بررسی موانع به‌کارگیری کارآمد فناوری اطلاعات و ارتباطات در تحقیقات دانشجویی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این مقاله با هدف بررسی موانع بکارگیری کارآمد فناوری اطلاعات و ارتباطات در تحقیقات دانشجویی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی انجام شده است. بدین منظور چهار مانع زیرساختی_فنی، اقتصادی، فردی و آموزشی مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر از نوع توصیفی_پیمایشی بوده و جامعه آماری آن نیز دانشجویان علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد (133N=) دانشگاه شهید بهشتی بودند که بر اساس جدول مورگان، (98   (N=نفر از طریق نمونه­گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بر مبنای طیف لیکرت 5 درجه­ای (خیلی کم - کم - متوسط - زیاد - خیلی زیاد) بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده­های این پژوهش، از شاخص­های آمار توصیفی مانند فراوانی و محاسبه میانگین و انحراف استاندارد و از روش­های آمار استنباطی مانند t تک نمونه­ای، t مستقل و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج کلی پژوهش حاکی از آن است که میزان موانع فردی موانع فنی- زیرساختی در بکارگیری کارآمد فناوری اطلاعات و ارتباطات در تحقیقات دانشجویی در سطح متوسط و تأثیر موانع اقتصادی و موانع فرهنگی - آموزشی در سطح کمتر از متوسط بوده است. اما در مجموع نتایج آزمون فریدمن (سوال 5 تحقیق) نشان داد که موانع فنی - زیرساختی بیشترین و موانع فرهنگی - آموزشی کمترین تأثیر را در عدم بکارگیری کارآمد فناوری اطلاعات و ارتباطات در تحقیقات دانشجویی دارد. هم­چنین، نتایج آزمون t گروه­های مستقل نشان می­دهد، که دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر، به تأثیر موانع فنی – زیرساختی، موانع اقتصادی و موانع فرهنگی-آموزشی در بکارگیری کارآمد فناوری اطلاعات و ارتباطات در تحقیقات دانشجویی بیشتر اعتقاد دارند.

عنوان مقاله [English]

Survey of Barriers on Efficient Use of Information and Communications Technology in Student Research at Master Level in Shahid Beheshti University

نویسندگان [English]

 • Mohammad Javadipour 1
 • Sedigheh Kazempour 2
1 Faculty member of Tehran University
2 Master student of curriculum planning at Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The purpose of the present paper is to examine barriers on efficient use of information and communications technology in student research at master level in Shahid Beheshti University. For this purpose, instituational, technical, economic, personal and educational barriers were examined. The statistical population of the study is 133 including master students at the Faculty of education science and psychology at Shahid Beheshti.on based of MORGAN table. From among statistical population98 person were determined as the sample of study by random selection. The standard questionnaire method was adopted for collection of data for this study; the questions were based on likert measure. In order to analyze data statistically, in this research descriptive statistics indexes such as frequency and computing mean and standard deviation and inferential statistics methods such as single sample t, independent t, and Friedman test, has been used. The results indicate personal and infrastructure barriers on efficient use  of  communications technology in student researchs have mediate(average )effect and economic and cultural –educational barriers have lower than mediate effect. But findings of Friedman test (Question 5 R) show that in lack of the efficient use of information and communication technology has on student research, technological -infrastructural barriers have the most effect and cultural– educational barriers have the least impact. The results of t test for independent groups show that female students belive to the impact of technical - infrastructure barriers, economic barriers and educational- cultural barriers in the efficient use of ICT in student research but the male students have less belief.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ICT
 • Barriers
 • higher educations
 • students’ researches
 1. آزادمنش، ناهید و فتحی واجارگاه، کوروش (1384). امکان‌سنجی کاربرد فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات در برنامه‌ریزی آموزش عالی از دیدگاه هیات علمی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
 2. اسدی، علی و کریمی، آصف (1386). واکاوی سازه‌های موثر بر کاربردهای فناوری اطلاعات توسط آموزشگران مراکز علمی_کاربردی، مجله علوم کشاورزی ایران، شماره 2.
 3. آتشک، محمد و ماه‌زاده، پریسا (1389). شناسایی و رتبه‌بندی موانع مؤثر بر عدم استفاده معلمان از ICT، نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، سال پنجم، جلد 5، شماره 2.
 4. بهرنگی‌، محمدرضا، سنجری، احمدرضا (1383). شناخت بهره‌وری تحقیقات و فرهنگ سازمانی حاکم بر آن: مطالعه موردی یکی از دانشگاه‌های مستقر در تهران. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش ‌عالی شماره پیاپی 31 و 32 سال دهم، شماره اول و دوم بهار و تابستان 1383
 5. بیران‌وند، علی و صیف، محمدحسن. (1389). تاثیر فناوری اطلاعات بر نظام آموزشی مدارس، فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، شماره، 63.
 6. پورآتشی، مهتاب و موحدمحمدی، حمید (1386). عوامل بازدارنده استفاده از فناوری اطلاعات از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته کشاورزی. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، شماره 2.
 7. جعفری، پریوش (1381). بررسی دانشگاه‌های مجازی به‌منظور ارائه یک مدل مناسب جهت نظام آموزش عالی کشور. رساله دکترا، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.
 8. جهانگرد، اسفندیار (1385). اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
 9. حمزه بیگی، طیبه. (1383). برنامه درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران، انتشارات آییژ.
 10. ذاکری، علیرضا، رشید حاجی خواجه‌لو، صالح، زمانی‌منش، حامد، جمالی‌تازه‌کند، محمد (1390). شناسایی راهکارهای کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، طرح پژوهشی، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 11. ربیعی مهدی، (1389). اثربخشی دوره‌های آموزش مجازی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
 12. زمانی، عشرت. (1383). استانداردهای سواد اطلاعاتی، فصلنامه اطلاع‌رسانی، انتشارات مرکز اطلاعات و آمار ایران، دوره 19، شماره، 1و2.
 13. سبحانی‌نژاد، مهدی و فتحی واجارگاه، کوروش. (1388). راهکارهای توسعه و به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات. پژوهشنامه مطالعات روان‌شناسی تربیتی، شماره 9.
 14. شمس مورکانی، غلامرضا، میرزاپور، سمیرا (1391). ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی، تهران، انتشارات باور عدالت.
 15. شهباز، سوزان، نصر اصفهانی، احمدرضا، زمانی، عشرت (1386). بررسی موانع کاربست فاوا در مدارس متوسطه شهر اصفهان از نظر دبیران و مدیران. پژوهش‌های تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد شماره یازدهم، تابستان 1386.
 16. صیف، محمدحسن و رستگار، احمد (1387). کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در فرآیند دانش-آموز محوری. ماهنامه مهندسی فرهنگی، شماره، 15و16.
 17. صداقتی فرد، مجتبی. (1385). بررسیِ موانع فرا روی تحقیق، در حوزه علوم انسانیِ کشورهای در حال توسعه (با تأکید بر ایران). کنگره ملی علوم انسانی.
 18. عبادی، رحیم. (1384). فناوری اطلاعات و آموزش و پرورش، تهران، چاپ دوم، انتشارات مدارس هوشمند.
 19. مشایخی، علینقی، فرهنگی، علی اکبر، مومنی، منصور، علیدوستی، سیروس (1384). بررسی عوامل کلیدی موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی ایران: کاربرد روش دلفی، ویژه‌نامه مدیریت صص232-191.
 20. فانی، علی اصغر و مصلح، عبدالحمید، (1386). عوامل مدیریتی و ساختاری موثر بر کاربری فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی: استان بوشهر، فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره 3.
 21. فراستخواه، مقصود. (1387). بررسی وضع موجود و مطلوب ارزیابی نظام علمی در ایران با تاکید بر بخش آموزش عالی، فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال اول، شماره 2.
 22. فرهنگی، علی اکبر، حسین زاده، حسین، صالحی، علی، (1389). بررسی موانع به‌کارگیری کارآمد فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت بهبود نظام پاسخ‌گویی به ذی‌نفعان (مطالعه موردی: شرکت-های دولتی صنایع معدنی ایران)، فصلنامه مدیریت و فناوری اطلاعات، شماره 4.
 23. کتبی، مرتضی (1372). نگرش‌های مزاحم و مناسب تحقیقات ‌اجتماعی‌، مجموعه مقاله‌های سمینار جامعه‌شناسی و توسعه. جلد اول: تهران، سمت.
 24. کلدی، علیرضا، فاضل لاریجانی و رضا فاضلی (1381). بررسی تطبیقی ساختارهای تحقیقاتی در کشورهای مختلف جهان. مجله رهیافت. شماره 27.
 25. منتظر، غلامعلی (1381)، راهبردهای توسعه اطلاعاتی نظام آموزش عالی ایران. همایش توسعه مبتنی بر دانایی، موجود درhtml.18.1-CKBD.1http://www.civilica.com/paper-CKBD
 26. Anderson, Gray. et.al. (1999). Fundamentals of educational research. London, open university.
 27. Adel & Dahman (2010)." The impact of ICT’s on students’ performance in Higher Education": Direct effects, indirect effects and Organizational change, ADIS – Univ. Paris Sud
 28. Balasubramanian .k (2009)." ICTs for Higher Education", UNESCO World Conference on Higher Education, Paris, 5 to 8 July 2009
 29. Balanskat, A.Blamire, R& Kefala, s. (2006).A revirw of studies of ICT impact on school in Europe, European school net.
 30. Garnett, A. & Pelser, T.) 2007(." Organisational Barriers to creativity in South African Higher Education Institutions." South African Journal for Higher Education.
 31. Gang Ding (2010).New theoretical opproach integrated education and technology.
 32. Ilomäki, Liisa) 2008)." The effects of ICT on school: teachers’ and students’ perspectives".
 33. Heimeriks, G, & E, Vasileiadou. (2008)."Change or transition? Analysing the use of ICT in the science" social science information, vol 47(1) pp.5-29
 34. Luu, King (2009)."AN ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) AND SCIENTIFIC LITERACY IN CANADA AND AUSTRALIA", Queen’s University.
 35. MUKEL ABAI CHAINDA, ALLEN (2011) ".THIRD-YEAR STUDENTS’ PERCEPTIONS OF THE USE OF ICT AT A TEACHER TRAINING COLLEGE IN NAMIBIA", Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of MPhil in Higher Education
 36. Namibia, Republic of. 2006." Information technology in Namibia: a project of the high commission of India to Namibia". Windhoek: March 2006.