دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 20، 1397 
آسیب‌شناسی ساختاری پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

صفحه 31-58

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ غلامرضا ذاکرصالحی؛ گلنار مهران


بررسی جهت‌گیری‌‌های برنامه درسی در دوره تمرکزگرایی در نظام آموزش عالی ایران

صفحه 159-184

سیدمهدی کیایی جمالی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ نعمت الله موسی پور؛ اباصلت خراسانی