بررسی میزان خودبهسازی رهبری مدیران مدارس و ارتباط آن با عوامل انگیزشی و مهارت‌های خودتنظیمی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان

2 عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان.

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه کردستان

چکیده

هدف این پژوهش تعیین رابطه بین عوامل انگیزشی، مهارت‌های خودتنظیمی و متغیرهای جمعیت‌شناختی با میزان گرایش مدیران مدارس متوسطه به خودبهسازی رهبری بود. جامعه تحقیق کلیه مدیران مدارس متوسطه (دخترانه و پسرانه) شهر سنندج بودند که از آنان نمونه‌ای 105 نفره در پژوهش شرکت داشتند. داده‌ها با استفاده از یک پرسشنامه60 گویه‌ای متشکل از مقیاس‌های (درگیری شغلی، منبع کنترل، تعهد سازمانی، خودکارآمدی و فراشناخت) جمع‌آوری گردیدند. پایایی مقیاس‌ها با روش آلفای کرانباخ تأیید گردید. نتایج نشان داد که گرایش به خودبهسازی رهبری در میان مدیران مدارس انتخابی به‌گونه‌ای معنی‌دار، بالاتر از حدمتوسط بود. در خصوص تأثیر متغیرهای جمعیت‌شناختی یافته‌ها گویای آن بود که مدیران مدارس از لحاظ میزان گرایش به خود‌بهسازی رهبری با توجه به جنسیت و تجربه مدیریتی‌شان تفاوت معناداری داشتند. گرایش مدیران زن به‌طور معناداری بالاتر از مدیران مرد بود و هم‌چنین مدیران تازه کار در مقایسه با مدیران باسابقه، گرایش بیشتری به انجام خودبهسازی رهبری داشتند. رابطه بین سطح عوامل انگیزشی (منبع کنترل، تعهد سازمانی و درگیری شغلی) و مهارت‌های خودتنظیمی (فراشناخت و خودکارآمدی) با میزان گرایش به خودبهسازی رهبری مدیران مدارس معنی‌دار بود. در مجموع، مدل پیشنهادی خودبهسازی رهبری در میان مدیران مدارس متوسطه تأیید گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Self-development of Principals, Leadership and its Relationship with Motivational Factors and Self-regulatory Skills

نویسندگان [English]

  • Naser Shirbagi 1
  • Mohammad Amjad Zebardast 2
  • Saadat Amani 3
1 Faculty member of Kurdistan University
2 Faculty member of Kurdistan University
3 Graduated from Kurdistan University, Department of Educational Management
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the relationship between motivational, self-regulatory factors and the demographic variables with the propensity of Sanandaj school principal’s self-development leadership attributes. The sample population consisted of 105 of the senior secondary school principals of both boys’ and girls’ schools. A questionnaire consisting of 60 items of the components of job involvement, locus of control, organizational commitment, self-efficacy and metacognition was used and was confirmed by Cronbach's alpha. The results showed that the evaluation of variables that determine orientation to self-development of leadership among the school principals were significantly higher than the average. The propensity of female principals was significantly higher than that of their male counterparts and the inexperienced compared to experienced principals had greater propensity to leadership self-efficacy. The relationship between motivational factors such as locus of control, job involvement, organizational commitment and that of self-regulatory skills such as metacognition, self-efficacy, and motivation was meaningful. Finally, the model used in this study was confirmed by path analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-development
  • leadership
  • motivational factors
  • self-regulatory
  • principals
پهلوان صادق، اعظم و عبدالهی، بیژن (1394). الگوی ساختاری رابطه توانمندسازی روانشناختی و رضایت شغلی با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی و خودتنظیمی مورد مطالعه: دانشگاه خوارزمی، مجله مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی، 8(14)، 102-89.
حبیب پور گتابی، کریم و صفری شالی، رضا (1388). راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده‌های کمی). تهران: نشر لویه.
حبیبی، حمدالله (1389). بررسی رابطه ویژگی‌های شغلی و انگیزش در محیط‌های آموزشی. فصل نامه تعلیم و تربیت، (104)، 138-117.
خائف الهی، احمدعلی؛ رجب‌زاده، علی؛ لاجوردی، اشرف (1388). ارائه‌ی مدل بهسازی منابع انسانی با تأکید بر نقش فناوری‌های نوین. فصل نامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 2(1). 1-26
دلاور، علی (1385). آمار و احتمالات کاربردی درروان شناسی و علوم تربیتی. تهران: انتشارات رشد.
سپاه منصور، مژگان؛ معمار، المیرا؛ آزموده، معصومه (1391). رابطه عزت‌نفس و خود-کارآمدی با متقاعد سازی در مدیرانآموزشی.  فصل نامه شناخت اجتماعی، 2، 100-92.
فتحی واجارگاه، کوروش، خراسانی، اباصلت و دانشمندی، سمیه (1394). بررسی شرایط و حوزه‌های استقرار مربی‌گری در فعالیت‌های آموزش و بهسازی منابع انسانی، مجله مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی، 8(15)32-18
کریمی، رامین (1394). راهنمای آسان تحلیل آماری با SPSS. تهران: انتشارات هنگام.
کلانتری، مهدی؛ قورچیان، نادر قلی؛ شریفی، حسن پاشا؛ جعفری، پریوش (1390). ارائه مدلی برای ارتقاء سطح درگیری شغلی مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس سبک‌های شناختی، منبع کنترل و الگوهای رهبری. نشریه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی،  22، 40-123.
گال، مردیت؛ بورگ، والتر؛ و گال، جویس (2005). روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم و روانشناسی، ترجمه: احمدرضا نصر، حمیدرضا عریضی، خسرو باقری، محمدحسین علامت ساز، محمدجعفر پاک‌سرشت، علی دلاور، علیرضا کیانش، غلامرضا خوی نژاد (1386). تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی با همکاری انتشارات سمت.
هوشمند یار، نادر؛ برانین، محمد (1386). بررسی میزان موفقیت مدیریت در سازمان‌های بزرگ و ارتباط آن با برنامه‌های آموزش مدیریتی. نشریه دانش مدیریت،  79، 126-111.
یاسمی نژاد، پریسا؛ گل محمدیان، محسن؛ یوسفی، ناصر (1390). رابطه سلامت معنوی با درگیری شغلی در اعضای هیئت‌علمی. نشریه مشاوره شغلی و سازمانی، شماره5، صص110-125.
یوسف زاده، محمدرضا؛ یعقوبی، ابوالقاسم؛ رشیدی، معصومه (1391). تأثیر آموزش مهارت‌های فراشناختی بر خودکارآمدی دانش آموزان دختر دوره‌ی متوسطه. مجله روان‌شناسی مدرسه، 1، (3).134-118.
Allen, N. J. Meyer, J. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance, and narrative commitment. To the organization. Journal of occupational psychology, 63, 1-18.
Bandura, A..  (2000) "Cultivate self–efficacy for personal and organizational effectiveness". Handbook ofprinciples of organization Behavior. Oxford, UK: Blackwell. 139-120.
Berg, H. D. (2003). Prospective Leadership Development in Colleges and Universities in Canada: Perceptions of Leaders, Educators and Students, a PhD Dissertation Submitted to the College of Graduate Studies and Research in Degree of Doctor of Philosophy in the Department of Educational Administration University of Saskatchewan
Boyce, L. A. (2004). Propensity for Self-Development of Leadership Attributes: Understanding, Predicting, and Supporting Performance of Leader Self-Development. Leadership Quarterly, 84__104.
Boyce, L. A., Zaccaro, S. J., & Wisecarver, M. (2010). Propensity for self-development of leadership attributes: Understanding, predicting, and supportingperformance of leader self-development. Leadership Quarterly, 21(1), 159–178.
Burger, J.M. (1986), Personality: Theory and Research, Belmontcalif: Walworth,
Campbell, J. P. (1990). Modeling the performance prediction problem in industrial andorganizational psychology. In M. D. Dunnette & L. M. Hough (Eds.), Handbook of industrial and organizational psychology (2nd ed.; Vol. 1, pp. 687-732). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
Cartwright-Hatton, S. &Wells, A. (1997). Beliefs about worry and intrusions: The Metacognitions Questionnaire. Journal of Anxiety Disorders, 11, 279-315.
Chen, G., & Kanfer, R. (2006). Toward a systems theory of motivated behavior in work teams. Research in Organizational Behavior, 27, 223−267.
Cortina, J., Zaccaro, S., McFarland, L.  Baughman, K., Wood, G. & Odin, E. (2004). Promoting Realistic Self-Assessment as the Basis for Effective Leader Self-Development. United States Army Research Institute for the Behavioral and Social Sciences. A Directorate of the U.S. Army Human Resources Command.
Ellinger, A. D. (2004). The concept of self-directed learning and its implications for human resource development. Advances in Developing Human Resources, 6(2), 158−177
Ford, J. K., Smith, E. M., Weissbein, D. A., Gully, S. M., & Salas, E. (1998). The influence of goal orientation, metacognitive activity, and practice strategies on learning outcome and transfer. Journal of Applied Psychology, 83(2), 218-233.
Judge, T.A. & Bono, J.E. (2001). Relationship of core self-evaluations traits – Self-esteem, generalized self-efficacy, locus of control, and emotional stability – with job satisfaction and job performance: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 86, 80-92.
Koch, A. (2001). Training in metacognition and comprehension of physics texts. Science and Education, 85(6), 758-768.
Lodahl, T.M. & Kejner, M. (1965), The Definition and Measurement of Job Involvement, Journal of Applied Psychology, 49, 24-33.
Martinez, M. E. (2006). What is meta- cognition? Phi delta Kappan, Bloomington, 16(87), 696-700.
Mathieu, J. E., Martineau, J. W., & Tannenbaum, S. I. (1993). Individual and situational influences on in the development of self-efficacy: Implications for training effectiveness. Personnel Psychology, 46, 125-147
McLean, K.C., Pasupathi M., & Pals J. L. (2007). Selves creating stories creating selves: a process model of self-development. Personality and Social Psychology Review. 11: 262-276
Mowday, R. T., Steers, R.M. & Porter, L.W. (1979),"The measure of Organizational commitment", Journal of Vocational Behavior, 14, 224–247.
Murphy, S. E. (2002). Leader self-regulation: The role of self-efficacy and multiple intelligences. In R. Riggio (Ed.), multiple intelligences and leadership. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Nesbit, P. L. & King, E. (2013). Self-development capacity of leaders: its nature and measurement. UFHRD Conference 2013 (5 -7 June), Brighton, United 262-263.
Ngai, E.W.T. & Chan, E.W.C. (2005), Evaluation of Knowledge Management Tools Using AHP”, Expert systems With Applications, 29, 889-899.
Noe, R. A. (1986). Trainee attributes and attitudes: Neglected influences on training effectiveness. Academy of Management Review, 4, 736-749.
Noe, R. A., & Schmitt, N. (1986). The influence of trainee attitudes on training effectiveness: Test of a model. Personnel Psychology, 39, 497-523.
Orvis, K A. & Leffler, G P. (2011). Individual and contextual factors: An interactionist approach to understanding employee self-development. Personality and Individual Differences. 51. 172–177.
Paullay, I. M., Alliger, G. M., & Stone-Romero, E. F. (1994). Construct validation of two instruments designed to measure job involvement and work centrality. Journal of Applied Psychology, 79, 224-228.
Pedler, M., Burgoyne, J. & Boydell, T. (1986). A managers Guide to self-development. 2nd Edition. London. McGraw-Hill
Reichard, R., J. & Johnson, S. K. (2011). Leader self-development as organizational strategy. The Leadership Quarterly, 22, 33–42.
Ren, S., Collins, N. & Zhu, Y. (2014). Leadership self-development in China and Vietnam. Asia Pacific Journal of Human Resources. 52, 42–59.
Schmidt, F. L., & Hunter, J. E. (1998). The validity and utility of selection methods in personnel psychology: Practical and theoretical implications of 85 years of research findings. Psychological Bulletin, 124(2), 262-274.
Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (1996). Russian version of the General Self-Efficacy Scale. Foreign Psychology, 7, 71-77.
Snow, J. J. (2003). Self-Development: An Important Aspect of Leader Development.  A Strategy Research Project, USAWC strategy research project
Stone, D. L., Gueutal, H. G., & McIntosh, B. (1984). The effects of feedback sequence and expertise of the rater on perceived feedback accuracy. Personnel Psychology, 37(3), 487-506.
Zemerman, H & Bandura, A. (1994). Misconception of perceived self-efficacy. Cognitive Therapy and Research, 8 (3), 231-255.