شناسایی و ارزیابی فرصت‌ها و چالش‌های آینده مؤسسات آموزش عالی با هدف کسب مزیت رقابتی پایدار (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی شاهرود)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت کسب‌وکار، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

هدف: کسب و حفظ مزیت رقابتی پایدار در مؤسسات آموزش عالی فرآیندی بلندمدت و شامل مراحل مختلفی است. هدف این پژوهش شناخت و ارزیابی فرصت‌ها و چالش‌های کسب مزیت رقابتی پایدار می‌باشد که یکی از مراحل اولیه در راه کسب مزیت رقابتی پایدار و از ارکان مهم آن است. در این پژوهش، فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی دانشگاه صنعتی شاهرود به‌عنوان نمونه موردی بررسی شده است.
مواد و روشها: به‌منظور شناسایی عوامل فرصت‌آفرین یا چالش‌زا از ابزار آینده‌پژوهی مبتنی بر دریافت نظرات خبرگان فعال در حوزه آموزش عالی بهره گرفته شده است. تحلیل یکپارچه متغیرهای تأثیرگذار در آینده با روش تحلیل ساختاری انجام پذیرفته است که خود از روش‌های کارآمد و نوین آینده‌پژوهی است. در ابتدا از طریق مصاحبه با خبرگان، فرصت‌ها و چالش‌ها شناسایی شده است. از میان اطلاعات جمع‌آوری شده، 23 فرصت و 30 چالش براساس ارتباط با موضوع پژوهش، انتخاب شده و سپس برای رتبه‌بندی در اختیار صاحب‌نظران قرار گرفته است. پس از رتبه‌بندی متغیرها، روابط متقابل 14 متغیر با استفاده از روش تحلیل ساختاری بررسی شده است. نتایج نظرات دریافت ‌شده پیرامون تحلیل اثرات متقابل توسط نرم‌افزار میک مک تحلیل شده است.
بحث و نتیجهگیری: یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که مقوله‌هایی همچون کیفیت ارزیابی عملکرد اساتید، عدم توجه به بازده آموزشی اساتید و تمرکز بیش از اندازه به چاپ مقالات از جمله مهم‌ترین چالش‌های حوزه مدیریت منابع انسانی در دانشگاه صنعتی شاهرود است. هم‌چنین، مقوله‌هایی همچون موقعیت خوب جغرافیایی نسبت به دو مرکز بزرگ جمعیتی کشور (تهران و مشهد) و برند صنعتی دانشگاه و داشتن قدرت نسبی در رشته معدن و علوم زمین و برخی رشته‌های مهندسی، به‌عنوان تأثیرگذارترین فرصت‌های دانشگاه صنعتی شاهرود شناسایی شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination and Evaluation of Future Opportunities and Challenges for Higher Education Institutions to Create Sustainable Competitive Advantages (Case Study: Shahrood University of Technology)

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Ghasemzadeh 1
  • Mojtaba Ghiyasi 2
  • Aliakbar Hasani 2
1 Master of Business Administration, Faculty of Indistrial Engineering and Management, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
2 Associate professor, Faculty of Indistrial Engineering and Management, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
چکیده [English]

Objective: Gaining and maintaining a sustainable competitive advantage in higher education institutions is a long-term process and involves several stages. The purpose of this study is to identify and evaluate the opportunities and challenges of achieving sustainable competitive advantage, which is one of the first steps in achieving sustainable competitive advantage and one of its important pillars. In this research, the opportunities and challenges facing Shahrood University of Technology have been studied as a case study.
Materials and Methods: In order to identify opportunistic or challenging factors, future research tools based on the opinions of experts active in the field of higher education have been used. Integrated analysis of influential variables in the future has been done with the method of structural analysis, which is one of the efficient and modern methods of futures research. Initially, opportunities and challenges were identified through interviews with experts. From the collected information, 23 opportunities and 30 challenges were selected based on the relevance of the research topic and then provided to the experts for ranking. After ranking the variables, the interrelationships of 14 variables were investigated using structural analysis. The results of the feedback received on the interaction analysis were analyzed by MicMac software.
Result and Discussion: The research findings indicate that categories such as the quality of evaluation of professors 'performance, lack of attention to teachers' educational efficiency and excessive focus on publishing articles are among the most important challenges in the field of human resource management in Shahrood University of Technology. Also, categories such as good geographical position in relation to the two major population centers of the country (Tehran and Mashhad) and the university industrial brand and having relative power in mining and earth sciences and some engineering disciplines, have been identified as the most effective opportunities of Shahrood University of Technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Challenge
  • Future Studies
  • Opportunity
  • Structural Analysis
  • Sustainable competitive advantage
Arcade, J., Godet, M., Meunier, F., & Roubelat, F. (2000). Structural Analysis with the MICMAC Method & Actors, Strategy with MACTOR Method’, Futures Research Methodology, AC/UNU Millennium Project.
Demirtas, O. (2013). Evaluating the Core Capabilities for Strategic Outsourcing Decisions at Aviation Maintenance Industry, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 99, 6 November, pp. 1134-1143.
Dimoska, T., Trimcev, B. (2012). Competitiveness Strategies for Supporting Economic Development of the Touristic Destination, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Vol. 44, pp. 279–288.
Eskandari, F., Amira Ahmadi, T., Changluai, M., & Rezaei, K. (2014). Strategic Management and Planning in Higher Education Institutions (Case Study: Kherad Higher Education Institute). International Management Conference, Tehran: Mobin Cultural Ambassadors Institute, https://www.civilica.com/Paper-ICOM01-ICOM01_0191.html (In Persian).
Feurer R., Chaharbaghi K. (1995). Strategy development: past, present and future, Management Decision, Vol. 33 Iss: 6, pp.11 – 21.
Godet, M. (2008). Strategic foresight la prospective, Cahiers du LIPSOR, Paris.
Godet, M., & Durance, P. (2011). Strategic foresight for corporate and regional development, DUNOD–UNESCO–Fondation Prospective et Innovation, Paris.
Godet, M., Durance, P., & Gerber, A. (2006). Strategic Foresight: problems and methods, Cahiers du LIPSOR.
Höjer, M., & Mattsson, L. G. (2000). Determinism and backcasting in future studies, Futures, 32(7), 613-634.
Kay J. (1993). Foundations of Corporate Success, Oxford University Press.
Kazozcu S.B. (2011). Role of strategic flexibility in the choice of turnaround strategies: A resource based approach, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 24, pp. 444-459.
Ma H. (1999). Anatomy of competitive advantage: a select framework, Management Decision, Vol. 37 Iss: 9, pp.709 – 718.
Matei R.M. (2013). Creating competitive poles – the sustainable model for obtaining the competitive advantage, Theoretical and Applied Economics, Vol. XX, number 8, pp. 47-58.
Mohammadi, F. (2010). Investigating the effect of emerging variables of futures studies and entrepreneurship on the components of strategic university management, Fifth International Conference on Strategic Management, Tehran: Nab Group, Partobina Group, https://www.civilica.com/Paper-ICSM05-ICSM05_073.html (In Persian).
Muratovic, H. (2013). Building competitive advantage of the company based on changing organizational culture, Economic Reiview – Journal of Economics and Buisness, Vol. XI, Issue 1, May, pp. 61-77.
Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy, Techniques for Analysing Industries and Competitors, Free Press, New York.
Porter M. E. (1991). Towards a dynamic theory of strategy, Strategic Management Journal, Vol. 12, pp. 95-117.
Porter M. E. (1996). What is strategy? Harvard Business Review, November –December, pp. 61-78.
Porter, M.E. (1985). Competitive Advantage Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press, New York.
Seyed Javadin, R., & Tab, M. (2009). Proposed Model of Environmental Analysis (SWOT) of Iranian Higher Education Centers in The Direction of Strategic Planning, Fourth International Conference on Strategic Management, Tehran: Nab Group, Partobina Group, https://www.civilica.com/Paper-ICSM04-ICSM04_026.html (In Persian).
Yamin S., Gunasekaran A. & Mavondo F.T. (1999). Relationship between generic strategies, competitive advantage and organizational performance: an empirical analysis, Technovation, Vol. 19, Issue 8, August.