دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 10، تیر 1392 
اثربخشی فعالیت‌های فوق ‌برنامه دانشگاه شهید بهشتی

صفحه 48-73

محبوبه عارفی؛ محمد قهرمانی؛ محمود ابوالقاسمی؛ اکبر خرسندی یامچی


عوامل موثر بر بهره‌وری نیروی کار جهاد کشاورزی استان لرستان

صفحه 111-128

جیران چام چام؛ کیومرث زرافشانی؛ نرگس حسن مرادی