نویسنده = �������� �������� ��������������
عوامل تأثیرگذار بر بکارگیری رایانش ابری در آموزش متوسطه

دوره 15، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 213-228

10.52547/MPES.15.1.213

محمد موسی شعبانیان؛ اسماعیل کاظم پور؛ زهره شکیبایی