بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی نیروی انسانی: یک مطالعه موردی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس پژوهش، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر به­منظور بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه شهید بهشتی انجام گردید. روش پژوهش توصیفی–همبستگی است و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان در سال 1390 با حجم 928 نفر می‌باشد که با استفاده از جدول مورگان 273 نفر به­عنوان نمونه از طریق روش نمونه­گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده‌ها، دو پرسشنامه هوش هیجانی سیبر یاشرینگ (1995) و تعهد سازمانی موادی، استیرز و پورتر (1979) می‌باشد. اعتبار پرسشنامه‌ها از طریق آلفای کرونباخ محاسبه گردید و برای دو پرسشنامه هوش هیجانی و تعهد سازمانی به ترتیب 91/0 و 82/0 به­دست آمد؛ از 273 پرسشنامه 240 پرسشنامه عودت داده شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون­های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیری استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. هم­چنین بین خودآگاهی، هوشیاری اجتماعی، مهارت‌های اجتماعی و خودانگیزی با تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد؛ ولی بین خودکنترلی و تعهد سازمانی نیروی انسانی رابطه معناداری یافت نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the relationship between emotional intelligence and organizational commitment: A case study

نویسندگان [English]

 • Gholamreza Shams Mourkani 1
 • Maryam Boostankar 2
 • Saadat Aliyari 2
1 Faculty member of the Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Beheshti University
2 Research expert of Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The present study aimed at investigating the relationship between emotional intelligence and organizational commitment of employees at the ShahidBeheshtiUniversity. Research method was descriptive and the statistical method was correlative and statistical population consisted of 928 persons from them 273 were selected according to the Morgan Table through stratified random sampling technique. The tools used to collect data were two questionnaires, namely emotional intelligence of Seaber Yashring (1995) and organizational commitment of Mowday, Steers & Porter (1979). Alpha Cronbach test was used to measure reliability of the questionnaires and it was 0.91 and 0.82 for the questionnaires respectively. To analyze the data collected, Pearson correlation coefficient and multi regression were used. Findings showed that there was a positive and significant relationship between the two variables. Research findings also indicated that there was a positive and significant relationship between the self–awareness, empathy, Social skills and motivation with organizational commitment; however, there was not a positive and significant relationship between the self–control and organizational commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emotional intelligence
 • organizational commitment
 • human resources
 • Shahid Beheshti University
 1. استوار، صغری و امیرزاده خاتونی، ماندانا (1387). بررسی رابطه میان هوش هیجانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان کارخانه‌های بخش خصوصی در شهر شیراز. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 1 (2).
 2. اسدی، جوانشیر و دیگران (1382). رابطه بین هوش هیجانی، فرسودگی شغلی و سلامت روان کارکنان شرکت ایران خودرو. تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، شماره 22.
 3. افخمی، پریسا (1386). رابطه بین هوش هیجانی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارشناسان معاونت نظری وزارت آموزش و پرورش.
 4. بخشی سورشجانی، لیلا (1389). رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روان با تعهد سازمانی در معلمان، پرستاران و کارمندان. یافته‌های نو در روانشناسی.
 5. رابینز، استیفن پی. (1387). رفتار سازمانی. ترجمه علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ سیزدهم.
 6. رضائیان، علی و کشته گر، عبدالعلی (1387). بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی. تهران: نشر پیام مدیریت.
 7. سبحانی نژاد، مهدی و یوزباشی، علیرضا (1387). هوش هیجانی و مدیریت در سازمان. تهران: نشر یسطرون.
 8. سرمد، زهرا؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1388). روش تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه، ص 62.
 9. سلطان محمدی، ح. (1381). شیوه‌های عملی ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی. تهران: نشر مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
 10. سلطانی فر، عاطفه (1386). هوش هیجانی. فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال نهم، شماره 36-35.
 11. شاملو، سعید (1376). روانشناسی بالینی. تهران: نشر جیهون.
 12. صادقی فر، جعفر (1386). ارزش‌فردی و تعهد سازمانی. شیراز: نوید شیراز، چاپ اول386.
 13. کوهستانی، حسینعلی و شجاعی فر، حبیب الله (1380). رابطه رضایت شغلی مدیران دانشکده‌ها با تعهد سازمانی آنان در دانشگاه فردوسی مشهد. مجله دانش و توسعه دانشکده علوم اداری و اقتصادی، شماره 13.
 14. کوزه چیان و دیگران (1382). بررسی ارتباط تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و معلمان مرد تربیت بدنی آموزشگاه‌های استان خراسان. فصلنامه المپیک، سال یازدهم، شماره 2.
 15. مرتضوی، شهرناز و دیگران (1379). رابطه فرهنگ با مدیریت منابع انسانی و رفتارهای سازمانی. تهران: نخل، چاپ اول.
 16. نادری، نگین و دیگران (1389). اثربخشی آموزش هشت مهارت هوش هیجانی بر رضایت شغلی و تعهد عاطفی. تهران: نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 17. نصرالله پور، خدیجه (1386). تأثیر هوش هیجانی و گفتگوی باخود بر راهبردهای رویارویی با استرس بر دانشجویان دانشگاه شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد.
 18. نقی زاده، حسن و دیگران (1388). بررسی رابطه هوش هیجانی با تنش شغلی در مدیران و کارکنان بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.
 19. Bar–on., R. & Parker, D.A. (2000). The hand book of emotional intelligence: Theory, development, assessment and application at home, school and work place. San Francisco: Jossey–Bass.
 20. Extremera, N. & Fenandez, P. (2005). Perceived emotional intelligence and life satisfaction: Predictive and incremental validity using the trait meta-mood scale. Personality and Individual Differences.
 21. Goleman, D. (1998). Working with emotional intelligence. New York: Bantam.
 22. Guenzi, P. & Pelloni, O. (2004). The Impact of interpersonal relationship on customer satisfaction and loyalty to the service provider. International Journal of Service Industry Management, 15 (4).
 23. Guleryaz, G.S.; Guney, S.; Miski Aydin, E. & Asan, E. (2008). The mediating effect of job satisfaction between emotional intelligence and organizational commitment of nurses: A questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies. P. 11; available at:http://www.science direct.com.
 24. Kafetsios, K. & Zampetakis, L.A. (2008). Emotional intelligence and satisfaction: Testing the mediatory role of positive and negative affect at work. Personality and Individual Differences.
 25. Lyons, J.B. & Schneider, T.R. (2005). The influence of emotional intelligence on performance. Personality and Individual Differences.
 26. Mayer, J.D.; Caruso, D. & Salovey, P. (1999). Emotional intelligence. Traditional of Intelligence, 27: 267-298.
 27. Othman, S. & Anugerah, R. (2009). Effects of emotional intelligence and career commitment on career success; available at: http://mgv.Mim.Edu.my/MMR/O 206/020606.HtM.
 28. Rathi, N. & Rostoy, R. (2009). Assessing the relationship between emotional intelligence, occupational self-efficacy and organizational commitment. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 35.
 29. Salaski, M. & Gartwright, S. (2002). Health, performance and emotional intelligence: An exploratory study of retail managers. 8; available at:http://www.-interscience.Wiley.com.
 30. Sarrni, D. et al (2000). Emotional intelligence in the prediction of placement success in the company Business Incentives. Toronto, Canada: Multi-Health Systems.