کلیدواژه‌ها = اعضای هیات علمی
شناسایی و ارائه مدل موانع و چالش‌های تعاملات بین‌المللی اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز

دوره 15، شماره 2، مهر 1401

10.29252/mpes.2022.224961.1115

اسماعیل ترسلی؛ ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی؛ پیمان یارمحمدزاده


مفهوم ‏سازی فرایند تسهیم دانش بین اعضای هیات‏ علمی در محیط ‏های دانشگاهی: نظریه‌ای داده بنیاد

دوره 7، شماره 1، تیر 1393، صفحه 9-38

قاسم سلیمی؛ زهرا صباغیان؛ حسن دانایی فرد؛ محمود ابوالقاسمی