نویسنده = ���������������� ������������
بررسی شرایط و حوزه‌های استقرار مربی‌گری در فعالیت‌های آموزش و بهسازی منابع انسانی

دوره 8، شماره 2، مهر 1394، صفحه 27-48

کورش فتحی واجارگاه؛ اباصلت خراسانی؛ سمیه دانشمندی


امکان‌سنجی به‌کارگیری نظام گرانت در آموزش و بهسازی مدیران آموزش

دوره 7، شماره 2، مهر 1393، صفحه 28-72

کورش فتحی واجارگاه؛ اباصلت خراسانی؛ طلعت دیبا واجاری؛ هومن دوستی حاجی آبادی


نیازسنجی آموزشی مدیران میانی شرکت ایران خودرو و مجموعه‌های وابسته به آن

دوره 4، شماره 2، مهر 1390، صفحه 8-27

محمد یمنی؛ سودابه حسن زاده بارانی کرد؛ اباصلت خراسانی