ارائه مدل نهادینه کردن تسلط شخصی دانشجویان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت آموزش عالی، گروه مدیریت آموزش عالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت آموزش عالی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد گروه دکتری مدیریت آموزش عالی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران.

4 دانشیار گروه دکتری مدیریت آموزش عالی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران.

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف، ارائه مدلی جهت نهادینه کردن تسلط شخصی دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در ایران انجام پذیرفت. پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی، پیمایشی با دو بخش کیفی و کمی (آمیخته) می‌باشد. در مرحله کیفی ابتدا به بررسی پیشینه، مبانی نظری و ادبیات تحقیق پرداخته و مؤلفه‌های اصلی مفهوم تسلط شخصی از منظرخبرگان دانشگاه‌های خارجی و داخلی استخراج و در مرحله کمی با توجه به اجماع نظر خبرگان مبادرت به تدوین ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های پرسشنامه محقق ساخته، جهت دانشجویان گردید.
مواد و روش‌ها: نمونه آماری در بخش کیفی و در مرحله اول 7 نفر از خبرگان دانشگاه‌های خارجی، هدفمند از طریق پرسشنامه بازپاسخ و در مرحله دوم، 15 نفر از خبرگان دانشگاه‌های داخلی دولتی و غیردولتی، هدفمند با معیار سطح علمی دانشیار به بالا و تألیف کتاب‌های تخصصی از طریق پرسشنامه بسته پاسخ، با استفاده از آزمون تحلیل روایی محتوایی "سی وی آر" و "سی وی آی" و "تکنیک دلفی" مورد سنجش قرار گرفتند. نمونه آماری در بخش کمی 380 نفر دانشجویان دانشکده‌های دانشگاه علوم و تحقیقات تهران که از طریق فرمول کوکران با سطح اطمینان 95/0درصد از پایایی مطلوب و  به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی تصادفی با پرسشنامه محقق ساخته مورد سنجش قرار گرفتند، در تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص گرایش مرکز، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، t تک نمونه‌ای، تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) با نرم‌افزار‌های Spss 22 و Lisrel 8.8 استفاده شد.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج در مرحله کیفی با توجه به پرسشنامه بازپاسخ و بسته پاسخ با 8 بعُد و 16 مؤلفه و 95 شاخص مورد تأیید و اجماع نظر خبرگان قرار گرفت و در مرحله کمی نتایج بررسی وضع موجود تسلط شخصی دانشجویان در دانشگاه در حد متوسط به بالا، مثبت و معنادار و نتایج برای ارائه مدل نهادینه کردن تسلط شخصی در دانشجویان براساس بار عاملی مرتبه دوم به ترتیب به شرح زیر بدست آمد: بعُد بخشش(42/0)، بعُد خوداگاهی(37/0)، بعُد دوست داشتن خود(99/0)، بعُد پیش کنشی(97/0)، بعُد تمرین انضباط(82/0)، بعُد حفظ ذهنیت مثبت(93/0)، بعُد باورهای خودتنظیمی فراشناختی(81/0)، بعُد زندگی کردن با اهداف مدون(66/0)، که بالاترین ضریب استاندارد بار عاملی و بیشترین نقش را بعُد "دوست داشتن خود" و همچنین پایین‌ترین ضریب استاندارد بارعاملی و کمترین نقش را بعُد "خودآگاهی" در تسلط شخصی دانشجویان در دانشگاه‌ بدست آمد. یافته‌ها نشان داد که مدل نهادینه کردن تسلط شخصی دانشجویان دانشگاه‌های ایران شامل ابعاد؛ بخشش، خودآگاهی، دوست داشتن خود، پیش کنشی، تمرین انضباط، حفظ ذهنیت مثبت، باورهای خودتنظیمی فراشناختی و زندگی کردن با اهداف مدون می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of a Model for personal mastery Internalization among Students of Universities and Higher Education Institutions

نویسندگان [English]

  • Majid Sadeghi 1
  • Kamran Mohammadkhani 2
  • Nadergholi Ghorchian 3
  • Parivash Jafari 4
1 Ph.D Graduate of Higher Educational Administration, Department of Higher Educational Administration, Islamic Azad University, Research Branch, Tehran, Iran.
2 Assoicate professor, Higher Educational Administration, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
3 Professor, Higher Educational Administration, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
4 Assoicate professor, Higher Educational Administration, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: This Research Aimed to Provide A Model For Institutionalizing The Personal Mastery of University Students And That of Higher Education Institutions in Iran. The Study Was Applied And Descriptive, Survey With Both Qualitative And Quantitative Parts (Mixed Method). For The Qualitative Phase of The First Study, The Theoretical Foundations, Literature of Research And The Main Components of Personal Mastery Concept Were Extracted For The Experts of Foreign And Domestic Universities to Assess. According to The Consensus of Their Opinions, A Model Was Then Designed to Develop the Dimensions, Components, And Indicators of A Researcher-Made Questionnaire.
Materials and Methods: In The Qualitative Section, The Sample of The First Stage Was of 7 Experts From Foreign Universities Targeted With The Codification of A Re-Response Questionnaire And, in The Second Stage, Was 15 Ones of Domestic And Non-Governmental Universities. Criteria For Entering Was The Scientific Level of Associate Professor-Up, And Compilation of Specialized Books Related to The Subject Under Study. Codification of The Questionnaire Was Determined Through Content Validity Analysis With CVR And CVI Indices, And The Delphi Technique Was Employed. Statistical Sample in Quantitative Part Included 380 Students of Islamic Azad University, at Science & Research Campus, Which Were Chosen Based on Cochran Formula. Sampling Method Was Relative Random Stratified. Analyzing Data Were Applied in Addition to Descriptive Statistics (Center Orientation Indicators), Inferential Tests, Exploratory Factor Analysis, Confirmatory Factor Analysis, One-Sample T-Test, Structural Equation Modeling (SEM). The Software Used Was Spss 22 And Lisrel 8.8.
Result and Discussion: Results in The Qualitative Phase Brought About 8 Dimensions, 16 Components And 95 Indicators Confirmed Through The Consensus of Experts Opinion. In The Quantitative Phase of The Results, Findings Through Sample T-Test Showed The Current Status of Students Personal Mastery. The Average Difference Observed in The Components Indicated of Forgiveness (0.42), Self-Awareness (0.37), Loving Yourself (0.99), Be Proactive (0.97), Practicing Discipline(0.82), Maintenance of  A Positive Mindset(0.93), Meta Cognition Self-Regulation Believes (0.81), Living With Documented Purposes (0.66), Among Which Dimension Loving Yourself Received The Highest StAndard Coefficient of The Bar Factor And Played the Most Role in The Personal Mastery of University Students. The Lowest StAndard And Lowest Role in Personal Mastery of University Students Went For Self-Awareness. In The Whole, Findings Showed That The Model of Institutionalization of Personal Mastery of Iranian University Students Was Including Following Dimensions: Forgiveness, Self- Awareness, Loving Yourself, Be Proactive, Practicing Discipline, Maintenance of A Positive Mindset, Meta Cognition Self-regulation Believes And Living With Documented Purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Students
  • University And Higher Education Institutions
  • Model of Institutionalization of Personal Mastery
Alizadeh, Aghdam, Mohammad Bagher; Abbaszadeh, Mohammad;  Shishavani,  Asal; Tajvidi, Mina(2011). Evaluation of Adherence to Scientific Ethics among Faculty Members; The Case of Tabriz University. Journal of science and technology policy. SUMMER 2011 , Volume 3 , Number 4; Page(s) 57 To 69.
Baradaran, Majid(2017). Comparison of Temperament and Character Dimensions and Cognitive Emotion Regulation in Anxious and Normal students. Two social cognition research and journal, Volume 6, number 1-consecutive number 11, spring and summer 1396, page 67-76.          .
Dhiman, satinder(2017). Self-Mastery: Mastering the “Me” in Leadership, book: Holistic Leadership, 63 Date: 12 January 2017, pp 43-45.
Donohoo,Jenni; Hattie, John; Eells,Rachel(2018). The Power of Collective Efficacy. Subscribe to educational leadershi magazine.march2018,volume75,number6,leading the energized school pages 40-44.
Dwi Primasari, Rini(2014). Togas Organizes Pembelajar and Berpikir System Makalah Tentang Personal Mastery.University Indonesia. exploration and decision-making: A test of the social cognitive model of career self-management. Depok, 04 Maret 2014 Publishing University of Indonesia-Jakarta. https://www.academia.edu/6423460/TUGAS_ORGANISASI_PEMBELAJAR_DAN_BERPIKIR_SISTEM_MAKALAH_TENTANG_PERSONAL_MASTERY
Farasatkhah, Maghsoud(2016). Sometimes, and sometimes the University in Iran. Tehran. Publishing Agah.
Geyer, Alexis; Putz ,Jenni;  Misra, Kaustav(2017). The effect of short-term study abroad experience on American students’ leadership skills and career aspirations, International Journal of Educational Management, Vol. 31 Issue: 7, pp.1042-1053, https://doi.org/10.1108/IJEM-10-2016-0203.
Ghajari, somaye; Alvani, seid Mahdi(2016). Behaviour model canvas – Iran offered to public organizations. Journal Urban management. Vol. 42, spring. Page 293-312. 
Ghajari, somaye; Alvani, seid Mahdi(2017). Be proactive beaver.  Tehran Publishing Terme, First printing.
Ghorbani, N., Watson, P. J., & Hargis, M. B(2008). Integrative self-knowledge: Correlations and incremental validity of a cross-cultural measure developed in Iran and the United States. The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 142, 395-412.
Ghorchiyan, Nader Gholi; Jafari, Parivash; Arasteh, Hamidreza(2004). Encyclopaedia of higher education. Volume one. Tehran, The great Persian encyclopaedia Foundation publications, Ministry of science, research and technology.
Goleman, Daniel(1998). Working with Emotional Intelligence,  Bloomsbury, London.
Golman, Daniel(1995). Emotional intelligence:Self - awareness, self - control, empathy,and helping to others. Nasrin pious,2007. translation. Tehran: growthemissions.
Goleman, Daniel(1996). Emotional Intelligence: Why it can matter more than IQ,, London, Bloomsbury publishing plc, 36 soho square, London.
Goleman,Daniel; Lisa, Bennett; Zenobia, Barlow(1999 ). Emotional intelligence, social intelligence, ecologica intelligence.Bloomsbury, London  http://www.danielgoleman.info/biography.
Goodman, Robert; Lahey, Lisa; Bookman, Dobbin; Crawford-Zakian, Candice; Goodson, Adria; Helsing, Deborah(2017). Practicing Leadership Inside and Out. School: Graduate School of Education. Harvard University,2017.https://courses.my.harvard.edu/masters/slp
Gregorzewski, Malte; Schratz, Michael; Wiesner, Christian(2018). Exploring the Personal Mastery of Educational Leaders: FieldTransFormation360 and its Validation in the Austrian Leadership Academy. C.E.P.S Journal val.8 N.3.p59-78.
Hall, L.Michael(2000). Secrets of personal mastery. Secrets of personal mastery: Advanced techniques to gain access to higher levels of self-awareness. Published in 2000 by Crown House Publishing UK Edition.
Hall, Michael(2017). Secrets of personal mastery: Advanced techniques to gain access to higher levels of self-awareness. Translate Majid Sadeghi and shahryar mehrdadi. Tehran metba publications.
Harkness, FH; Stafford, M; Cosco, T; Richards, M(2017). The enduring influence of controlling parenting on personal mastery in older age. J Epidemiol Community Health 2017;71(Suppl 1):A2–A96. 10.1136/jech-2017-SSMAbstracts.113. P11.
Harvard University(2017). Doctoral Program fit, Doctor of Education Leadership in university arvard2017. https://www.gse.harvard.edu/doctorate/doctor-education-leadership arvard2017.
Hui-Wen; Vivian Tang,Kuopao; Chang &Tzu-chin; Rojoice Chou(2016). Developing a short-form measure of personal excellence for use among university students in aiwan. Journal Total Quality Management & Business Excellence Volume 27, 2016 - Issue 5-6. Pages 560-580.
Jaspers, Karl(2015). The idea of the University. Translation of mehdi and mehrdad Parsa. Tehran Ghoghnoos Publishing.First printing.
Kadkhodae, Mahbobeh Sadat; Karami, Zahra(2016). The Relationship between Optimism and Meaning of Education with Academic Motivation of Students. Higher education letter. Article 7, Volume 9, number 36, winter 1395, page 143-159.
Kiaee Jamali,SM; Fathi Vajargah,K; Mosapoor,N ; Khorasani,A(2018). Study of Curriculum Orientation in the Concentration Period in Iran's Higher Education System. Journal of Management and Planning in Educational Systems 2018, Vol. 11 (1), 159-184.
Kim, W.chan and Mouborgne, Renee(2014). The Four Pillars of Blue Ocean Leadership. http://knowledge.insead.edu/leadership-management/the-four-pillars-of-blue-ocean-leadership-3603
Namni,Ahmad(2018). Explaining the characteristics of the University transition period from the second generation to the third generation, Case study: One of Engineering Universities in the country. Journal of Management and Planning in Educational Systems 2018, Vol. 12 (1), 47-68.
Noffz,Christine(2014). Personal mastery concepts.Truly Knowing & a relationship with ourselves. September 28, 2014https://personalmasterycoaching.wordpress.com.
Noffz,Christine(2016). Rethinking Thinking Using The ladder of Inference. Posted on January 18, 2016.https://personalmasterycoching.wordpress.com.
Peterson, C., & Seligman, M. E . P. (2004). Character strengths and virtues: A handbook and classification. Washington, DC: American Psychological Association.
PoorShahriari et al(2017). The Relationship between the Academic Locus of Control and Self- Efficacy and Psychological Well-Being among students. Journal of New thoughts on Education. Volume 13, number 1-spring 43 consecutive number, 1396, page 7-28.
Pourrazavi,seid soghra(2017). The Effectiveness of teaching positive – thinking skills on adjustment of high  school students. Journal of school psychology. Volume 6, number 1-issue 21, spring consecutive 1396, page 26-47.
Sadeghi, Majid; Mohamadkhani, Kamran; Ghorchiyan, Nader Gholi; Jafari, Parivash(2018). Analysis of the validity of the content of personal mastery: From archaeology to use in the future for "collective efficacy" in higher education leadership.Journal of future studies management. Volume 29, Issue 115.
Sadri Damirchi, Esmail; Mohamadi, Nasim; Fayazi, Mina; Afsar, Ebrahim(2016). Examining the relationship of psychological well-being with religious orientation and forgiveness among students at the University of Mohaghegh Ardabili. Journal of Research on Religion & Health Number 2, volume 3, pp. 20-30.
Sefid khosh, maysam(2016). The idea of the University. Publishing hekmat. First printing.Tehran, Publishing Hekmat.
Seligman, M.E.P; Csikszentmihalyi, M(2000). Positive psychology: An introduction. American Psychologist, 55, 5-14.
Yamani dozi sorkhabi, Mohamad(2014). Approaches and new perspectives in higher education. Tehran Publishing Institute for social and cultural studies, Second Edition.