowerment
 • training
 • the spirit of Participation saving
 • Creating healthy working environment
 1. اسدی کرم، علیرضا (1382). تاثیر آموزش و توانمندسازی کارکنان در افزایش کیفیت تولیدات. نشریه تعاون، 145، صص 69-66.
 2. اسکات، سینیتا و ژاف، دنیس (1375). تواناسازی کارکنان. ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی، تهران: انتشارات سروش.
 3. اسلامی، مصطفی (1387). بررسی تطبیقی تاثیر استفاده از تدابیر مدیریتی بر توانمندسازی کارکنان موسسات مالی و اعتباری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
 4. حسین زاده، داوود و برزگر، نادر (1383). فرآیند آموزش در سازمان‌ها. ساوه: دانشگاه آزاد اسلامی.
 5. خاطری، نسرین (1378 ). بررسی دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه شهید بهشتی نسبت به میزان برخورداری کارکنان از مولفه‌های توانمندسازی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
 6. رابینز، استیفن (1387). مدیریت رفتار سازمانی. ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 7. سلیمانیان، معصوم‌علی (1381). طراحی و تبیین الگوی مناسب در توانمندسازی منابع انسانی سماجا. رساله دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی.
 8. صنعتی، زینب؛ زارعی متین، حسن؛ و محمدی الیاسی، قنبر (1386). بررسی رابطه بین آموزش‌های ضمن خدمت و توانمندسازی کارکنان. فصلنامه فرهنگ مدیریت، صص 116-87.
 9. کینلا، دنیس (1383). توانمندسازی کارکنان. ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی و معصوم-علی سلیمیان، تهران: نشر مدیران.
 10. مقدم شیبانی، رقیه (1380). بررسی میزان تاثیر دوره‌های آموزش گمرک بر بهبود سازمانی از دیدگاه کارکنان و مدیران آموزش دیده گمرکات غرب، مهرآباد، امانات پستی تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
 11. نیازی، محسن و نصرآبادی، محمد (1388). توانمندسازی براساس راهبرد سرمایه اجتماعی. ماهنامه تدبیر، شماره 203، صص 26-21.
 12. هلر، رابرت (1383). مدیریت کارکنان. ترجمه سعید علی‌میرزایی، تهران: انتشارات سارگل.
 13. Baird, K. & Wang, H. (2010). Employee Empowerment: Extent of adoption and influential factors. Personnel Review, 39(5), pp. 577-599.
 14. Berge, Z. L. (2008). Why it is so hard to evaluate training in the workplace. Industrial and Commercial Training, 40(7), pp. 390-395.
 15. Brinkerhoff, R. O. (2006). Increasing impact of training investment: An evaluation strategy for building organizational learning capability. Industrial and Commercial Training, 38(6), pp. 302-307.
 16. Choo, S. & Bowley, C. (2007). Using training and development to affect job satisfaction within franchising. Journal of Small Business and Enterprise Development, 14(2), pp. 211-218.
 17. Hedda, B. (2008). Articulating the value of training: Linking training programs to organizational goal. Development and Learning in Organization, 22(2), pp. 20-23.
 18. Klidas, A.; Berg, P.; & Wilderom, C. (2007). Managing employee empowerment in luxury hotels in Europe. International Journal of Service Industry Management, 18(1), pp. 70-88.
 19. Kinjerski, V. & Skrypnek, B. (2006). Creating organizational conditions that foster employee spirit at work. Leadership and Organization Development, 27(4), pp. 280-295.
 20. Melhem, Y. (2004). The antecedents of customer-contact employees empowerment. Employee Relations, 26(1), pp. 72-93.
 21. Meer, P.V.D. & Veen Kees, V. (2009). User dynamics in a Dutch cafeteria system, consistent choices, inconsistent participation. 38(2), pp. 159-174.
 22. Moye, M. J. & Henkin, A. B. ( 2006). Exploring association between employee empowerment and interpersonal trust in manager. Journal of Management Development, 25(2), pp. 101-117.
 23. Ongori, H. & Shunda, J.P.W. (2008). Managing behind the scenes: Employee empowerment. The International Journal of Applied Economics and Finance, 2(2), pp. 84-94.
 24. Pollitt, D. (2006). Continuous improvement safeguards Factory's future at Innovia films. 14(2), pp. 15-18.
 25. Raymond, A. N. (2008). Employee Training and Development. Irwin: McGraw-Hill.
 26. Rehman, S.U. (2006). Employee empowerment through Training: A literature review. Gomal University Journal Research, 22, pp. 33-48.
 27. Rinehart, P. M. & Short, J. S. (1999). School participant empowerment scale: Assessment of level of empowerment within the school environment. Educational an Psychological Measure Math, 5(96), pp. 251-269.
 28. Spretzer, G. M. (1996). Social structural characteristics of psychological empowerment. Academy of Management Review, 39(2), pp. 483-507.
 29. Weldy, G. T. (2009). Learning organization and transfer: Strategies for improving performance, 16(1), pp. 58-68.