بازسازی معنایی توقف مدارس غیر دولتی: یک تحلیل زمینه‌ای

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه لرستان

چکیده

پژوهش حاضر به­بررسی عوامل موثر بر توقف فعالیت­های مدارس غیردولتی و ارائه راهکار برای آن پرداخته است. یافته­های کیفی از طریق مصاحبه هدفمند با سه گروه موسسان فعال، موسسان غیرفعال و کارشناسان دفاتر مدارس غیردولتی در 4 منطقه جغرافیائی کشور جمع­آوری گردید. تحلیل نتایج مصاحبه باعث تهیه یک مدل معنائی برای ارائه توضیحی بر علل توقف مدارس غیردولتی شده است. براساس مدل و در بدو امر، شرائط علی، زمینه­ای و مداخله­گر با تاثیر و تاثر متقابل باعث بروز پدیده مدارس رقیب شده­اند. برای مقابله با این شرائط، مصاحبه­شوندگان به سه استراتژی متفاوت پذیرش، مقاومت و  تسلیم اشاره کردند. در مرحله پایانی نشان داده شد که هریک از این استراتژی­ها زمینه­ساز بروز پیامدهای گوناگون می­شوند. یافته­های پژوهش باعث بازسازی معنایی توقف مدارس غیردولتی از طریق ارائه یک هسته اصلی به­نام "بی­ثباتی نسبی" شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semantic Reconstruction of Non – Governmental Schools Stopped Activities: A Grounded Analysis

نویسنده [English]

 • Abbas Madandar arani
Assistant Professor Lorestan University
چکیده [English]

This study examines factors contributed to non – governmental schools stopped activities and provides a solution for it. Qualitative findings through deep- interview with three target groups including active founder, non- active founder and experts on non-government schools office in four geographic regions of the country were collected. Analysis of results provides a Semantic Model for explanation of stop factors of non-government schools. Based on the model, causal, grounded and interventional conditions and their interaction developed the phenomenon of "competitor schools". Then to deal with this situation, the interviewees admitted three different strategies of acceptance, resistance, and submission. The final stage was shown that each of these strategies have different outputs. Findings of study have been provided a semantic reconstruction of non-government schools through original core namely "relative instability".

کلیدواژه‌ها [English]

 • Non-government schools
 • Semantic reconstruction
 • Grounded analysis
 1. پویان، یدالله. 1376. بررسی و تحلیل مطالعات انجام شده در زمینه مشارکت‌های مردمی در آموزش و پرورش مدارس غیرانتفاعی و نمونه مردمی. تهران: وزارت آموزش وپرورش، پژوهشکده تعلیم و تربیت، گروه پژوهشی راهنمائی، مشاوره و روانشناسی تربیتی
 2. پیامی خانقاه، عبدالله. 1383. مطالعه کارایی درونی مدارس راهنمایی تحصیلی غیرانتفاعی و مقایسه آن با مدارس دولتی در شهر اردبیل. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. اردبیل: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
 3. ثابتی، زهرا. 1386. مقایسه وضعیت آموزشی و مدیریتی مدارس دولتی و غیرانتفاعی استان قم در سال تحصیلی ( 1386- 1385). قم: سازمان آموزش و پرورش قم
 4. جعفری، پریوش. 1389. مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش. تهران: سازمان خصوصی-سازی، مدیریت مطالعات و برنامه‌ریزی
 5. جوادی، مریم. 1385. بررسی رفتار مصرفی خانوارهای ایرانی به منظور تامین مالی آموزش فرزندان خود طی سال های 83- 1370. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت، گروه اقتصاد آموزش و پرورش
 6. دفتر پشتیبانی و توسعه مدارس غیر دولتی، 1388. گزارش عملکرد مدارس و مراکز غیر دولتی در سال تحصیلی 88- 87. تهران: وزارت آموزش و پرورش
 7. دفتر پشتیبانی و توسعه مدارس غیردولتی، 1390. گزارش عملکرد مدارس و مراکز غیردولتی در سال تحصیلی 90- 89. تهران: وزارت آموزش و پرورش
 8. گل‌پرور، محسن. 1383. بررسی نگرش افراد جامعه نسبت به مدارس غیرانتفاعی در شهر اصفهان. اصفهان: سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان، شورای تحقیقات
 9. محمدپور، احمد. 1390. روش تحقیق کیفی. جلد 2، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان
 10. محمدی نائینی، مژگان. 1386. ارزشیابی عملکرد مدارس غیرانتفاعی استان مرکزی در سه دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در سال 85- 1384. اراک: سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی، شورای تحقیقات
 11. مسعودی فر، احمد رضا. 1379. نگرش کارکنان اداری، مدیران و معلمان شهر مشهد نسبت به مدارس غیر انتفاعی و عوامل موثر بر آن. مشهد: اداره کل آموزش و پرورش خراسان، شورای تحقیقات
 12. مصری، کتایون. 1387. بحران ورشکستکی مدارس غیرانتفاعی. بانک مقالات آموزشی و فرهنگی. http://rasatous.ir/wordpress/archives/267
 13. معدن دار آرانی، عباس و سرکار آرانی، محمدرضا. 1388. آموزش و توسعه : مباحث نوین در اقتصاد آموزش. تهران: نشر نی
 14. نژادیان، ولی. 1388. درجه‌بندی مدارس غیرانتفاعی دوره‌های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه نظری استان لرستان. خرم آباد: سازمان آموزش و پرورش، پژوهشکده تعلیم و تربیت
 15. Allan, G. 2003. A critique of using grounded theory as a research method, Electronic Journal of Business Research Methods, 2 (1): 1-10
 16. Bray, M. 1996. Counting the full cost: Parental and community financing of education in East Asia, Washington D.C: The World Bank in collaboration with UNICEF
 17. Bryson.J.M.1998. Strategic planning for public and nonprofit organizations, San Francisco: Jossy-Bass
 18. Bunar.N. 2012. Parents and teachers on local school markets: Evidence from Sweden, National Center for the Study of Privatization in Education, Available at: http://ncspe.org/readrel.php?set=pub&cat=272
 19. Desai. S. Dubey. A. Vanneman. R. & Banjeri, R. 2008. Private Schooling in India: A New Educational Landscape. Brookings-NCAER India Policy Forum
 20. Harma. J. 2009. Private responses to state failure: the growth in private education and why in Lagos, Nigeria. National Center for the Study of Privatization in Education, Available at: http://ncspe.org/readrel.php?set=pub&cat
 21. Johnson. R. B & Christensen. L.B. 2008. Educational Research: Quantitative, qualitative and mixed approaches, (3rd Ed), Thousand Oaks, CA: Sage Publication Ltd
 22. Patton. M. 2001. Qualitative research & evaluation methods, London: Sage Publication Ltd
 23. Madandar Arani. A & Kakia. L. 2013. Privatization of education in Iran: A comparative model, Conference on Educational Reform and Social Change: East –West Dialogue, Comparative Education Society of Hong Kong Annual Conference, The Chinese University of Hong Kong, 23 Feb