نویسنده = کورش فتحی واجارگاه
چگونه پشتیبانی مدیران را برای آموزش و بهسازی کارکنان جلب کنیم ؟

دوره 9، شماره 1، تیر 1395، صفحه 101-114

طلعت دیبا واجاری؛ اسدالله عباسی؛ کورش فتحی واجارگاه


امکان‌سنجی به‌کارگیری نظام گرانت در آموزش و بهسازی مدیران آموزش

دوره 7، شماره 2، مهر 1393، صفحه 28-72

کورش فتحی واجارگاه؛ اباصلت خراسانی؛ طلعت دیبا واجاری؛ هومن دوستی حاجی آبادی


تحلیل رضایتمندی فراگیران از دوره های آموزش ضمن خدمت بر مبنای مدل تحلیل اهمیت- عملکرد

دوره 4، شماره 1، تیر 1390، صفحه 32-53

فریبز محمدهادی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ محمدحسن پرداختچی؛ محمود ابوالقاسمی