نویسنده = رضوان حسین قلی زاده
جایگاه مشارکت و ابعاد آن در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با توجه به اسناد فرادست

دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 13-46

10.52547/MPES.14.2.13

رقیه فاضل؛ بهروز مهرام؛ رضوان حسینقلی زاده؛ محسن نوغانی دخت بهمنی


نقش ویژگی‌های شخصیتی و شغلی معلمان در پیش‌بینی تعهد سازمانی آنان

دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 143-162

زهرا ناوی؛ مجتبی بذرافشان مقدم؛ رضوان حسینقلی زاده؛ حسین کارشکی