اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

غلامرضا شمس

دانشیار مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی

fep.sbu.ac.ir/~gh_shams
gh_shamssbu.ac.ir
0000-0003-4233-3850

سردبیر

کورش فتحی واجارگاه

استاد برنامه ریزی درسی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35173565400
k-fathicc.sbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

مهناز معلم

Professor of Instructional Systems Design Department of Educational Technology an Literacy, College of Educational, Towson University, USA

www.towson.edu/coe/departments/edtech/faculty/mmoallem.html
mmoallemmtowson.edu
0000-0002-9481-3920

h-index: 7  

امید نوروزی

Associate Professor of Education and Learning Sciences Wageningen University and Research (WUR); Education and Learning Sciences, Netherlands

www.wageningenur.nl/en/Persons/O-Omid-Noroozi.htm
omid.norooziwur.nl
0000-0002-0622-289X

h-index: 30  

امین موسوی

Associate Professor of Evaluation Research and Measurement Department of Educational Psychology and Special Education
University of Saskatchewan

education.usask.ca/profiles/mousavi.php#about
amin.mousaviusask.ca
0000-0002-6920-2319

h-index: 8  

داود معصومی

Educational Science Senior Lecturer at University of Gävle

www.hig.se/DavoudMasoumi
davoud.masoumihig.se
0000-0002-3898-8005

h-index: 6  

علیرضا مقدم

دانشگاه مموریال، کانادا.

www.mun.ca/educ/our-people/academic-faculty/faculty/
amoghaddammun.ca

h-index: 5  

اعضای هیات تحریریه

محمدرضا آهنچیان

استاد مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=30367449000
ahanchi8um.ac.ir
0000-0002-8175-7376

عیسی ابراهیم زاده

دانشیارتعلیم و تربیت دانشگاه پیام نور

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55145558300
ebrahimzissagmail.com

محمود ابوالقاسمی

دانشیارمدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

m-abolghasemisbu.ac.ir

علی تقی پور ظهیر

دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبایی

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54796234300
a.taghipour95gmail.com

محمدحسن پرداختچی

استاد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58772176700
m-pardakhtchisbu.ac.ir

جواد حاتمی

استاد علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210324625
j.hatamimodares.ac.ir
0000-0002-4517-2039

محمد حسنی

استاد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55214323000
mhs_105yahoo.com

h-index: 3  

اباصلت خراسانی

دانشیار برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203822660
a-khorasanisbu.ac.ir
0000-0002-6534-458X

ناصر شیربگی

استاد مدیریت آموزشی دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~nshirbagi/en/
nshirbagigmail.com
0000-0001-8770-4227

زهرا صباغیان

استاد آموزش و پرورش دانشگاه شهید بهشتی

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201585606
z-sabbaghiansbu.ac.ir

محبوبه عارفی

دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55548586500
m-arefisbu.ac.ir

جمیله علم الهدی

استاد تعلیم و تربیت دانشگاه شهید بهشتی

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57343081400
g_alamolhodasbu.ac.ir

محمد قهرمانی

دانشیارمدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

m-ghahramanisbu.ac.ir

محمد میرکمالی

استاد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54795666400
mkamaliut.ac.ir

مدیر داخلی

محمد قهرمانی

دانشیار مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی

m-ghahramanisbu.ac.ir

مدیر اجرایی

سهیلا مختاری

مدیریت آموزشی گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی

std_s.mokhtarikhu.ac.ir
0000-0003-2136-0008

ویراستار ادبی

خالد میراحمدی

مدیریت آموزشی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

mirahmadikhaledyahoo.com
0000-0002-3021-3563

ویراستار انگلیسی

علیرضا تمدنی

مدیریت آموزشی دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

tamadoniayahoo.com
0000-0002-9594-6768