مشکلات یادگیری الکترونیکی در دانشگاه تهران از دیدگاه دانشجویان به واسطه شیوع ویروس کرونا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، گروه مطالعات برنامه درسی و آموزش، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مطالعات برنامه درسی و آموزش، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: نوآوری‌های آموزشی در آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور ایران در دوران شیوع ویروس کرونا بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. بعد از شیوع ویروس کرونا در ایران، کلیه همایش‌ها، نشست‌های تخصصی و هم‌چنین کلاس‌های آموزشی دانشگاه‌ها به دستور وزیر بهداشت تعطیل و باید چاره‌ای تدبیر می‌شد تا امر آموزش استمرار پیاده کند. دانشگاه تهران که نماد آموزش عالی کشور محسوب می‌شود و امر آموزش و یادگیری از اساسی‌ترین ارکان این دانشگاه محسوب می‌شود، بنابر پیام ریاست محترم وزارت علوم، قرار شد که کلیه کلا‌س‌های آموزشی و درسی، اعم از لیسانس، فوق لیسانس و دکتری به صورت الکترونیکی برگزار گردند. بنابراین هدف پژوهش حاضر واکاوی مشکلات یادگیری الکترونیکی در دانشگاه تهران به‌واسطه شیوع ویروس کرونا بود.
با شیوع ویروس کرونا، شیوه‌ی برگزاری کلاس‌های آموزشی در دانشگاه‌های ایران از جمله در دانشگاه تهران، به‌عنوان نماد آموزش عالی کشور، از حضوری به الکترونیکی تغییر یافت. هدف پژوهش حاضر واکاوی مشکلات یادگیری الکترونیکی در دانشگاه تهران به‌واسطه شیوع ویروس کرونا بود.
مواد و روش‌ها: روش پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناسی بود. میدان پژوهش دانشگاه تهران بود. برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استفاده شد. نمونه پژوهش شامل 13 نفر از دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در سال تحصیلی 1399-1400 بودند که به روش نمونه‌گیری هدفمند و ملاک‌محور تا حد اشباع نظری ادامه یافت. به‌منظور اعتباربخشی به یافته‌ها به انجام یک مصاحبه تکمیلی پرداخته شد، اما اطلاعات جدیدی حاصل نگردید، بنابراین فرایند مصاحبه متوقف و گزارش‌نویسی آن آغاز گردید. برای تحلیل داده‌های پژوهش از روش هفت مرحله‌ای کلایزی استفاده شد. در مجموع 7 مضمون و 36 خرده مضمون شناسایی شد. جهت ارزیابی یافته‌های پژوهش از بازبینی اعضا و ممیزی همگنان و حضور طولانی‌مدت در محیط استفاده شد.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که بخشی از مشکلات مربوط به زیرساخت‌های اینترنتی در کشور و برخی از آن‌ها مربوط به دانشجویان و استادان می‌باشد. این پژوهش بخشی از مشکلات یادگیری الکترونیکی در دانشگاه تهران را از دید دانشجویان نمایان ساخت. البته جای شک نیست که مرکز یادگیری الکترونیک همواره به دنبال ارتقای زیرساخت‌ها و رفع مشکلاتی است که در این فضا وجود دارد، اما یک آسیب‌شناسی دقیق باعث می‌شود که این فضا روز به روز کاراتر و اثربخش‌تر گردد. لذا امید است که افرادی که مسئول این قبیل آموزش‌ها در نظام آموزش عالی دانشگاه‌ها هستند، با سعی و تلاش مجدّانه در جهت رفع این مشکلات برآیند و گامی اساسی در پیشبرد اهداف نظام تعلیم و تربیت در دوران شیوع ویروس کرونا در کشور عزیزان، ایران داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Problems of E-learning in the University of Tehran due to the Spread of Coronavirus

نویسندگان [English]

  • Ali Zarei 1
  • Mohammad Javadipour 2
1 Ph.D. Candidate in Curriculum Studies, Department of Curriculum Studies and instruction, Faculty of Psychology and Education, Tehran University, Tehran. Iran
2 Associate Professor, Department of Curriculum Studies and instruction, Faculty of Psychology and Education, Tehran University, Tehran. Iran
چکیده [English]

Objective: Educational innovations in education and higher education in Iran have become more important during the outbreak of the Corona virus. After the outbreak of the coronavirus in Iran, all conferences, specialized meetings, as well as university training classes were closed by the order of the Minister of Health, and measures had to be taken to ensure that education continued. The University of Tehran, which is the symbol of higher education in the country and education and learning is one of the most basic pillars of this university, according to the message of the President of the University of Tehran, it was decided to hold all educational classes, including bachelor, master and doctorate electronically to turn. Therefore, the aim of this study was to investigate the problems of e-learning in the University of Tehran due to the prevalence of coronavirus.
Materials and Method: The research method was qualitative and phenomenological. The research field was the University of Tehran. The research sample consisted of 13 undergraduate, graduate and doctoral students in the academic year 1399-1400, which was continued by purposeful and criterion-based sampling until theoretical saturation. In order to validate the findings, a supplementary interview was conducted, but no new information was obtained, so the interview process was stopped and reporting began. Semi-structured interviews were used to collect data. The seven-step method was used to analyze the research data. A total of 7 themes and 36 sub-themes were identified. To evaluate the research findings, member review and peer audit and long-term presence in the environment were used.
Results and Discussion: The results showed that some of the problems are related to Internet infrastructure in the country and some of them are related to students and professors. This study revealed some of the problems of e-learning at the University of Tehran from the perspective of students. Of course, there is no doubt that the e-learning center is always looking to upgrade the infrastructure and solve the problems that exist in this space, but a precise pathology makes this space more efficient and effective day by day. Therefore, it is hoped that the people in charge of such education in the higher education system of universities, with diligent efforts to solve these problems and take a fundamental step in advancing the goals of the education system during the outbreak of coronavirus in the beloved country, Iran. It is suggested that the internet infrastructure in the country be strengthened by stakeholders, and that the e-learning system be reviewed in terms of equipment and efficiency, Problems with the microphone and sound echo amplify, By creating visual contacts with students during the classroom, the problem of interaction is solved, then a solution is thought for scientific courses that can not be evaluated through cyberspace, Professors should be required to place a number of their educational units on the e-learning system of the University of Tehran under normal circumstances, and finally professors from different universities should be required to use the combined teaching method to teach graduate students, At the end of the study, it is suggested that the higher education system as well as education have the necessary predictions in the field of problems such as coronavirus in advance and also the happy software launched by education, its problems and facilities will be seen by future researchers to take.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Innovations
  • E-learning
  • University of Tehran
  • Corona Virus
Abidah, A., Hidaayatullaah, H. N., Simamora, R. M., Fehabutar, D., & Mutakinati, L. (2020). The Impact of Covid-19 to Indonesian Education and Its Relation to the Philosophy of “Merdeka Belajar”. Studies in Philosophy of Science and Education1(1), 38-49.‏
Abolhassani, M. (2018). Identification and ranking of e-learning barriers (Case study: students of Payame Noor University of Tabriz), Payame Noor University of Tabriz, Master Thesis in Educational Management.
Alaeddin, Hamideh (2019). A Model for E-Learning in Higher Education Institutions, Allameh Tabatabai University, PhD Thesis in Information Technology Management.
Bazargan, A. (2015). Introduction to Qualitative and Mixed Research Methods: Common Approaches in Behavioral Sciences. Tehran: Didar Publishing.
Biavardi, N. G. (2020). Being an Italian medical student during the Covid-19 outbreak. International Journal of Medical Students.‏ (March 15, 2020).‏
Butcher, J. (2020). Public-Private Virtual-School Partnerships and Federal Flexibility for Schools during COVID-19. Mercatus Center Research Paper Series, Special Edition Policy Brief (March 15, 2020).‏
Cornock, M. (2020). Scaling up online learning during the coronavirus (Covid-19) pandemic.‏
Crawford, J., Butler-Henderson, K., Rudolph, J., Malkawi, B., Glowatz, M., Burton, R & Lam, S. (2020). COVID-19: 20 countries’ higher education intra-period digital pedagogy responses. Journal of Applied Learning and Teaching3(1).‏
Dai, D., & Lin, G. (2020). Online Home Study Plan for Postponed 2020 Spring Semester during the COVID-19 Epidemic: A Case Study of Tangquan Middle School in Nanjing, Jiangsu Province, China. Jiangsu Province, China (March 15, 2020).‏
Delavar, A. (2014). Probability and Applied Statistics in Psychology and Educational Sciences. Tehran: Roshd Publications.
Dong, S. (2020). Practical Exploration of Using'Cloud Classroom'to Organize Online Learning: A Case Study of Jianye District, Nanjing during the COVID-19 Pneumonia. Sci Insigt Edu Front5(2), 553-556.‏
Ghasemi, Majid; Salehi, Keyvan (2018). Phenomenological analysis of intra-organizational factors affecting the use of article and dissertation production institutions. Journal of Politics and Technology, 10, (4), 35-48.
Ghorbankhani, Mehdi and Salehi, Keyvan (2017). Representation of the characteristics of successful virtual education teachers in the Iranian higher education system from the perspective of professors and students: A study with a phenomenological method. Education Technology, 11 (4), 327-347.
Hakimzadeh, R and Hejazi, E. (2020). The Impact of Corona on the Education System: Achievements, Opportunities and Challenges. Online meeting with the support of the Ministry of Science, Research and Technology, Scientific Policy Research Center and the Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran in Skyroom https://www.skyroom.online/ch/nrisp.ac.ir/corona-effect
Hammond, T., Watson, K., Brumbelow, K., Fields, S., Shryock, K., Chamberland, J. F & Childs, M. D. (2020). A Survey to Measure the Effects of Forced Transition to 100% Online Learning on Community Sharing, Feelings of Social Isolation, Equity, Resilience, and Learning Content During the COVID-19 Pandemic.‏
Huang, R. H., Liu, D. J., Tlili, A., Yang, J. F., & Wang, H. H. (2020). Handbook on Facilitating Flexible Learning During Educational Disruption: The Chinese Experience in Maintaining Undisrupted Learning in COVID-19 Outbreak.‏
Iwai, Y. (2020). Online Learning during the COVID-19 Pandemic: What do we gain and what do we lose when classrooms go virtual? Scientific American.‏ (March 15, 2020).‏
Kabilan, M. K., & Khan, M. A. (2012). Assessing pre-service English language teachers’ learning using e-portfolios: Benefits, challenges and competencies gained. Computers & Education, 58(4), 1007–1020.
Kong, Q. (2020). Practical Exploration of Home Study Guidance for Students during the COVID-19 Pandemic: A Case Study of Hangzhou Liuxia Elementary School in Zhejiang Province, China. Sci Insigt Edu Front5(2), 557-561.‏
Lippe, M. P., & Kaylor, S. K. (2020). COVID-19 Resource: Graduating during a pandemic: Navigating the unknown.‏ (March 15, 2020).‏
Nowruzion, Jesus (2019). Designing a model for producing open educational resources for the virtual education system of Tehran universities, University of Tehran, M.Sc. Thesis in Information Science and Archival Studies
Peykani, A. (2015). Pathology of e-learning curriculum in Iranian higher education, Al-Zahra University, Master Thesis in Curriculum Planning.
Pourkarimi, J. (2009). Designing a model for improving the faculty members of Jihad Daneshgahi, Tarbiat Moallem University, PhD thesis in educational management.
Rasheed, R. A., Kamsin, A., & Abdullah, N. A. (2020). Challenges in the online component of blended learning: A systematic review. Computers & Education, 144, 103701.
Safaee Movahed, Saeed (2019). Typology of research supervision style of supervisors in Iran: from facilitation to command! Two Quarterly Journal of Theory and Practice in the Curriculum, 7, (13), 5-28.
Sarkarat, F; Tutunchian, A; Auction, Afshin; Rastegar Moghaddam Shaldozi, Hossein; Mostafavi, Maryam and Naqibi Sistani, Mohammad Mehdi (2020). Evaluation of the incidence of dental staff in the first three months of the outbreak of coronavirus in Iran. Journal of Research in Dental Sciences, 7, (2), 137-145.
Shafiee, Nahid (2004). Assessing the internal and external quality of the master's degree curriculum for adult education from 1994 to 2003 at Shahid Beheshti University, Shahid Beheshti University, Master's Thesis in Adult Education.
Taghighavam, Z, Iraqi, Alireza and Khorshidi, Abbas (2017). Identifying the constructive components of virtual education in the secondary school of the cities of Tehran province. Journal of Information and Communication Technology in Educational Sciences, 7 (3), 105-125.
Teoh, P. (2020). COVID-19: Universities activate e-learning mode. New Straits Times.‏
Xia, J. (2020). Practical Exploration of School-Family Cooperative Education during the COVID-19 Epidemic: A Case Study of Zhenjiang Experimental School in Jiangsu Province, China. China (March 15, 2020).‏
Xie, Z., & Yang, J. (2020). Autonomous learning of elementary students at home during the COVID-19 epidemic: A case study of the second elementary school in Daxie, Ningbo, Zhejiang Province, China. Ningbo, Zhejiang Province, China (March 15, 2020).‏
Zarei, A and Dehghani, M. (2018). Lived experiences of retirees of Islamshahr Center in terms of income and financial independence in old age (a phenomenological study). Presented at the first conference on aging in Iran (with a psychosocial approach), Tehran: Allameh Tabatabai University. 449-455.
Zarei, A. (2019). Analysis of the problems of the process of implementing the dissertations and dissertations of the students of the Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, University of Tehran, Master Thesis in Adult Education.
Zarei, A. and Dehghani, M. (2018). Challenges of e-learning: A study with a phenomenological approach. Journal of Information and Communication Technology in Educational Sciences, 9, (1), 59-81.
Zhao, N., Zhou, X., Liu, B., & Liu, W. (2020). Guiding Teaching Strategies with the Education Platform during the COVID-19 Epidemic: Taking Guiyan
Zhou, L., Wu, S., Zhou, M., & Li, F. (2020). 'School’s Out, But Class’ On', The Largest Online Education in the World Today: Taking China’s Practical Exploration During The COVID-19 Epidemic Prevention and Control As an Example. (March 15, 2020).‏