نویسنده = محمود ابوالقاسمی
مفهوم ‏سازی فرایند تسهیم دانش بین اعضای هیات‏ علمی در محیط ‏های دانشگاهی: نظریه‌ای داده بنیاد

دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 9-38

قاسم سلیمی؛ زهرا صباغیان؛ حسن دانایی فرد؛ محمود ابوالقاسمی


اثربخشی فعالیت‌های فوق ‌برنامه دانشگاه شهید بهشتی

دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 48-73

محبوبه عارفی؛ محمد قهرمانی؛ محمود ابوالقاسمی؛ اکبر خرسندی یامچی


ارزیابی اثربخشی طرح اعتبار ویژه پژوهشی دانشگاهی و ارائه راهکارهای اصلاحی

دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 28-43

محمد قهرمانی؛ محمود ابوالقاسمی؛ محبوبه عارفی؛ محمد آتشک


تحلیل رضایتمندی فراگیران از دوره های آموزش ضمن خدمت بر مبنای مدل تحلیل اهمیت- عملکرد

دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 32-53

فریبز محمدهادی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ محمدحسن پرداختچی؛ محمود ابوالقاسمی