شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های بالندگی پژوهشی به‌منظور طراحی مدل مفهومی (مورد مطالعه؛ اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

هدف: بالندگی پژوهشی اعضای هیأت علمی به‌عنوان مکانیسم کیفیت بخشی به نیروی‌های مولد علم، عملکرد و اثربخشی دانشگاه را ارتقاء بخشیده و نقش آن را به‌مثابه مجموعه متولی جنبه‌های مختلف جوامع برجسته می‌سازد. بنابراین هدف این پژوهش، شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های بالندگی پژوهشی به‌منظور طراحی مدل مفهومی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه بود.
مواد و روشها: این پژوهش از نوع پژوهش‌های کیفی بود و براساس رویکرد پدیدارشناسی انجام یافته است. جامعه پژوهش شامل تمامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه که سابقه فعالیت در پست‌هایی چون ریاست دانشکده، ریاست دانشگاه، مدیریت پژوهش دانشگاه و دانشکده، سردبیری مجله ISI یا مجله علمی-پژوهشی فعالیت داشتند. 20 نفر از جامعه پژوهش به‌عنوان نمونه از طریق نمونه‌گیری هدفمند مبتنی بر گلوله برفی انتخاب شدند. این تعداد براساس اشباع نظری داده‌ها تعیین شدند. بدین معنی که نمونه‌گیری تا زمانی ادامه یافت که نظریه‌ها و دیدگاه‌های جدیدتری توسط گروه نمونه مطرح نشد. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه نیمه سازمان‌یافته بود که به صورت قیاسی پیاده شد. برای حصول اطمینان از روایی پژوهش، اقدامات زیر انجام شد: تحلیل و بازبینی مقوله‌های کیفی توسط صاحب‌نظران و اساتید حوزه علوم انسانی در دانشگاه ارومیه، و روش بازخورد مشارکت‌کننده که ارائه تفسیرها و تحلیل‌ها به مشارکت‌کنندگان برای اصلاح و ویرایش بود. شایان ذکر است که برای افزایش اعتبار یافته‌های پژوهش، برخی نقل قول‌های مستقیم از مشارکت‌کننده‌ها نیز در متن مقاله ارائه شده است.
بحث و نتیجهگیری: تحلیل داده‌ها همزمان با مصاحبه‌ها و استفاده از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی با استفاده از نرم‌افزار تحلیل داده‌های کیفی مکس کیودی ای(Maxqda) نسخه 12 صورت گرفت. برای کدگذاری مقوله‌ها، ابتدا کدگذاری باز(کدگذاری آغازین و بدون محدودیت داده‌ها) در دستور کار قرار گرفته است. برای انجام این کدگذاری، متون (مصاحبه‌های پیاده شده و یادداشت‌های میدانی) را خط به خط خوانده شده و پاره‌ای از آن‌ها را که بیانگر یک مقوله‌اند، در یک جای گرفته و مقوله‌ها نام‌گذاری شده‌اند. در مرحله بعد، کدها و مقوله‌های ساخته شده نزدیک به هم را با استفاده از روش کدگذاری محوری در هم ادغام شده و کدگذاری نهایی به شکل انتخابی و گزینشی استخراج شد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که 72 کد باز شناسایی شده در این پژوهش در 13 دسته کد محوری قرار گرفت که عبارت‌اند از دانش روش‌شناسی، دانش تخصصی، دانش سازمانی. مهارت‌های حرفه‌ای پژوهش، مهارت‌های مدیریتی، مهارت‌های فناوری اطلاعاتی و ارتباطی. حقوق مشارکت‌کنندگان، حقوق مالکیت فکری، پرهیز از رابطه-گرایی، عدم دستکاری در تحقیق. روانشناختی و شناختی و نگرش. در نهایت مقوله‌های پژوهش حاضر بالندگی پژوهشی اعضای هیأت علمی در چهار بعد دانش، مهارت، اخلاق در پژوهش، ویژگی‌های فردی تحلیل و مدل نهایی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Dimensions and Components of Research Development for Designing a Conceptual Model (Case Study: Faculty Members of Urmia University)

نویسندگان [English]

  • Hassan Roshani Ali Benasee 1
  • Mohamad Hassani 2
  • Hassan Ghalavandi 3
1 PhD Student in Higher Education Management, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University. Urmia, Iran
2 Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Urmia, Iran
3 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Objective: The research Development of faculty members as a quality-enhancing mechanism for productive forces of science promotes the performance and effectiveness of the university and its role as a trustee of various aspects of prominent societies. Therefore, the aim of this study was to identify the dimensions and components of research Development in order to design a conceptual model among faculty members of Urmia University.
Materials and Methods: This study was a qualitative study based on a phenomenological approach. The research community includes all faculty members of Urmia University who have worked in positions such as dean of the faculty, dean of the university, research director of the university and the faculty, editor of ISI magazine or scientific-research journal. Twenty people from the research community were selected as a sample by targeted snowball-based sampling. This number was determined based on the theoretical saturation of the data. This means that sampling continued until newer theories and theories were proposed by the sample group. The data collection tool was a semi-organized interview that was implemented comparatively. To ensure the validity of the research, the following measures were taken: analysis and review of qualitative categories by experts and professors in the field of humanities at Urmia University, and participatory feedback method to provide interpretations and analysis to participants to correct and edit. It is worth noting that in order to increase the validity of the research, some direct quotations from the contributors are also provided in the text of the article.
Discussion and Conclusion: Data analysis was performed simultaneously with interviews and using three stages of open, central and selective coding. The most efficient quality data analysis software is the Maxqda 12 data quality analysis software. For coding categories, open coding (initial coding without data restriction) is first on the agenda. To do this coding, the texts (interviews and field notes) are read line by line, and some of them, which represent a category, are placed in one place and the categories are listed. .And. In the next step, the codes and categories made close to each other were merged using the central coding method and the final coding was extracted selectively and selectively. The results showed that 72 open codes identified in this study were included in 13 categories of core code, which include methodological knowledge, specialized knowledge, and organizational knowledge. Professional research skills, managerial skills, information and communication technology skills. Participants' rights, intellectual property rights, avoidance of relationship orientation, lack of manipulation in research. Psychological and cognitive and attitude. Finally, the present research topics were presented to the research Development of faculty members in four dimensions: knowledge, skills, research ethics, individual characteristics analysis and final model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development of faculty members
  • Research
  • competence
  • higher education
Arianehpour, Mahla and Mehrabi, Nahid. (2016). Requirements and Strategies of Professional Ethics in Higher Education System. Journal of Ethics in Science and Technology, 12(4), 1-7.
APEC/Deloitte. (2010). Skills and competencies needed in the research field: Objectives 2020 [Full Report]. Joint report by the APEC Studies and Research Department and Deloitte Consulting Public Sector, P. Lamblin and C. Etienne, co-directors and authors, with input from M. C. Meunier, M. Bancal, O. Lenot, and J. Davo. Paris, France: L’Association Pour l'Emploi des Cadres and Deloitte Consulting, 2(3), 152-168.
Atashk, M & Mahzadeh, P. (2010). Identification and ranking of barriers affecting teachers' non-use of information and communication technology, Journal of Educational Technology, 5 (2), 115-122 [Persian].
Allahyari, R, Abolghasemi, M & Ghahremani, M. (2015). Discovering and identifying the dimensions, components and indicators of competency model of managers of science and technology parks in Iran using structural equation model, Journal of Management and Planning in Educational Systems, 11 (1), 59-82. [Persian].
Dargahi, H, Alipour Fallah Pasand, M & Heidari Qarabolagh, H. (2010). Presenting a competency model in human resource development (A Case Study of The Competencies of Cultural Directors of Tehran Municipality Cultural and Artistic Organization), Yas Strategic Journal, 23 (24), 13-26 [Persian].
Armstrong, G. & Kotler, P. (2009). Marketing: An Introduction (9th Ed.). United States of America: Pearson.
Baldwin, R. (1985). Incentives for Faculty Vitality. New Directions for Higher Education, No. 51. San Francisco: Jossey-Bass.
Bilal, Guraya & Chen. (2017). The impact and effectiveness of faculty development program in fostering the faculty’s knowledge, skills, and professional competence: A systematic review and meta-analysis. Saudi Journal of Biological Sciences. https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2017.10.02.
Bahraini, N. (2008). Ethics in research as a knowledge. Culture Strategy, 2 (8), 39-57.
Baloch, N. (2015). A Study of the Relationship between Growth and Innovation of Faculty Members at Allameh Tabatabai University. Master Thesis, Allameh Tabatabai University, M.Sc., Allameh Tabatabai University. [Persian].
Barnett, R. (2000). Managing universities in a supercomplex age. In M. Cutright (Ed.), Chaos theory in higher education, NY: Peter Lang, New York.
Buczynski, J, & Mall, S. (2010). Developing faculty ICT competencies inside and outside the library. Internet Reference Services Quarterly. 15 (2): 87- 96.
Cockrell, M. L. (2011). A comparative analysis study of professional development models impacting student achievement. (Doctoraldissertation). East Carolina University: Department of Educational Leadership.
Creswell J. w. (2012). Educational research: planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. (Fourth edition). Pearson. Boston.
Creswell, J.W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative & mixed method approaches (fourth edition). Sage publications London: New Delhi.
Cresswell, J., Plano Clark, W. (2015). Combined Research Methods; Translated by Kia Manesh, Tehran, Ayizh Publications.
Cutright, M. (2001). Chaos theory and higher education. NY: Peter Lang, New York.
Donoghue, T, O & Punch, K. (2003). Qualitative educational research in action. Simultaneously published in the USA and Canada: RoutledgeFalmer.
Dargahi, H., Alipour Fallah Pasand, M. H. & Heidari Ghorbalagh, H. (2010). Presenting a competency model in human resource development, Yas Strategy journal, 2(3), 113-91.
Elizabeth A. Laverence, MD. (2013). Faculty Development Activities In Family Medicine: In Search Of Inovetion. INT’L. J. Psychiartry In Medicine, 45(4) 345-356.
Ellison, N. B., Gibbs, J. L. & Weber, M. S. (2015). The Use of Enterprise Social Network Sites for Knowledge Sharing in. American Behavioral Scientist, 59(1), 103- 123.
Fiqhi & Alizadeh, M. (2005). Narrative in Qualitative Research, Organizational Culture Management, Summer, No. 9, 5-25. [Persian].
Ejtehadi, M., Ghorchian, N. Gh., Jafari, P. & Shafizadeh, H. (2011). Identifying the dimensions and components of improving faculty members in order to provide a conceptual model, Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 62, 21-46 [Persian].
Grangeat, M. (2015). Understanding Science Teachers’ Professional Knowledge Growth. Sense Publishers, Netherlands.
Guraya, S.Y., Guraya, S.S., Mahabbat, N.A., Fallatah, K.Y., Al-Ahmadi, B.A., ALalawi, H. H., (2016). The Desired Concept Maps and Goal Setting for Assessingprofessionalism in Medicine. J. Clin. Diagn. Res. 10, JE01–JE05.
Ghahremani, M, Abolghasemi, M, Arefi, & Ateshk, M. (2012). Evaluating the effectiveness of the special academic research credit plan and providing corrective solutions, Bi-Quarterly Journal of Management and Planning in Educational Systems, 5 (8), 28-43 [Persian].
Islampour, H. (2009). Three methodological principles in teaching research skills. Research Journal. 1(2), second issue, 75-100.
Hatch, J. A. (2002). Doing qualitative research in education settings. Stat university of New York at Albany.
Hyatt, L. & Williams, P. E (2011). 21st Century Competencies for Doctoral   Leadership Faculty. Innov High Educ, 36: 53-66.
Lynch, P. (2009). Five Enemies of Teamwork, Translated by Fazlullah Amini, Publisher: Fara, Fifth Edition.
Lashkaree Blouki, M. (2008). Framework for Developing Values and Professional Ethics for Scientific and Technological Research, Journal of Ethics in Science and Technology, 3 (2), 1-2. [Persian].
Johnson, B., & Christensen, L. (2008). Educational Research: Quantitative, Qualitative and Mixed Approaches. 3rd Edition. Los Angeles: Sage Publication.
Jordan, C., Doherty, W. J., Webb, R., Cook, N., Dubrow, G., Mendenhall, T. J. (2012). Competency-Based FacultyDevelopment in Community-Engaged Scholarship: A Diffusion of Innovation Approach. Journal of Higher Education Outreach and Engagement. 16 (1), 65- 95.
Jafari, P, Arasteh, H & Ghorchian, N. (2004). Tehran Encyclopedia, Publications of the Great Persian Encyclopedia Foundation. [Persian].
Koorki M, Mahjub H, Sheikh N. (2008). Study of the Academic Members Attitude about Main Factors of NotApproaching to Scientific Writing in Hamadan University of Medical Sciences. SJH 14(4):59-63.
Kabakci, H. Odabasi, f. (2008). The Organzation of The Faculty Development Programs For Research Assistase: The Case Of Education Fasilities In Turkey. TOJET, 7 (3), 101-123.
Macfarlane. B.; Soitoh. Y. (2008). Research Ethic in Japanese Higher Education: Faculty Attitudes and Cultural Mediation, Springer Science, DOI 10.1007/s10805-008-9065-9.
Marshall, C, & Rossman, G.B. (1999). Designing qualitative research (3 edition). Thousand Oaks, CA: Sage.
Mclean, M., Cilliers, F., & Van Wyk, J.M. (2008). Faculty development: Yesterday today and tomorrow. Medical Teacher, 2 (36), ٥٥٥-٥٨٤.
Monzon, A., Chow, T., Guthrie, P., Lu, Z., Chuma, C., He, H., & Kuzkov, S. (2016). Methods for Promoting Knowledge Exchange and Networking Among Young Professionals in the Aerospace Sector—IAF׳ s IPMC Workshop 2013 insights. Acta Astronautica, 1(18), 123-129.
Moheb Zadegan, Y., Pardakhi, M., Ghahremani, M. & Faraskhah, M (2013). Develop a Model for The Growth of Faculty Members With an Approach Based on Data Foundation Theory. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 1(25), 70-93.
Mahdiun, R., Ghahremani, M., Frostkhah, M. & Abolghasemif, M. (2011). The quality of learning in e-learning centers; qualitative study, Journal of Library and Information Research, 4(5), 58, 77-100. [Persian].
POD Network (Professional and Organizational Development Network in Higher Education), (2013). http://www.podnetwork.org/faculty_development/definitions.htm.
Priest, A.W. (2001). An investigation into faculty development practices in graduate physical therapy education programs. Retrieved July 16, 2011, from http://etd.lib.ttu.edu/theses/available / etd 07022008.  
Roxburgh, M. (2006). An exploration of factors which constrainnurses from research participation. J Clin Nurs, 15(5), 45-58.
Rezaian, M., Asadpour, M. & Hadavi, M. (2013). Investigating the factors hindering research from the perspective of faculty members and presenting a plan to deal with these factors in Rafsanjan Medical University, Journal of Health System Research, 9 (3), 269-276 [Persian].
Sinclair, J., Barnacle, R., & Cuthbert, D. (2013). How the doctorate contributes to the formation of active researchers: what the research tells us. Studies in Higher Education, 1: 1-15.
Stritter, F. T., Bland, C. D., Youngblood, P. L. (1991). Determining Essential Faculty Competencies. Teaching and Learning inMedicine, 3(4), 232-238.
Qaruneh, D, Mir Kamali, S, Bazargan, A, Kharazi, S. (2014). The conceptual framework of the growth of faculty members at the University of Tehran. Quarterly Journal of the Higher Education Association of Iran. Year Six, Issue 2, pp. 52-82. [Persian].
Qaedar Khalajani, J and Samimi, M. (2014). Classification of key competencies of product development team employees based on literature review. Scientific Quarterly - Promoting Standard and Quality Management. 2(4), 38-55. [Persian].
Vallance. J. R. (2004). Formation in Rresearch Ethics: Developing a Teaching Approach for the Social Sciences. Formation in Research Ethics. AARE Conference, the University of Melbourne, 30-2 Dec. 2004.
Zakai, M. (1381). Theory and Method in Qualitative Research, Social Science Quarterly, 3 (4); 41-70. [Persian].