نویسنده = فریبز محمدهادی
مدرسه زندگی باید در پی تربیت کدام شهروند مطلوب باشد؟

دوره 6، شماره 2، مهر 1392، صفحه 9-44

کورش فتحی واجارگاه؛ سوسن کشاورز؛ عزیزالله تاجیک اسمعیلی؛ علی اکبر خسروی؛ طلعت دیبا واجاری؛ حبیب اله پور صادقی؛ مریم رحمتی؛ گیتا زندیه


تحلیل رضایتمندی فراگیران از دوره های آموزش ضمن خدمت بر مبنای مدل تحلیل اهمیت- عملکرد

دوره 4، شماره 1، تیر 1390، صفحه 32-53

فریبز محمدهادی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ محمدحسن پرداختچی؛ محمود ابوالقاسمی