نیاز سنجی آموزشی دبیران مدارس متوسطه از دیدگاه دبیران و مدیران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد آموزش بزرگسالان

چکیده

هدف از این تحقیق پاسخ به دو سئوال پژوهشی ذیل بود: 1ـ نیازهای آموزشی عمومی دبیران مدارس متوسطه شهر بندرعباس از دیدگاه دبیران و مدیران کدامند؟ 2ـ آیا بین دیدگاه دبیران و مدیران نسبت به نیازهای آموزشی عمومی دبیران مدارس متوسطه شهر بندرعباس تفاوت وجود دارد؟ روش تحقیق توصیفی با استفاده از یکی از فنون نیاز سنجی تحت عنوان فن دلفی، شرح وظایف دبیران و اهداف دوره‌های آموزش ضمن خدمت آن‌ها، اطلاعات جمع آوری و پژوهش حاضر انجام شد. در پاسخ به سئـوال اول تحقـیق، نتایـج زیـر بدست آمد: 1ـ نمونه‌های تحقیق در اکثر گویه‌ها، اهمیت نیازهای آموزشی عمومی دبیران مدارس متوسطه شهر بندرعباس را در حد زیاد رو به بالا تشخیص دادند. 2ـ نیازهای آموزشی عمومی دبیران مدراس متوسطه شهر بندرعباس از دیدگاه دبیران و مدیران تا اولویت پانزدهم به ترتیب اولویت عبارتند از: 1) آشنایی با روش‌ها و فـنون تدریس، 2) آشنایی با فنون اداره و مدیریت کلاس درس، 3) آشنایی با نحوه استفاده از وسایل آموزشی و کمک آموزشی، 4) افزایش سطح معلومات و دانش علمی در زمینه موضوعات درسی، 5) آشنایی با نحوه ارزشیابی و سنجش یادگیری دانش‌آموزان 6) آشنایی با چگونگی تشخیص تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان و استفاده از ظرفیت‌های ذهنی آنان 7) آشنایی با اصول و شیوه‌های تعلیم و تربیت اسلامی، 8) آشنایی با روش‌های ایجاد عادت صحیح مطالعه و تحقیق در دانش‌آموزان، 9) آشنایی بانحوه طراحی انواع آزمون‌ها،10) آشنایی با آموزش نماز و احکام ضروری و مرتبط با آن، 11) آشنایی با روش‌های جذب دانش‌آموزان به نمـاز، 12) آشنایی با روش‌های پرورش اخلاقـی دانش‌آموزان، 13) آشنایی با روخـوانی قرآن مجـید، 14) آشنایی با طرح درس و 15) آشنایی بـا تربیت قرآنی و راهکارهای آن. در پاسخ به سئوال دوم تحقیق، نتیجه زیر بدست آمد: بین دیدگاه دبیران و مدیران نسبت به نیازهای آموزشی عمومی دبیران مدارس متوسطه شهر بندرعباس تفاوت معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Educational Needs Assessment of secondary School Teachers from Viewpoint of Teachers and Administrators

نویسندگان [English]

  • Mahbobeh Arefi 1
  • Mohsen Talebzadeh Nobarian 1
  • Hashem Mahammadi Chemardani 2
1 Assistant Professor
2 M.A Student of Adult Education
چکیده [English]

This study addressed two research questions: (1) what are general educational needs of secondary school teachers from the viewpoint of teachers and administrators? (2) Are there any differences between the viewpoint of teachers and administrators? The research method was descriptive and Delphi method was used to collect data required for needs assessment. Results indicated that the priority of needs as viewed by was as follows: 1) familiarity with methods and techniques of teaching; 2) Familiarity with classroom management; 3) skills to use educational multi-media; 4) Increased information and scientific knowledge on subject matters; 5) Familiarity with methods of evaluation and assessment of student learning. With regard to second question, the findings indicated that there was no difference between viewpoint of teachers and that of administrators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational needs assessment
  • general knowledge of teachers
  • general skills of teachers
بازدار، خلیل (1381 ). نیازسنجی آموزشی مدیران دبستآن‌های استان ایلام. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.
باشی، سعید (1382). نیاز سنجی آموزشی کارکنان خدمات آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.
حاجی کریمی، عباسعلی و رنگریز، حسن (1379). مدیریت منابع انسانی. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
خلود، حسین (1369). آموزش در سازمان‌های ادرای. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
ذوالقدر، لیلا (1383). بررسی نیازهای آموزشی معلمان شیمی مقطع متوسطه شهر قزوین در زمینه روش‌ها و فنون تدریس. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.
سعادت، اسفندیار (1381). مدیریت منابع انسانی. تهران: سمت.
سید حسینی، مهرداد (1371). بررسی نیازهای آموزشی مدیران کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کل کشور از دیدگاه خود آنان. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.
صدری، سید صدر الدین و پاکدل، رحمت الله (1383). آموزش پودمانی. تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
عباس زادگان، سید محمد و ترک زاده، جعفر (1379). نیاز سنجی آموزشی در سازمان‌ها. تهران: شرکت سهامی انتشار.    
فتحی و اجارگاه، کورش (1383). برنامه ریزی آموزشی ضمن خدمت کارکنان. تهران: سمت.
کافمن، راجر و هرمن، جری (1374). برنامه ریزی استراتژیک در نظام آموزشی. ترجمه فریده مشایخ و عباس بازرگان، تهران: مدرسه.
محمدی، داود (1382). برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان در سازمآن‌ها، مؤسسات و صنایع. تهران: پیام، پیوند نو.
میلر، دبلیو. آر. ماری، (1380)، راهنمای تدریس در دانشگاه­ها. ترجمه ویدا میری، تهران: انتشارات سمت.
یمنی دوزی سرخابی، محمد (1382). برنامه ریزی توسعه دانشگاهی نظریه‌ها و تجربه‌ها. تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
 
Burrton & Meriille (1977). Needs assessment. Educational Technology Publication.
Soriano, F. A. (1995). Conducting Needs Assessment: A Multi Disciplinary Approach.Ontario: AGE Publication.
Suarez, T. M. (1996). Needs assessment studies. In Anderson (Eds.), International Encyclopedia of Teaching, Pergamon Press.
Butler & Howel (2007). Coping with growth: Community Needs Assessment techniques. Western Rural DevelopmentCenter and OrganStateUniversity.