بررسی شرایط و حوزه‌های استقرار مربی‌گری در فعالیت‌های آموزش و بهسازی منابع انسانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکتری آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی شرایط و حوزه‌های استقرار مربی‌گری در فعالیت‌های آموزش و بهسازی منابع انسانی پرداخته است. این پژوهش در چهارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحقیق تحلیل محتوا صورت گرفته و ابزار جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته بود. نتایج پژوهش حاضر که حاصل مصاحبه با 7 نفر از خبرگان آموزش است، حاکی از آن است که برای استقرار مربی‌گری در یک سازمان وجود برخی شرایط لازم و اساسی است. این شرایط عبارت‌اند از: شرایط و الزامات سازمانی (ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، فرهنگ حمایتی، شناسایی و وجود سیستم‌های اطلاعاتی، برنامه‌ریزی آموزشی و سیستم‌های ارزیابی عملکرد)، شرایط و ویژگی‌های مربیان (مهارت‌های اطلاعاتی و آموزشی و مهارت‌های ارتباطی و انگیزشی)، شرایط و الزامات فردی (پذیرش، و تعهد و مسئولیت‌پذیری). هم‌چنین نتایج این پژوهش نشان داد که حوزه‌های استقرار مربی‌گری را می‌توان در چهار مقوله اصلی به شرح زیر طبقه‌بندی نمود: توسعه مدیران و مشاغل مدیریتی، توسعه برنامه‌های جانشین‌پروری، برنامه‌های تغییر و تحول سازمانی، رسیدگی به حل مشکلات محیط کار.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Areas and Conditions of Applying Coaching in Training and Development of Human Resource Activities

نویسندگان [English]

  • Somayeh Daneshmandi 3
  • Abasalt Khorasani 2
1 Professor, Faculty of Science, Education and Psychology, Shahid Beheshti University
2 Associate Professor, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Beheshti University
3 PhD student in human resources education and improvement of Shahid Beheshti University
چکیده [English]

This study explored the areas and conditions of applying coaching in training and development of human resource activities. As a qualitative study, this research utilized content analysis approach in addition to semi-structured interviews for data collection. According to the output of this research which is the result of interview with 7 different training experts, requirements and conditions of coaching were classified into three categories: Organizational conditions (organizational structure, organizational culture, support, educational planning & performance evaluation systems), coach skills (training and information skills, motivation and communication skills) and personal conditions (acceptance , commitment and accountability). Also the areas of coaching were classified into four categories: Developing managers and management activities, developing succession planning, organization development programs and dealing with problems in the workplace.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coaching
  • training and development of human resources
  • conditions
  • requirements
زاز جزایری، احمد (1379)؛ آموزش کارکنان، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
خانکا، اس اس (1389)؛ رفتار سازمانی، ترجمه غلامرضا شمس مورکانی، تهران: نشر آییژ.
خراسانی، اباصلت و عیدی، اکبر (1389)؛ تکنیک‌های کاربردی نیازسنجی آموزشی با تأکید بر الزامات استاندارد بین‌المللی ISO 10015، تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
رنگریز، حسن و عظیمی، نازگل (1387)؛ منابع انسانی در هزاره سوم، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
زمینی، سهیلا و پاک‌مرام، عسگر (1389)؛ رابطه فرهنگ سازمانی با فرسودگی شغلی در میان اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه، دوفصلنامه مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی، شماره 5، ص 57-40.
سعادت، اسفندیار (1389)؛ مدیریت منابع انسانی، تهران: انتشارات سمت.
صفایی موحد، سعید و عطاران، محمد (1389)؛ واکاوی هنجارهای مؤثر بر انتخاب استاد راهنما در حوزه های محض (علوم ریاضی) و میان رشته‌ای (علوم تربیتی)، فصلنامه مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی، دوره 2، شماره 4، ص 121-95.
عابدی، حیدرعلی (1385)؛ تحقیقات کیفی، فصلنامه حوزه و دانشگاه، سال دوازدهم، شماره 47.
عباس زاده، محمد (391)؛ تأملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی، جامعه‌شناسی کاربردی، سال 23، شماره 1، ص 34- 19.
عباس‌زادگان، سید محمد و ترک‌زاده، جعفر (1388)؛ نیازسنجی آموزشی در سازمان‌ها، تهران: نشر شرکت سهامی انتشار.
فرنچ، وندال و اچ‌بل، سیسیل (1389)؛ مدیریت تحول در سازمان، ترجمه سید مهدی الوانی و حسن  دانایی فرد، تهران: انتشارات صفار.
متقی، محمدحسین و بهشتی‌فر، ملیکه (1388)؛ مدل کانال رهبری در فرایند جانشین‌پروری، ماهنامه تدبیر، شماره 211، ص 28-24.
Andringa, Annet & Lindhout, Jim (2007). Successful coaching: the main conditions, available from: http://www.petatwijnstra-coaching.nl/pdf/article_successful_coaching.pdf
Bacon, T., & Spear, K. (2003). Adaptive coaching: The art and practice of a client-centered approach to performance improvement, Mountain View, CA: Davies-Black.
Bakir, I and Carliner, S (2010). Training Spending Stuck in Neutral, Training,Vol. 47, No. 2, pp. 16-20
Beevers, Kathy & Rea, Andrew (2010). Learning and Development Practice, Chartered Institute of Personnel and Development.
Broin, A. & Palmer, S. (2010). Exploring key aspects in the formation of coaching relationships: initial indicators from the perspective of the coachee and the coach, coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice, Vol. 3, No. 2, pp. 124-143.
Caplan, J. (2003). Coaching for the future: How smart companies use coaching and mentoring, London, UK: CIPD
Chartered Institute Of Personnel And Development , Learning and Talent Development, Annual Survey Report 2010, available from: http://www.cipd.co.uk
Cheng, E.W.L. & Hampson, I. (2008). Transfer of Training: A Review and New Insights, International Journal of Management Reviews, Vol. 10, No. 4, pp. 327-341.
Clutterbuck, D. & Megginson, D (2006). Creating a coaching culture, Industrial and Commercial Training, Vol. 38, No. 5, pp. 232-237.
Colquitt, J. A., LePine, J. A., & Noe, R. A. (2000).Toward an integrative theory of training and motivation: A meta-analytic path analysis of 20 years of research. Journal of Applied Psychology, Vol. 85, No. 5, pp. 678-707.
Cuadra, Elena (2010). Coaching and leadership in Volvo, M.A. Thesis, Department of Civil and Environmental Engineering Chalmers university of technology ,Chalmers University. 
De Valk, Penny (2011). Creating a Coaching Culture, Institute of Leadership & Management.
Edwards, L. (2003). Coaching, the latest buzzword or a truly effective management tool, Industrial & Commercial Training, Vol. 35, Issue 7, pp. 298-301.
Griffiths, Kerryn (2005). Personal coaching: A model for effective learning. Journal of Learning Design, Vol.1, No. 2, pp. 55-65.
International Coach Federation (2012). available From: http://www.coachfederation.org/clients/coaching-faqs/
Jarvis, Jessica (2004). Coaching and buying coaching services, Chartered Institute of Personnel and Development.
JOO, Bake (2005). Executive Coaching: A Conceptual Framework from an Integrative Review of Practice and Research, Human Resource Development Review, Vol. 4, No. 4, pp.462-488.
Mackie, D. (2010) .Evaluating the effectiveness of executive coaching: Where are we now and where do we need to be, Australian Psychologist, Vol. 42, No.4, pp. 110-118.
Macrae, Rhoda (2010).Coaching and consolidating the practice of Newly Qualified social Workers: A Brief Literature Review.  A Report prepared for Social Work Resources, South Lanark shire Council.
McNamara, Carter (2012). All About Personal and Professional coaching, available from: http://managementhelp.org/leadingpeople/coaching.html
NASA (2006). NASA business coaching handbook (A guide for NASA HR professionals).
Noe, R. A. (2010). Employee training and development. New York: McGraw-Hill.
Olaniyan, Ojo (2008). Staff Training and Development: A Vital Tool for Organizational Effectiveness, European Journal of Scientific Research, Vol.24, No.3.
Paradise, A., & Rivera, R. J. (2006). State of the Industry in Leading Industries, ASTD's Annual Review of Trends on Workplace Learning and Performance, available from: http://www.astdresearch@astd.org.
Renard, Laurent (2005). Executive Coaching for professional organizations, PHD thesis, school of humanities, The American university of London.
Schiena, Christian & Ivarsson, Cecilia (2005). Coaching as a management philosophy, Social Science and Business Administration Programmes, M.A. Thesis, Department of Business Administration and Social Science, Chalmers University.
Shad, Ikramullah (2008). Influence of Organizational Work Environment on Transfer of Training in Banking Sector. PHD thesis in Human Resource Development to Faculty of Advanced Integrated Studies and Research National University of Modern Languages, Islamabad.
Zeus & Skiffington (2003). Establishing a Coaching Culture, includes extracts from new text book 'Behavioral Coaching' by and published and copyrighted by McGraw-Hill, New York, available from:http://www.1to1coachingschool.com/Coaching_Culture_in_the_workplace.htm