نویسنده = ���������� ���������� ����������
بررسی عوامل مؤثر بر روش تخصیص منابع آموزش عالی در ایران

دوره 10، شماره 2، مهر 1396، صفحه 9-32

فریبا خالقی سروش؛ محمود ابوالقاسمی؛ غلامرضا گرایی نژاد؛ مریم دولو