نویسنده = عبدالرحیم نوه ابراهیم
مسئولیت‌های فرادانشگاهی اعضای هیئت علمی در بستر دانشگاه کلاس جهانی: معرفی مفهوم برون‌گرایی علمی

دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 65-96

10.48308/mpes.2023.103237

محمد فرزانه؛ حسن رضا زین آبادی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ بیژن عبداللهی


بازنمایی هویت رشتۀ مدیریت آموزشی در ایران با تأکید بر مقالات منتشرشده در مجلات تخصصی

دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 225-262

10.29252/mpes.13.1.225

سمیه نعمتی؛ ناصر شیربگی؛ نعمت اله عزیزی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم


طراحی الگوی چابکی سازمانی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 13-40

10.29252/mpes.12.2.13

ملیحه عبادی؛ حمیدرضا آراسته؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ بیژن عبدالهی