نویسنده = �������� ������������ ����������
چارچوبی برای کلیدی‌ترین شایستگی های یادگیری آینده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1401

10.52547/mpes.2022.224255.1098

مطهره حمزه رباطی؛ حمید جاودانی