نویسنده = حسین خنیفر
رابطه بین آموزش‌های ضمن خدمت و اثربخشی کارکنان (در شرکت نفت اهواز)

دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 95-114

حسین خنیفر؛ علی نقی امیری؛ اکبر فرجی ارمکی؛ غلامرضا جندقی؛ لیلا مردانی کتکی؛ سیداحمد بیان معمار؛ نفیسه زروندی


مطالعه و بررسی رابطه بین عوامل آموزشی و افت تحصیلی در میان دانش‌آموزان پسر آموزشگاه‌های راهنمایی

دوره 3، شماره 1، تیر 1389، صفحه 144-160

ُسیدمحمد مقیمی؛ حسین خنیفر؛ نفیسه زروندی؛ احمد جوکار؛ سیداحمد بیان معمار؛ اکبر فرجی ارمکی