مطالعه روند پژوهش‌ها در مدیریت با تأکید بر مفهوم رهبری و دلالت‌های آن در مدیریت و رهبری آموزشی: تجزیه و تحلیل کتابشناختی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

2 استادیار گروه تکنولوژی‌های یادگیری، دانشکده آموزش، دانشگاه سلطان قابوس، عمان

3 دانش آموخته‌ی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ابران

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش، مطالعه روند پژوهش‌ها در مدیریت با تأکید بر مفهوم رهبری به‌منظور بهره‌گیری از دلالت‌های آن در مدیریت و رهبری آموزشی بوده است.
مواد و روش‌ها: پژوهش با استفاده از روش نقشه‌برداری و تجزیه ‌و تحلیل کتابشناختی با استفاده از داده‌های موجود در پایگاه داده WOS انجام شد. ساختار و الگوهای اطلاعات مبادله شده در زمینه پژوهش‌های رهبری و نیز تفسیر رابطه بین کلمات کلیدی به‌کار رفته در پژوهش‌ها، با بهره‌گیری از نرم‌افزار  VOSviewer استخراج و تحلیل شد. جامعه آماری شامل 6540 مقاله بود که اغلب شامل مقالات باکیفیت و با ضریب تأثیر بالا بودند.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد تعداد مقالات رهبری از سال 2000 تا 2018 روندی افزایشی داشته است. مقالات بیشتر در قالب مقالات کامل پژوهشی و مقاله کنفرانس ارائه ‌شده بود. پراستنادترین نشریات به ترتیب به کشورهای آمریکا، کانادا و انگلستان و به دانشگاه‌های مینه سوتا، ویسکونسین و منچستر تعلق داشت. بیشترین همکاری‌های بین‌المللی در انتشار مقالات را به ترتیب کشورها و پژوهشگران آمریکا، چین، انگلستان و استرالیا انجام داده‌اند. در خزانه کلمات کلیدی به‌کاررفته در پژوهش‌ها، مفهوم رهبری عمدتاً در تعامل با مفاهیم کارآیی، فلسفه، فلسفه علم، اخلاق، دانش، چشم‌انداز، ایده‌ها و نوآوری به‌کار رفته است. از مجموع داده‌های ارائه‌ شده می‌توان دریافت که اولاً توجه به مفهوم رهبری در طول زمان افزایش‌ یافته است. ثانیاً مفهوم رهبری بیشتر با مفاهیم ذهنی تلفیق یافته است. این امر نشانگر ضرورت توجه به مفاهیم و رویکردهای ذهنی و زبانی در پژوهش‌های مدیریت و رهبری آموزشی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the process of research in management with emphasis on the concept of leadership and its implications in management and educational leadership: A bibliographic analysis

نویسندگان [English]

  • Ali Sattari 1
  • Rouhollah Khodabandehlou 2
  • Masoumeh Lashkari 3
1 Assistant Professor, Department of Educational Management and Planning, Faculty of Education and Psychology, Al-Zahra University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Learning Technologies, Faculty of Education, Sultan Qaboos University, Oman
3 Master of Educational Management, Faculty of Education and Psychology, Al-Zahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this research is to study the trend of management research with emphasis on the concept of leadership in order to take advantage of its implications in management and leadership of education.
Materials and mehods: The research was carried out using mapping and bibliographic analysis using data from the WOS database. The structure and patterns of information exchanged in the field of leadership research as well as the interpretation of the relationship between the keywords used in the research were extracted and analyzed using VOS viewer software. The statistical population included 6540 articles, which often contained high-quality articles.
Result and Discussion: The results showed that the number of articles of leadership from 2000 to 2018 has been increasing. The articles were presented in the form of complete research papers and conference papers. The most prestigious publications belonged to the countries of the United States, Canada and England, and to the universities of Minnesota, Wisconsin and Manchester. Most international collaborations in the publication of papers have been conducted by countries and researchers from the United States, China, the United Kingdom and Australia, respectively. In the treasury of keywords used in research, the concept of leadership is mainly used in interacting with the concepts of efficiency, philosophy, philosophy of science, ethics, knowledge, vision, ideas and innovation. From the data presented, it can be seen that, first, attention to the concept of leadership has increased over time. Secondly, the concept of leadership has been integrated with mental concepts. This indicates the need for attention to mental and linguistic concepts and approaches in management research and educational leadership.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bibliographic analysis
  • leadership
  • educational leadership
  • management
Blasé. J., Blasé.J. & Philips, D. (2010). Handbook of School Improvement. Thousand Oaks, California: Corwin.
Chuang, K.-Y., Chuang, Y.-C., Ho, M., & Ho, Y.-S. (2011). Bibliometric analysis of public health research in Africa: the overall trend and regional comparisons. South African Journal of Science, 107(5-6), 54-59.
Cuccurullo, C., Aria, M., & Sarto, F. (2016). Foundations and trends in performance management: A twenty-five years bibliometric analysis in business and public administration domains, Scientometrics, 108(2), 595–611.
 Daghfous, A. (2004). Absorptive capacity and the implementation of knowledge -Insentive Best Practices, SAM Advanced Management Journal, 2(69), 21- 27.
Fu, H.-Z., & Ho, Y.-S. (2015). A bibliometric analysis of the Journal of Membrane Science (1976-2010). The Electronic Library, 33(4), 698-713.
Gümüş, S, Bellibaş, M. S, Gümüşm E. Hallinger, P. (2019) Science mapping research on educational leadership and management in Turkey: a bibliometric review of international publications, school leadership and management, 1(40), 23-44.
Gordon, A. Yukl, G. (2004).The Future of Leadership Research: Challenges and Opportunities, Human Resource Research, 3(18). 359- 365.
Góngora Orjuela, A. (2010). The Importance of Bibliometric Studies. The Orinoquia Case, ORINOQUIA, 14(2), 121-122.
Hildebrand, U. (2017). Performance and talent: essentials of succession planning. Handbook of Human Resources Management.
Hoy, W., & Miskel, C. (2008). Educational administration: Theory, research and practice. New York: McGraw Hill.
Hallinger, P. (2013). Measurement properties of the principal instructional management rating scale:  A Meta-Analysis of Reliability Studies, Educational Administration, 2(49), 272-309.
Hallinger, p. & Kovačević. J. (2019). A Bibliometric Review of Research on Educational Administration: Science Mapping the Literature, 1960 to 2018, Review of Educational Research, 3(89), 335-369.
Higgins, J., & Bonne, L. (2011). Configurations of instructional leadership enactments that promote the teaching and learning of mathematics in a New Zealand elementary school. Educational Administration Quarterly, 47(5), 794-825.
King, D. (2002). The changing shape of leadership, Educational Leadership, (59)8, 61–63.
Kim, A. C. H. (2012). Knowledge structure in sport management: Bibliometric and social network 99analyses, (PhD), The Ohio State University, ProQuest Dissertations & Theses Global.   (3529825)
Kaparou, M. (2014). Instructional leadership in a Crosscountry comparative context: case studies in English and Greek high performing secondary schools (Doctoral [17] dissertation, University of Warwick.
Khalil, G.M. Gotway Crawford, C.A., (2015). A bibliometric analysis of U.S.-based research on the behavioral risk factor surveillance system, Am. J. Prev. Med (American journal of preventive medicine), 48 (1), 50–57.
Khodabandelou, R., Mehran, G., & Nimehchisalem, V. (2018). A Bibliometric Analysis of 21st Century Research Trends in Early Childhood Education. Revista Publicando, 5(15), 137-163
Mestry, R. (2013). The Innovative Role of the Principal as Instructional Leader: A Prerequisite for High Student Achievement? International Proceedings of Economics Development and Research, 60, 119.
Manaseh, A. M. (2016). Instructional Leadership: The Role of Heads of Schools in Managing the Instructional Programme. International Journal of Educational Leadership and Management, 4(1), 30-47.
Mohseni, H, S., Khodabandelou, R., Mehran, G, Rajabi, F. (2019). An Analytical Study of Professional Development in Preschool Education: An overview of the research carried out over the past 36 years. New Thoughts on Education Faculty of Education and Psychology, Al-Zahra University, 15(1)-1-22
Magaly, G.M., Merigo, J.M., Hugo,B.F (2019). Knowledge management: A global examination based on bibliometric analysis. Technological Forecasting & Social Change, 140. 194–220
Nason, K. K. (2011). The Impact of Principal Instructional Leadership Practices on Student Achievement. ProQuest LLC. 789 East Eisenhower Parkway, PO Box 1346, Ann Arbor, MI 48106.
Pan, Y., Weng, R., Xu, N., & Chan, K. C. (2018). The role of corporate philanthropy in family firm succession: A social outreach perspective. Journal of Banking & Finance, 88, 423-441.
Rahimi, R., Koseoglu, M. A., Okumus, F., & Liu, J. (2016). Bibliometric studies in tourism. Annals of Tourism Research, 61(2016), 180-198.
Rastehmoghadam, A. (2018) .Four Climates of Educational Management Knowledge, A Historical Approach. Journal of the Foundations of Education, 8(2), 49-65
Smith. P.G. (1956). Philosophic-mindedness in educational administration,Columbus, College of Education, Ohio State University.
Talebian, A. Salavati, Sh. (2016). The Role of pholosophical Mindnest in Educational Innovation Adopting, Education Studies, 9(2), 94-113.
Van Eck, N. J. (2011). Methodological advances in bibliometric mapping of science. (PhD), Erasmus Research Institute of Management (ERIM). 
Van Eck, N. J., Waltman, L., Noyons, E. C., & Buter, R. K. (2010). Automatic term identification for bibliometric mapping. Scientometrics, 82(3), 581-596.
Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2013). VOSviewer manual. Leiden: Univeristeit Leiden.
Vošner, H. B., Kokol, P., Bobek, S., Železnik, D., & Završnik, J. (2016). A bibliometric retrospective of the Journal Computers in Human Behavior (1991–2015). Computers in Human Behavior, 65(1), 46-58.
Zare, S. Hossein Gholizadeh, R. & Mahram, B. (2017). The Concept of Educational Leadership Model and Its Scope in the Field of Educational Management, International Congress for Improving Management and the Iranian Educational System, Tehran, Datis Development Conference Center, Retrived in: https: // www. civilica.com/Paper-DMCI01-DMCI01_065.html