کلیدواژه‌ها = سیاست‌گذاری آموزشی
ارائه الگوی سیاست‌گذاری‌ دانشگاه دیجیتالی (رویکرد کیفی)

دوره 14، شماره 2، مهر 1400، صفحه 47-72

10.52547/MPES.14.2.47

حمیدرضا آراسته؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حسین عباسیان؛ کبری خباره


تأملی بر میراث علمی جهانی رشته مدیریت آموزشی

دوره 9، شماره 1، تیر 1395، صفحه 51-84

آرش رسته مقدم؛ عباس عباس پور؛ علی جلالی دیزجی