بررسی نقش ادراک از توسعه حرفه‌ای بر روی دلبستگی شغلی، فلات محتوایی شغل و فرسودگی شغلی در معلمان ابتدایی شهرستان کاشان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی - دانشگاه خوارزمی

2 عضو هیت علمی دانشگاه تهران

چکیده

علی‌رغم آن‌که اکثریت پژوهش‌ها در زمینه توسعه حرفه‌ای، به بررسی نقش این متغیر بر بهبود یادگیری دانش‌آموزان پرداخته‌اند؛ هدف از این پژوهش، بررسی الگوی مفهومی پیامدهای توسعه حرفه‌ای معلمان از بعد فردی بوده است؛ به‌صورت خاص این پژوهش به بررسی نقش ادراک از توسعه حرفه‌ای بر روی دلبستگی شغلی، فلات محتوایی شغل و فرسودگی شغلی معلمان پرداخته است. روش این پژوهش، توصیفی از نوع رابطه‌ای بوده است. نمونه آماری این پژوهش 180 نفر از معلمان مدارس ابتدایی شهرستان کاشان می‌باشند که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. برای جمع‌آوری اطلاعات چهار پرسشنامه شامل پرسشنامه دلبستگی شغلی کانونگو (1982)، پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (2001)، پرسشنامه فلات محتوایی از میلیمان (1992) و ادراک از توسعه حرفه‌ای از چامبرلاین (2008) مورد استفاده قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات در سطح توصیفی از نرم‌افزار SPSS-20 و جهت بررسی برازش مدل مفهومی و بررسی فرضیه‌های پژوهش از نرم‌افزار Amos-20 استفاده گردید. نتایج حاصل از بررسی الگوی مفهومی پژوهش، برازش خوب داده‌ها به مدل مفهومی را نشان داد و مدل مفهومی پژوهش به‌صورت کلی تأیید گردید؛ بررسی فرضیه‌های پژوهش نیز نشان داد که ادراک از توسعه حرفه‌ای بر دلبستگی شغلی (β=0.41 p<0.01)، فلات محتوایی شغل (β=-0.25, p <0.01) و فرسودگی شغلی معلمان (β=-0.30, p<0.01) اثرگذار می‌باشد. هم‌چنین نتایج نشان داد که دلبستگی شغلی و فلات محتوایی شغل نقش میانجی را در رابطه بین ادراک از توسعه حرفه‌ای و فرسودگی شغلی معلمان دارند. بنابراین با توجه به اهمیت ادراک از توسعه حرفه‌ای بر روی پیامدهای فردی، لزوم توجه بیشتر و برنامه‌ریزی در راستای ارتقای برنامه‌های توسعه حرفه‌ای معلمان بیش از پیش اهمیت می‌یابد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Perception of Professional Development on Job Involvement, Job Content Plateau and Job Burnout among Primary School Teachers in Kashan

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Akhoondi 1
  • Saed Safaei Movahhed 2
1 Master of Educational Research - Kharazmi University
2 Faculty member of Tehran University
چکیده [English]

Despite the fact that majority of studies in the field of career development have examined the role of this variable in the improvement of student learning; the aim of the present study was to evaluate the conceptual model of the implications of career development of teachers from an individual dimension. This study specifically investigated the perception of career development on job involvement, career content plateau and teacher burnout. The method of this study was descriptive and correlational. The statistical sample consisted of 180 primary school teachers in the city of Kashan which were selected using the stratified random sampling. To collect the required data, four questionnaires including Kanungo’s Job Involvement Scale (1982), Burnout Inventory by Maslach (2001), Milliman’s Career Plateau Questionnaire (1992), and Career Development Perception Scale of Chamberlain (2008) were used. To analyze the data in a descriptive manner and to examine the fitness of the conceptual model as well as the hypotheses of the study, the SPSS-20 and the Amos-20 soft wares were employed.  The results of the examination of the conceptual model revealed the good fitness of the data to the conceptual model and the model proposed was generally confirmed. The exploration of the research hypotheses showed that the perception of career development has an effect on job involvement (β=0.41 p<0.01), career content plateau (β=-0.25, p <0.01) and teacher burnout (β=-0.30, p<0.01). Moreover, the results demonstrated that teacher’s job involvement and career content plateau have mediating roles in the relationship between the perception of career development and teacher burnout. Therefore, given the significance of the perception of career development and its impact on individual outcomes, more attention and planning in order to improve teachers’ career development is of utmost importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perception of professional development
  • job involvement
  • career plateau
  • job burnout
  • primary school teachers
خنیفر، حسین (1385). بررسی ابعاد روانی فلات شغلی و ارائه راهکارهای برون رفت. مدیریت فرهنگ سازمانی، شماره 12، ص 83-112.
شباک، مریم (1391). بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش‌های ضمن‌خدمت بلندمدت (ادامه تحصیل): مورد معلمان ابتدایی استان تهران. مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی، شماره 9،ص 142-111.
شکاری، عباس و حیدرزاده آرانی، سمن سا (1392). بررسی تأثیر آموزش‌های حرفه‌ای بر مهارت‌های کارآفرینی کارکنان شرکت‌های بیمه از لحاظ ویژگی‌های فردی آنان در استان اصفهان. مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی، شماره 11، ص180-155.
صباغیان، زهرا و آراسته، زهرا (1391). بررسی میزان تأثیر آموزش کارکنان بر توانمندسازی منابع انسانی بانک کشاورزی منطقه غرب شهر تهران. مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی، شماره 5، ص 94-78.
طاهری، مرتضی؛ عارفی، محبوبه؛ پرداختچی، محمدحسن و قهرمانی، محمد (1392). کاوش فرایند توسعه حرفه‌ای معلمان در مراکز تربیت معلم: نظریه داده بنیاد. نوآوری‌های آموزشی، شماره 45، ص 178-149.
 
Armstrong-Stassen, M. (2008). Factors associated with job content plateauing among older workers. Journal of Career Development International, 13(7), 594-613.
Buunk, B. P., & Schaufeli, W. B. (1993). Burnout: A perspective from social comparison theory.
Borko, H. (2004). Professional development and teacher learning: Mapping the terrain. Journal of Educational researcher, 33(8), 3-15.
Brown, S.P.(2007).Job  involvement encyclopedia of industrial &organization psychology.Journal of SAGE publication ,1(1),397-399.
Buczynski, S., & Hansen, C. B. (2010). Impact of professional development on teacher practice: Uncovering connections. Journal of Teaching and Teacher Education, 26(3), 599-607.
Cecil, H.A. (1940). In-Service Training of Teachers. Review of educational Research,10,210-215.
Chamberlain, K. (2008). Case study: Professional development that enhances teaching and learning (Doctoral dissertation, UNIVERSITY OF PHOENIX).
Chang Boon Lee, P. (2003). Going beyond career plateau: Using professional plateau to account for work outcomes. Journal of Management Development, 22(6), 538-551.
Chu, C., Lee, M., Hsu, H. & Chen, I.(2005).Clair fiction of the antecedent of hospital nurses organizational citizenship behavior-an example form at Taiwan regional hospital. Nursing research, 313-324.
Desimone, L. M. (2009). Improving impact studies of teachers’ professional development: Toward better conceptualizations and measures. Journal of Educational researcher, 38(3), 181-199.
Diefendorff, J. M., Brown, D. J., Kamin, A. M., & Lord, R. G. (2002). Examining the roles of job involvement and work centrality in predicting organizational citizenship behaviors and job performance. Journal of Organizational Behavior, 23(1), 93-108.
Evers, A. T., van der Heijden, B. I., Kreijns, K., & Gerrichhauzen, J. T. (2011). Organisational factors and teachers' professional development in Dutch secondary schools. Journal of European Industrial Training, 35(1), 24-44.
Faunce, W. A. (1968). Problems of an industrial society. New York:Mcgrow-Hill, 15-33.
Feldman, D. C., & Weitz, B. A. (1988). Career plateaus reconsidered. Journal of management, 14(1), 69-80.
Fullan, M. (2007). The new meaning of educational change. Routledge. New York: Teachers College Press.
Ganser, T. (2000). An  vision of professional development for teachers. Journal of Nassp Bulletin, 84(618), 6-12.
Garet, M. S., Porter, A. C., Desimone, L., Birman, B. F., & Yoon, K. S. (2001). What makes professional development effective? Results from a national sample of teachers. Journal of American educational research, 38(4), 915-945.
Glatthorn, A. (1995). Teacher development. International encyclopedia of teaching and teacher education, 41-46.
Guskey, T. R. (2002). Professional development and teacher change. Journal of Teachers and Teaching: theory and practice, 8(3), 381-391.
Hackman, J. R., & Lawler, E. E. (1971). Employee reactions to job characteristics. Journal of applied psychology, 55(3), 259.
Heijde, C. M., & Van Der Heijden, B. I. (2006). A competence‐based and multidimensional operationalization and measurement of employability. Journal of Human resource management, 45(3), 449-476.
Heilmann, S. G., Holt, D. T., & Rilovick, C. Y. (2008). Effects of Career Plateauing on Turnover A Test of a Model. Journal of Leadership & Organizational Studies, 15(1), 59-68.
Henning, E. (2000). Walking with “barefoot” teachers: an ethnographically fashioned casebook. Journal of Teaching and Teacher Education, 16(1), 3-20.
Jeanpierre, B., Oberhauser, K., & Freeman, C. (2005). Characteristics of professional development that effect change in secondary science teachers' classroom practices. Journal of research in science teaching, 42(6), 668-690.
Kwakman, K. (2001). Work stress and work-based learning in secondary education: Testing the Karasek model. Journal of Human resource development international, 4(4), 487-501.
Kwakman, K. (2003). Factors affecting teachers’ participation in professional learning activities. Journal of Teaching and teacher education, 19(2), 149-170.
Lawler, E. E., & Hall, D. T. (1970). Relationship of job characteristics to job involvement, satisfaction, and intrinsic motivation. Journal of Applied psychology, 54(4), 305.
Leiter,  M.  P.,&  Maslach,  C.  (2004). Areas  of  worklife:  A  structured approach to organizational predictors of job burnout. In P. Perrewe´ & D. C. Ganster (Eds.), Research in occupational stress and well being ,3, 91–134.
Lodahl, T. M., & Kejnar, M. (1965). The definition and measurement of job involvement. Journal of applied psychology, 49(1), 24.
Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of occupational behavior, 2(2), 99-113.
Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. Journal of Annual review of psychology, 52(1), 397-422.
Maslach, C., & Leiter, M. P. (2008). Early predictors of job burnout and engagement. Journal of applied psychology, 93(3), 498.
McCleese, C. S., Eby, L. T., Scharlau, E. A., & Hoffman, B. H. (2007). Hierarchical, job content, and double plateaus: A mixed-method study of stress, depression and coping responses. Journal of Vocational Behavior, 71(2), 282-299.
Mishra, P. C.,&Shyan, M. (2005). Social Support and Job Involvement Academy. Applied Psychology,31, 7-11.
Pfeffer, J. (1994). Competitive advantage through people. Journal of California management review, 36(2), 9.
Richter, D., Kunter, M., Klusmann, U., Lüdtke, O., & Baumert, J. (2011). Professional development across the teaching career: Teachers’ uptake of formal and informal learning opportunities. Journal of Teaching and teacher education, 27(1), 116-126.
Sallee, R. E. (2011). Closing the Teaching Gap: Professional Development Programs that Work. ProQuest LLC.
Schaufeli, W. B., Maslach, C. E., & Marek, T. E. (1993). Professional Burnout: recent developments in theory and research. Taylor & Francis.
Szuminski, K. (2003). Teacher Development in CTE. In Brief: Fast Facts for Policy and Practice.
Thomas, B. J. (2009). Career plateau and African American women middle managers in professional organizations (Doctoral dissertation, CAPELLA UNIVERSITY).
Villegas-Reimers, E. (2003). Teacher professional development: an international review of the literature. Paris: International Institute for Educational Planning.
Vonk, J. H. C. (1991). Becoming a teacher, brace yourself. Improving the Quality of the Teaching Profession. Singapore: The Institute of Education, 63-81.
Wiessenberg, P., &Gruenfeld, L.(1968). Relationship between job satisfaction & job involvement. Applied Psychology, 469-473.
Wickramasinghe, V., & Jayaweera, M. (2010). Impact of career plateau and supervisory support on career satisfaction: A study in offshore outsourced IT firms in Sri Lanka. Journal of Career Development International, 15 (6), 544 – 561.