عوامل موثر بر بهره‌وری نیروی کار جهاد کشاورزی استان لرستان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی، توسعه روستائی دانشگاه رازی

2 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

مدیریت موثر در عصر ما مدیریتی است که از محدوداندیشی سازمانی خود را رهانیده و به جامعه و محیط وسیع تری می­اندیشد. چرا که مسئولیت سازمانی صرفاً این نیست که سازمان اثربخش باشد، بلکه مسئولیت اصلی این است که به جامعه­ای که در آن فعالیت می­کند، خدمت کند. این در حالی است که بهره­وری در سازمان­های کنونی در سطح پایینی قرار دارد به­گونه­ای که پاسخ­گوی خدمت­گذاری به جامعه هدف خود نمی­باشد. سازمان جهاد کشاورزی به­عنوان مهم­ترین سازمان متولی فعالیت­های کشاورزی در سطح استان لرستان از این امر مستثنی نبوده و هر ساله اثرات سوءی از عدم بهره­وری کارکنان آن، به جامعه هدف این سازمان که همانا جامعه روستائی می­باشد، وارد می­شود. بنابراین این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر بهره­وری کارکنان جهاد کشاورزی استان لرستان شکل گرفت. پژوهش از نوع کمی و از لحاظ داده­پردازی توصیفی محسوب می­گردد. در مطالعات توصیفی هدف توصیف وضعیت موجود بر مبنای داده­های تحقیق است. در این مطالعه از روش تحلیل عاملی به­عنوان عوامل تاثیرگذار بر بهره­وری نیروی کار سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان جهاد کشاورزی استان لرستان (N=1000) می­باشد. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه ساختارمند بود که براساس ادبیات موضوع طراحی شد و در اختیار 50 نفر از کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان که به­روش تصادفی انتخاب شدند، قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده­ها توسط نرم­افزار  SPSS و با بکارگیری آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت. نتایج نشان داد آن­چه در بهره­وری کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان موثر است حزب­گرایی، وجدان­کاری و پایبندی به قوانین و مقررات است. از طرفی نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان می­دهد، عواملی هم­چون عوامل رضایت اقتصادی، تمرکزگرایی، تعهد سازمانی، زمینه رشد و ارتقای شغلی، عدالت سازمانی، عامل سیاسی، روابط اجتماعی، مهارت فردی و تعلق به سازمان در بهره­وری کارکنان موثر بوده است. نتایج این مطالعه می­تواند دستاورهایی برای سطوح بالاتر مدیریت جهاد کشاورزی استان لرستان داشته باشد. بدین صورت که با مشخص شدن مشکلات عمده کارکنان و سیستم مدیریتی این استان، برنامه­ریزان کشوری با شناخت دقیق از موارد مذکور با واقع­بینی برای توسعه نیروی انسانی و فصل کردن مشکلات کارکنان در سطح سازمان برنامه­ریزی می­کنند. در این صورت و با استفاده از حداکثر ظرفیت و توانایی افراد در سطح سازمان مسلماً مشکلات عمده دیگر از جمله مشکلات مالی، برنامه­ریزی و ... مرتفع خواهد شد، که در نهایت در سطح روستاها و بخش­های تحت پوشش، توسعه کشاورزی تسریع و امکان­پذیر می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective factors of working force productivity in agricultural Jihad in the province of lorestan

نویسندگان [English]

 • Jeyran Chamcham 1
 • Kiumars Zarafshan 2
 • Narges Hasanmoradi 3
1 Master student of agricultural engineering, rural development of Razi University
2 Associate Professor of Agriculture and Natural Resources Campus, Razi University
3 Assistant Professor, Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

Effective management in our era is a management which freed itself from narrow thinking regarding organization and thinks in terms of society and wider environment. Since organizational responsibility is not just that the organization be effectively, rather its main responsibility is to serve to society in wich it operates. At present time, organizational efficiency is at the lowest across the country. For example, Agricultural Jihad Organization (AJO)in Lorestan province is one of those organization that seems to operate at minimum efficiency which in turn affects rural population. Therefore, the purpose of this quantitative study was to explore factors influencing efficiency of Agricultural Jihad Organization personnel in LorestanProvince. The population comprised of all AJO personnel. Using accessible sampling, 50 personnel agreed to participate in the study. SPSS was used to analyze the data. Results of factor analysis revealed that three factors are responsible for AJO personnel efficiency. Namely: politic oriented ,job commitment, and commitment to organization rules and regulations. Moreover, economic satisfaction, centralization, organizational commitment, job improvement, organizational justice, political factors, social relations, individual skills, and organizational belongingness were determinants of personnel efficiency. Result of this study has implications for Higher management in AJO. For example, factors mentioned in this study can be used as a benchmark to overcome obstacles in organizational efficiency. This in turn would enhance rural development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Personnel efficiency
 • Agricultural Jihad Organization
 • Lorestan province
 1. اسفندیاری، ع. و حسینی، س. (1389). پتانسیل بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد ایران. ماهنامه اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره 280، ص 177-164.
 2. افشاری، ز. (1388). هم‌گرایی بهره‌وری نیروی کاربخشی در ایران (آزمون نظریه لوئیس). مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 91، ص 243-219.
 3. ازوجی، ع. و. داداشی، ص. (1389). تحلیل سطح بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد ایران چالش‌ها، فرصت‌ها و رهیافت‌ها، مجله پژوهش، سال 16، شماره 62. ص 43-8.
 4. بشیریه، ح. (1382). آموزش دانش سیاسی، نشر نگاه معاصر.
 5. جهانگردی، الف، و نادری، م. (1390). شناسایی فعالیت‌های محرک بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال نوزدهم، شماره 57، ص 104-83.
 6. جوانبخت، م. (1386). نقش فرهنگ کار در ارتقای بهره‌وری و اندازه‌گیری بهره‌وری حاصل از آن. نشریه صنعت لاستیک ایران، شماره 48، ص 85-80.
 7. درویش، ح. (1377). ارتقا وجدان کاری زیربنای بهره‌وری. فرهنگ و تعاون، شماره8. ص 31-27.
 8. رابرتسون دیوید، فرهنگ سیاسی معاصر، نشر البرز، 1375.
 9. خلیلیان، ص. و رحمانی، ف. (1387). بررسی عوامل موثر بر بهره‌وری نیروی کار در بخش کشاورزی ایران. علوم و صنایع کشاورزی (ویژه اقتصاد و توسعه کشاورزی). جلد 22، شماره 1، ص 89-79.
 10. زرنه‌ای، ن. (1383). موانع فرهنگی توسعه در نظام اداری استان ایلام. مجموعه مقالات بررسی موانع فرهنگی توسعه با نگاه ویژه به استان ایلام، سال 1383، ص 187-156.
 11. رضایی، الف. (1390). وجدان کاری و بهره وری نیروی انسانی. منابع انسانی، موجود در سایت
 12. (http://www.modir.ir/Articles/3214.aspx)
 13. ساعتچی، م. (1378)، روانشناسی بهره‌وری. نشر ویرایش.
 14. سلیمانی، ن. و مطهری، الف. (1388). رابطه توانمندسازی و تعهد شغلی مدیران در مدارس متوسطه استان سمنان. دانش و پژوهش در علوم تربیتی- برنامه‌ریزی درسی، شماره بیست و سوم، ص 122-101.
 15. صیدایی، س. و. کیانی سلمی، ص. و. سلطانی، ز. (1389)، تحلیل فضایی وضعیت مسکن روستایی در استان کهکیلویه و بویر احمد. فصلنامه پژوهش های روستایی، سال اول، شماره دوم، ص 72-49.
 16. عظیمی، ح. و گودرزی، غ. و انصاری، م. و پیرایش، ر. و عبدی زرین، س. (1390). طراحی پرسش‌نامه سنجش نگرش شغلی و سازمانی کارکنان دولت؛ مطالعه موردی: 80 سازمان دولتی در مرکز استان زنجان. اندیشه مدیریت راهبردی، سال پنجم، شماره اول، ص 200-169.
 17. فاتحی، ز. (1390). جهاد اقتصادی و افزایش بهره‌وری، اداره تحقیقات و کنترل ریسک بانک سپه.
 18. فرشادفر، ز. (1388). عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی در شرکت‌های/تعاونی صنعتی و کشاورزی استان کرمانشاه، فصلنامه تعاون، شماره 291، ص 48-35.
 19. قنادی، ب. (1382)، بررسی و تجزیه تحلیل بهره‌وری نیروی کار. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه اسلامی اهواز.
 20. کمب، الف. (1385). روانشناسی اجتماعی کاربرد (( ترجمه فرهاد ماهر))، ویرایش پنجم، انتشارات آستان قدس رضوی مشهد.
 21. ماهر، ف. (1385). آثار رضامندی شغلی و انگیزه شغلی بر بهره‌وری نیروی کار در بخش کشاورزی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، شماره 1، زمستان 1385 ص 65-56.
 22. محبوبی، م. و آبیار، ن. (1388). تاثیر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر بهره‌وری نیروی کار صنایع کشاورزی (مطالعه موردی: استان گلستان). تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، سال چهلم، شماره 3، ص 91-81.
 23. محمودی میمند، م. و هرندی، ع. (1390). بررسی رابطه میان خودسودمندی کارکنان با بروز رفتار شهروندی سازمانی مورد مطالعه (کارکنان مدیریت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری). پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، دوره 1، شماره 1، 153-137.
 24. میرزایی، م. و ترکمانی، ج. (1384). عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی کار زنان و مردان در تولید محصول چغندرقند: مطالعه موردی استان کرمان، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 52، زمستان 1384، ص 277-257.
 25. ناهیدی، م. و خسروشاهی، ن. (1389). بررسی اثر درجه باز بودن اقتصاد، جمعیت شاغل، سرمایه انسانی و شدت سرمایه بر روی مدیریت بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد ایران، فصلنامه مدیریت صنعتی، شماره 12، تابستان 1389، ص 106-89.
 26. نوابی نژاد، ش. (1374). رفتارهای به هنجار و ناهنجار کودکان و نوجوانان. تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران .
 27. Beranson J. (2003). Commitment and control of organizational behavior, New direction in organizational behavior, Chicago.
 28. Borg, W. & Gall, M. (1989). Education Research. Longman, New York & Londan.
 29. Hinton, P. R. & Brownlow, Ch. & Mcmurray, I. & Cozens, B. (2004). SPSS Explained. Routledge Inc, Madison Avenue, NewTork.
 30. Morikawa, M.(2010). Labor unions and productivity: An empirical analysis using Japanese firm-level data , Labour Economics, Volume 17, Issue 6, December 2010, Pages 1030-1037.
 31. Mostafa E. & Khaled, M. & Shehata El-Gohary.(2011). Towards improving construction labor productivity and projects’ performance. Alexandria Engineering Journal, Volume 50, Issue 4, December 2011, Pages 321-330.
 32. Mukhopadhyay, T Lerch. & F. J. Mangal, V.(1997). Assessing the impact of information technology on labor productivity A field study. Decision Support Systems, Volume 19, Issue 2, February 1997, Pages 109-122.
 33. Proudfoot,J. & Corr, Ph. & Guest, D. & Dunn, G. (2009). Cognitive-behavioural training to change attributional style improves employee well-being, job satisfaction, productivity, and turnover. Personality and Individual Differences 46 (2009) 147–153.
 34. Soekiman, A. & Pribadi, K.S. & Soemardi, , B.W. & Wirahadikusumah , R.D. (2011). Factors Relating to Labor Productivity Affecting the Project Schedule Performance in Indonesia. Procedia Engineering, Volume 14, 2011, Pages 865-873.
 35. Ramstetter, E.(2004). Labor productivity, wages, nationality, and foreign ownership shares in Thai manufacturing, 1996–2000. Journal of Asian Economics, Volume 14, Issue 6, January 2004, Pages 861-884.