کلیدواژه‌ها = مدیران مدارس
شناسایی الگوی رهبری آموزشی مدیران مدارس (مطالعه موردی: دوره اول ابتدایی شهر تهران)

دوره 13، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 265-298

10.52547/mpes.13.2.265

مریم شهرابی فراهانی؛ علی اکبر خسروی بابادی؛ عباس خورشیدی


بازنمایی هویت رشتۀ مدیریت آموزشی در ایران با تأکید بر مقالات منتشرشده در مجلات تخصصی

دوره 13، شماره 1، تیر 1399، صفحه 225-262

10.29252/mpes.13.1.225

سمیه نعمتی؛ ناصر شیربگی؛ نعمت اله عزیزی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم