نویسنده = عبدالرحیم نوه ابراهیم
مسئولیت‌های فرادانشگاهی اعضای هیأت علمی در بستر دانشگاه کلاس جهانی: معرفی مفهوم برونگرایی علمی

دوره 16، شماره 1، فروردین 1402

10.52547/mpes.2022.225945.1147

محمد فرزانه؛ حسن رضا زین آبادی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ بیژن عبداللهی


بازنمایی هویت رشتۀ مدیریت آموزشی در ایران با تأکید بر مقالات منتشرشده در مجلات تخصصی

دوره 13، شماره 1، تیر 1399، صفحه 225-262

10.29252/mpes.13.1.225

سمیه نعمتی؛ ناصر شیربگی؛ نعمت اله عزیزی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم


طراحی الگوی چابکی سازمانی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

دوره 12، شماره 2، مهر 1398، صفحه 13-40

10.29252/mpes.12.2.13

ملیحه عبادی؛ حمیدرضا آراسته؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ بیژن عبدالهی