هویت عاطفی زنان دانشجوی دوره دکتری مبتنی بر تجارب زیسته در آموزش عالی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار برنامه‌ریزی درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: بحث درباره هویت و داشتن تعریفی از خود همواره از اصلی‌ترین دغدغه‌های بشری است. هویت اشاره به شیوه‌هایی دارد که افراد و گروه‌ها در روابط اجتماعی خود از افراد و گروه‌های دیگر متمایز می‌شوند. فرآیند ساخت هویت از نظر احساسی خنثی نیست و همیشه تحت تأثیر احساسات است. هویت عاطفی به فرایند شناسایی از طریق احساسات اشاره دارد، به اینکه چگونه احساسات، شخص را راهنمایی می‌کنند که چه کسی است و جهان را چگونه می‌بیند. این مطالعه باهدف دستیابی به درک بهتر از هویت عاطفی زنان دانشجو مبتنی بر تجربیات معنادار آنان در آموزش عالی و به روش پدیدارشناسی هرمنوتیک انجام‌شده است.
مواد و روش‌ها: مشارکت‌کنندگان این پژوهش 4 نفر از دانشجویان دوره دکتری مشغول به تحصیل در رشته‌های علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه‌های دولتی هستند. روایت‌های این زنان از تجارب عاطفی زیسته‌شان در دانشگاه به‌وسیله مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و به‌صورت تلفنی جمع‌آوری و مراحل تکمیلی از طریق پیام‌رسان واتساپ انجام شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل تماتیک و بهره‌گیری از رویکرد مکس ون منن در پدیدارشناسی، تحلیل گردید.
بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان می‌دهد که حمایت عاطفی استاد از دانشجو، الگوبرداری عاطفی از استاد، علاقه به فضای زیسته‌ی دانشگاهی، بروز صدا و تقاطع قومیت با عاطفه ازجمله عوامل تأثیرگذار بر هویت عاطفی در حال ساخت و بازسازی زنان مشارکت‌کننده در این پژوهش است. تأثیرگذارترین تجربیات بر هویت عاطفی این زنان، حاصل تعاملات‌شان با اساتید و به‌ویژه استاد راهنما است و مشارکت‌کنندگان، استادان خود را به‌عنوان منبعی برای تأیید و تقویت هویت عاطفی خود در نظر می‌گیرند. براساس نتایج پژوهش حاضر، از آنجاکه تغییرات عاطفی با یادگیری گره‌خورده است، حمایت عاطفی استاد از زنان دانشجوی دوره دکتری منجر به بهبود توانایی‌های شخصی و علمی آن‌ها شده است. هم‌چنین ایجاد محیط منعطف، امن و تکثرپذیر برای دانشجویان و به‌ویژه زنان موجب ایجاد تعلق‌خاطر و برقراری تعامل بهتر با خود و دیگران می‌شود. به‌این‌ترتیب مبارزه برای گرفتن تأیید هویت خود تبدیل به کنکاش عمیق برای شناخت خود و دیگران در یک محیط تسهیلگر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Female Ph.D. Students’ Emotional Identity Based on their Lived Experiences in Higher Education

نویسندگان [English]

  • Amitida Roozegar 1
  • Kourosh Fathi Vajargah 2
  • Kambiz Poushaneh 3
1 Ph.D Student of Curriculum Development, Department of Education, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Education, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Education, Faculty of Psychology and Education ,Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: Identity discourse and having a perception of one’s own self have always been one of the main human concerns. Identity refers to various ways in which individuals and groups are distinguished from other individuals and groups in their social relationships.The identity construction process is not emotionally neutral and is always under the influence of emotions. Emotional identity refers to the identification process through emotions. It considers how emotions guide a person toward an understanding of who he is and how he perceives the world. This study was conducted to achieve a better understanding of the female students’ emotional identity based on their meaningful experiences in higher education and hermeneutic phenomenology.
Materials and Methods: The participants of this research are 4 Ph.D. students studying in the humanities and sciences fields in public universities. These women’s narratives regarding their emotional lived experiences in the university were collected through a semi-structured phone interview and the additional steps had been conducted through WhatsApp Messenger. The Data were analyzed using thematic analysis and Max van Manen’s approach in phenomenology.
Discussion & Conclusion: Findings indicate that the professor's emotional support of the student, emotional imitation of the professor, interest in the university living environment, having a voice, and ethnic intersection with emotion are among the factors that are affecting the emotional identity construction and reconstruction of the women participating in this study. These women’s most influential experiences on the emotional identity developed from their interactions with the professors, especially their supervisors, furthermore, participants considered their professors as a source to confirm and strengthen their emotional identity. According to the present study’s conclusions, since emotional change is tied to learning, the professor’s emotional support of female Ph.D. students has improved their personal and scientific abilities. Moreover, creating a flexible, safe, and pluralistic environment for the students, especially female students, creates a sense of belonging and better interaction with oneself and others. Therefore, the struggle for self-identity confirmation becomes a profound discourse to understand oneself and others in a facilitating environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • Lived Experience
  • Female Ph.D. Students
  • Emotional Identity
Asadian, S. (2016). Phenomenology of Affective Domain, Neglected Element of the Nursing Curriculum. Educ Strategy Med Sci, 9(3): 163-175. (In Persian)
Ashforth, BE & Humphrey, RH. (1993). Emotional Labor in Service Roles: The Influence of Identity. The Academy of Management Review, 18(1).
Beech, Nic. (2008). On the Nature of Dialogic Identity Work. Organization, 15(1), 51-74.
Bosma, Harke A & Kunnen, E. Saskia. (2005). Identity and Emotion. Cambridge University Press, New York. digitally printed first paperback.
Burke, Peter & Stets, Jan. (2021).  The Microsociology of Self and Identity. In Seth Abrutyn, Kevin McCaffree (EDS), Theoretical Sociology: The Future of a Disciplinary Foundation. Routledge.
      DOI: 10.4324/9781003141372-18
Burke, Peter J., Stets, Jan E. (2009). Identity Theory. New York: Oxford University Press.
Burke, Peter J., Reitzes,  Donald. C. ( 1991). An Identity Theory Approach to Commitment. Social Psychology Quarterly, 54:239-51.
Christie, H., Tett, L., Cree, V.E., Hounsell, J., and V. McCune. (2007). A real rollercoaster of confidence and emotions: learning to be a university student. Institute of Geography Online Paper Series: GEO-033, University of Edinburgh.
Clandinin, D. J., & Connelly, F. M. (1992). Teacher as curriculum maker. In P.W.Jackson (Ed.), Handbook of research on curriculum: a project of the American Educational Research Association (pp. 363-401). New York: MacMillan.
Coupland, C., Brown, AD., Daniels, K & Humphreys, M. (2008). Saying it with feeling: analysing speakable emotions. Human Relations, 61 (3), 327-353. https://doi.org/10.1177/0018726708088997
Farasatkhah, Maghsoud. (2017). The Contingency of University in Iran. Publisher: Agah. (In Persian)
Fearon, James D. (1999). What Is Identity (As We Now Use The Word)? Unpublished manuscript.  California: Stanford University.
Iman, Mohammad Taqi; Rouhani, Ali (2013). Investigating the Relationship between National Identity and Social Capital (Case Study: Shiraz University Students). Shushtar Social Sciences, Vol.7 (3). (In Persian)
Islami Rad, Saeed. (2019, December25). From contamination in language to impurity in culture. Anthropology and Culture Website. Retrived from: https://anthropologyandculture.com/از-آلوده%E2%80%8Cانگاری-در-زبان-تا-ناپاکی-در-ف/.
Jenkins, Richard. (1996). Social Identity. London: Routledge.
Josselson, Ruthellen. (1996). Revising herself: the story of women's identity from college to midlife. New York: Oxford University Press.
Katzenstein, Peter. (Ed). (1996). The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics. New York: Columbia University Press.
Luna, Wendyl M. (2009). Foucault and Ethical Subjectivity. Kritike An Online Journal of Philosophy 3(2). DOI: 10.3860/krit.v3i2.1534.
Magrini, James M. (2015) Phenomenology and curriculum implementation: discerning a living curriculum through the analysis of Ted Aoki’s situational praxis, Journal of Curriculum Studies, 47(2), 274-299. DOI:10.1080/00220272.2014.1002113.
Morris, Marla. (2016). Curriculum stadies guidebooks: volume1- A Note on Style section. Peter Lang Inc.
Oyserman, D., Elmore, K., & Smith, G. (2012). Self, self-concept, and identity. In M, Leary & J, Tangney (EDS), Handbook of self and identity (pp. 69-104). New York: Guilford Press.
Rabbani Khorasgani, Ali & Kianpour, Massoud. (2009). Sociology of Emotions. Journal of Applied Sociology, 20(2), 35 - 64. (In Persian)
Rahmani, Jabbar & Taybinia, Mehri. (2018). Women’s Social Identity Change Based on Discourse Experience of University: The Case of Married and Working Women. Sociology of social institutions, 5(11), 123-151. (In Persian)
Rocca, K. (2010). Student participation in the college classroom: An extended multidisciplinary literature review. Communication Education, 59(2), 185-213.
Sax, L. J. (2008). The gender gap in college: Maximizing the developmental potential of womenand men. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Sax, Linda J., Bryant, Alyssa N., Harper, Casandra E. (2005). The Differential Effects of Student-Faculty Interaction on College Outcomes for Women and Men. Journal of College Student Development, (46)6, 642-657
Schutz, P. A., Hong, J. Y., Cross, D. I., and Osbon, J. N. (2006). Reflections on investigating emotions among social–historical contexts. Educational Psychology Review, 18, 343–360.
Schwandt, Thomas A. (2007). The SAGE Dictionary of qualitative Inquiry. 3rd Ed.
Solomon, Robert C. (2009). Philosophy of emotions. Translator: Shahrzad Qanuni. Golestaneh, No. 101. (in Persian).retrived from: http://ensani.ir/fa/article/264835/اندیشه-فلسفه-احساسات.
Stephens, Simon. (2014). The supervised as the supervisor. Education and Training, 56(6), 537-550.
Stryker, S., & Burke, P. J. (2000). The past, present, and future of an identity theory. Social Psychology Quarterly, 63, 284–297.
Stets, J. E., & Burke, P. J. (2003). A sociological approach to self and identity. In M. R. Leary & J. P. Tangney (Eds.), Handbook of self and identity (pp. 128–152). The Guilford Press.
Sturkenboom, Dorothee. (2014). Understanding Emotional Identities: The Dutch Phlegmatic Temperament as Historical Case-Study. bmgn - Low Countries Historical Review, 129(2), 163-191.
Swann, W. B., & Bosson, ]. (2010). Self and identity. In S. T. Fiske, D. T. Gilbert, & G. Lindzey (Eds.), Handbook of social psychology (pp. 589-628). Hoboken, NJ: Wiley.
Taylor, Charles. (1989). The Sources of the Self: The Making of the Modern Identity. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Turner, Jonathan H. (2012). Contemporary Sociological Theory, chapter16, pp.332-336. Sage Publications
Umbach, P. D. & Wawrzynski, M. R. (2005). Faculty do matter: The role of college faculty in student learning and engagement. Research in Higher Education, 46(2), 153-184.
Van Manen, M. (1990). Researching lived experience: human science for an action sensitive pedagogy. London, ON: Aithouse Press.
Wehrle K., Fasbender, U. (2019). Self-Concept. In: Zeigler-Hill V., Shackelford T. (Eds) Encyclopedia of Personality and Individual Differences. Springer, Cham.
Yamani, m. (2003). Introduction to examinations of university system performance. The University of Shahid Beheshti press. (In Persian)
Ybema, S. B., Keenoy, T., Oswick, C., Beverungen, A., Ellis, N., & Sabelis, I. H. J. (2009). Articulating identities. Human Relations62(3), 299-322. https://doi.org/10.1177/0018726708101904