کلیدواژه‌ها = مدیران مدارس
استخراج و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه مدیران مدارس مبتنی بر رویکرد شایستگی‌محور

دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 199-212

10.48308/mpes.2023.103242

مژگان فرهادفر؛ ابوالقاسم دلخوش کسمایی؛ محمود صفری


شناسایی الگوی رهبری آموزشی مدیران مدارس (مطالعه موردی: دوره اول ابتدایی شهر تهران)

دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 265-298

10.52547/mpes.13.2.265

مریم شهرابی فراهانی؛ علی اکبر خسروی بابادی؛ عباس خورشیدی


بازنمایی هویت رشتۀ مدیریت آموزشی در ایران با تأکید بر مقالات منتشرشده در مجلات تخصصی

دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 225-262

10.29252/mpes.13.1.225

سمیه نعمتی؛ ناصر شیربگی؛ نعمت اله عزیزی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم