نویسنده = ������������ ������ ������
الگوی پارادایمی تمرکززدایی از نظام آموزش و پرورش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

10.52547/mpes.2022.225416.1132

محمد صادق کریمی؛ رضا هویدا؛ سید علی سیادت


ساخت مقیاس سنجش رهبری هم‌افزا برای دانشگاه‌ها و اعتباریابی آن در دانشگاه اصفهان

دوره 13، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 81-120

10.52547/mpes.13.2.81

راضیه یوسف بروجردی؛ سید علی سیادت؛ سعید رجائی پور؛ احمد عابدی