کلیدواژه‌ها = نظریه داده بنیاد
طراحی الگوی برنامه درسی سواد رسانه‌ای در دوره ابتدایی نظام آموزش و پرورش

دوره 15، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 33-58

10.52547/MPES.15.1.33

مریم عزیزی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ کامبیز پوشنه؛ علی گرانمایه پور


طراحی مدل مطلوب برای گزینش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان ایران

دوره 14، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 99-128

10.52547/MPES.14.1.99

عظیمه متکلم؛ توران سلیمانی؛ یوسف نامور


طراحی الگوی دانشگاه کارآفرین براساس نظریه داده بنیاد (مطالعه موردی: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی غرب ایران)

دوره 12، شماره 2، مهر 1398، صفحه 41-74

10.29252/mpes.12.2.41

سیدمحمدرضا مصطفائی؛ فرامرز ملکیان؛ الهام کاویانی؛ محمد جواد کرم افروز