نویسنده = ���������������������� ����������
ساخت و اعتباریابی پرسشنامه تفکر سیستمی فردی دانشجویان

دوره 12، شماره 1، تیر 1398، صفحه 257-284

10.29252/mpes.12.1.257

ناهید شفیعی؛ ناصر بهروزی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ محمود ابوالقاسمی