رهبری تنوع دانشجویان در نظام آموزش عالی: واکاوی پدیدارشناسانه دیدگاه‌های متخصصان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

هدف: زمینه رهبری آموزش عالی پویا، پیچیده و چند بعدی است. به دلیل پیچیدگی سازمانی، اهداف متعدد و ارزش‌های سنتی دانشگاه‌ها، ماهیت رهبری در آموزش عالی نیز مبهم و بحث‌برانگیز است و این دلایل محققان را به سمت توصیف و تحلیل اساس رهبری در آموزش عالی از منظرهای مختلف سوق داده است. با افزایش تنوع جمعیت دانشجویان در دانشگاه‌ها، نظام آموزش عالی با چالش‌های زیادی به‌منظور ایجاد ظرفیت بیشتر برای آن‌ها مواجه می‌شود و این موقعیت‌ها هر روزه تبدیل به بخشی از چشم‌انداز آموزشی دانشگاه‌ها در آموزش عالی خواهد شد. درک نقش‌ها و مهارت‌های لازم برای هدایت تنوع دانشجویان می‌تواند به دانشگاه‌ها در این زمینه کمک کند. پژوهش حاضر با هدف واکاوی دیدگاه‌های متخصصان در مورد رهبری تنوع دانشجویان در نظام آموزش عالی ایران انجام شده است.
مواد و روش‌ها: نمونه آماری پژوهش شامل تمامی متخصصان حوزه مدیریت، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و روانشناسی در دانشگاه‌های کشور بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و بر مبنای اشباع نظری یافته‌ها، تعداد 16 نفر از آن‌ها به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. رویکرد پژوهش کیفی و روش مطالعه، پدیدارشناسی است، ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته و روش تحلیل آن نیز روش تحلیل موضوع است. داده‌های پژوهش از طریق مشارکت‌کننده، بازخورد همکار و ناظران بیرونی اعتباریابی شدند.
بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش نشان داد که شش عامل عدالت‌مداری، تنوع‌مداری، وحدت‌مداری، ارتباط‌مداری، هدایت‌مداری و فرهنگ‌مداری مؤلفه‌های تشکیل دهنده رهبری تنوع دانشجویان در نظام آموزش عالی می‌باشند. هم‌چنین نتایج نشان داد که نظام آموزشی عالی باید به سه دلیل اهمیت فردی، سازمانی و اجتماعی پاسخگویی تنوع موجود در بین دانشجویان باشد. با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان گفت که به دلیل تغییراتی که در روند جمعیتی جامعه و به تبع آن در نظام آموزش عالی اتفاق می‌افتد، تغییراتی نیز در روندهای جمعیتی دانشجویان رخ می‌دهد، به‌طوری که شاهد حضور دانشجویان با قومیت، نژاد، فرهنگ، مذهب و عقاید متفاوت در محیط دانشگاهی خواهیم بود. این تغییرات و تنوع جمعیتی بر ساختار نظام آموزش عالی تأثیر خواهد گذاشت. به دلیل اینکه نظام آموزش عالی از ترکیب افراد و دانشجویان متنوع تشکیل شده است، نیاز به افرادی دارد که این جمعیت متنوع را مدیریت کند و با هدایت درست آن‌ها از توانایی‌های آن‌ها در راستای تحقق اهداف آموزش عالی و جامعه استفاده کند. از این رو رهبری تنوع باید در محیط دانشگاهی جوی را ایجاد کند که تنوع دانشجویان را به رسمیت بشناسد و به ارزش‌های آن‌ها احترام بگذارد. هم‌چنین فرهنگی متحد و همبسته را ایجاد کنند، و از طریق ایجاد رابطه مثبت با دانشجویان از آن‌ها حمایت و سعی در برطرف کردن نیازهای آن‌ها داشته باشد و در برخورد با آن‌ها ارزش‌هایی مانند عدالت، برابری و بی‌طرفی را در نظر بگیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Leadership of Student Diversity in the Higher Education System: Phenomenological Examination of Experts' Views

نویسندگان [English]

  • Fariborz Erfanizadeh 1
  • Mohamad Reza Ardalan 2
  • Fakhroalsadat Nasiri 3
  • Afshin Afzali 3
1 PhD Student of Educational Management, Department of Education, Faculty of Humanities, Bu-Ali Sina University, Hamedan. Iran
2 Associate Professor, Department of Education, Faculty of Humanities, Bu-Ali Sina University, Hamedan. Iran
3 Assistant Professor, Department of Education, Faculty of Humanities, Bu-Ali Sina University, Hamedan. Iran
چکیده [English]

Objective: The context of leadership in higher education is dynamic, complex and multidimensional. Because of the complexity of the organization, multiple goals and traditional values of the universities, the nature of leadership in higher education is also ambiguous and controversial. For these reasons have led researchers to describe and analyze the basis of leadership in higher education from a different perspective. With the increasing diversity of student populations in universities, the Higher education system faces many challenges to create more capacity for them. Every day, these situations will become a part of the university's educational outlook in higher education. Understanding the roles and necessary skills to lead the student diversity can help the universities in this field. The present research aimed to examine the views of experts on the leadership of student diversity in Iran's higher education system.
Materials and Method: The research sample included all the experts in the field of management, education sciences, social sciences, and psychology in Iranian universities which out of whom 16 experts were selected through purposeful sampling and based on theoretical saturation. The research approach is qualitative, and the study method is phenomenology. Data collection tool was a semi-structured interview, and the method of analysis was the topic analysis method. The research data were validated through member checking, peer checking, and external audit.
Result and Discussion: The findings of this study showed that the six factors of justice-oriented, diversity-oriented, unity oriented, communication-oriented, lead oriented, and culture-oriented are components of Leadership of Student Diversity in the higher education system. the results also showed that the higher education system for three reasons individual, organizational and social importance should be responsive to the diversity of students. According to the findings of the study, it can be said that because of the changes is happening in the demographic trend of society and consequently in the higher education system, there are also changes in student demographic trends, so that we will see students with different ethnicities, races, cultures, religions, and beliefs in the university environment. These changes and demographic diversity will affect the structure of the higher education system. Because the higher education system is made up of a diverse combination of individuals and students, it requires individuals to manage this diverse population and with the right guidance of them, use their abilities to fulfill the goals of higher education and society. Therefore, diversity leadership must create a climate within the university environment that recognizes and accepts students' diversity and respects their values. Also, create a united and interconnected culture, support students by building a positive relationship with them, provide their needs, and consider values such as justice, equality, and impartiality in dealing with them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diversity Leadership
  • Students
  • Higher Education
Adamu, A. Y. (2014). Ethnic and religious diversity in higher education in Ethiopia: The case of Bahir Dar University.  
Araghieh., A., Fathi vajargah, C., Barzegar, N., & Moradi, N. (2012). The Development of Human Resources in Higher Education through Respecting Cultural Diversity of the Students, Journal of Management and Planning in Educational Systems,4 (7), 85-99. (In Persian).
Araghiyeh, A. & Fathi vajargah, K. (2012). Position of Multiculturalism in School Education and Higher Education, strategy for culture,5(17);187-204. (In Persian).
Bolman, L. G., & Deal, T. E. (2003). Reframing organizations: Artistry, choice, and leadership (3rd ed.pp3-17). San Francisco: Jossey-Bass.
Chang, S., & Tharenou, P. (2004). Competencies needed for managing a multicultural workgroup. Asia Pacific Journal of Human Resources42(1), 57-74.
Chen, D., & Yang, X. (2013). Reaffirming Diversity in Higher Education through Faculty Hiring: A Leadership Perspective.  Paper presentation at AERC 2013 54th Annual Adult Education Research Conference. Online Submission, 1-17.
Chuang, S. F. (2013). Essential skills for leadership effectiveness in diverse workplace development. Online Journal for Workforce Education and Development, 6(1), 1-23.
Creswell J. w. (2012). Educational research: planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. (Fourth edition). Pearson. Boston.
Creswell J. w. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative & mixed method approaches (fourth edition). Sage publications London: New Delhi. 
Daniel, J., Kanwar, A., & Uvalić-Trumbić, S. (2009). From innocence to experience: The politics and projects of cross-border higher education. In Education across borders (pp. 19-31). Springer, Dordrecht.
Fries-Britt, S., Younger, T., & Hall, W. (2010). Underrepresented minorities in physics: How perceptions of race and campus climate affect student outcomes. Managing diversity: (Re) visioning equity on college campuses, 181-198.
Glanz, J. (2002). Finding your leadership style: A guide for educators. ASCD.95-96.
Gobena, H. K. (2016). Diversity management and students' cross-border learning experiences at selected Ethiopian universities (Doctoral dissertation).
Godiwalla, Y. H., & Bronson, J. W. (2015). Diversity management in international supply chains: Strategies for effectiveness. American Journal of Industrial and Business Management5(06), 366-375.
Gotsis, G., & Grimani, K. (2016). Diversity as an aspect of effective leadership: integrating and moving forward. Leadership & Organization Development Journal37(2), 241-264.
Green, K. A., López, M., Wysocki, A., & Kepner, K. (2002). Diversity in the workplace: Benefits, challenges, and the required managerial tools. University of Florida1(4), 1-3.
Gurin, P. (1999). Selections from the compelling need for diversity in higher education, expert reports in defense of the University of Michigan. Equity & Excellence32(2), 36-62.
Gurin, P., Dey, E., Hurtado, S., & Gurin, G. (2002). Diversity and higher education: Theory and impact on educational outcomes. Harvard educational review72(3), 330-367.
Gurin, P., Nagda, B. A., & Lopez, G. E. (2004). The benefits of diversity in education for democratic citizenship. Journal of Social Issues, 60(1), 17-34.
Harrison, T. O. (2016). A quantitative study on student perception of campus climate for diversity at a predominantly white institution. Theses and Dissertations. 1730. http://rdw.rowan.edu/etd/1730.
Havenga, W., Linde, H. M., & Visagie, J. C. (2011). Leadership competencies for managing diversity. Managing Global Transitions, 9 (3): 225–247.
Hopkins, W. E., & Hopkins, S. A. (1999). Diversity leadership: A mandate for the 21st century workforce. Journal of Leadership Studies5(3), 129-140.
Hurtado, S. (2007). Linking diversity with the educational and civic missions of higher education. The Review of Higher Education30(2), 185-196.
Hurtado, S., Griffin, K. A., Arellano, L., & Cuellar, M. (2008). Assessing the value of climate assessments: Progress and future directions. Journal of Diversity in Higher Education1(4), 204-221.
Joseph, E., & Chin, J. L. (2019). Exploring culturally diverse leadership styles: A mindset and multicultural journey. Social Behavior Research and Practice: Open Journal4(1), e1.
Khorasani, A., Maleki, H., & Maarefvand, Z. (2013). Diversity management role in improving the quality of teamwork; Reflecting the experience of working teams SAPCO, Journal of Management and Planning in Educational Systems, 6(10), 9-26. (In Persian)
Koulaei, GH., Zahed Babelan, A., Moeinikia, M &., Rezaei Sharif. (2018). Modeling School Leadership in Teachers Work Engagement through School Culture, Empowerment and Job Characteristics, Journal of Management and Planning in Educational Systems, 12(1); 213-238. (In Persian)
Lim, N. (2015). Air Force Commander's Guide to Diversity and Inclusion (No. TL-189-OSD). RAND PROJECT AIR FORCE SANTA MONICA CA.
Lumadi, M. W. (2008). Managing diversity at higher education and training institutions: A daunting task. Journal of Diversity Management, 3(4), 1-9.
Lumby, J., & Coleman, M. (2007). Leadership and diversity: Challenging theory and practice in education. Sage.
Luu, T. T., Rowley, C., & Vo, T. T. (2019). Addressing employee diversity to foster their work engagement. Journal of Business Research95, 303-315.
Lytell, M. C., Keller, K. M., Katz, B., Marquis, J. P., & Sollinger, J. M. (2016). Diversity Leadership in the US Department of Defense: Analysis of the Key Roles, Responsibilities, and Attributes of Diversity Leaders. Rand Corporation.
Macedo, S. (2009). Diversity and distrust: Civic education in a multicultural democracy. Harvard University Press.
Maruyama, G., Moreno, J. F., Gudeman, R. H., & Marin, P. (2000). Does diversity make a difference? Three research studies on diversity in college classrooms.
Meier, K. S. (2012). Factors Influencing the Institutionalization of Diversity in Higher Education, Doctoral dissertation, Minnesota State University, Mankato.
Meric, I., Er, M., & Gorun, M. (2015). Managing diversity in higher education: USAFA case. Procedia-Social and Behavioral Sciences195, 72-81.
Milem, J. F. (2003). The educational benefits of diversity: Evidence from multiple sectors. Compelling interest: Examining the evidence on racial dynamics in higher education, 126-169.
Milem, J. F., Chang, M. J., & Antonio, A. L. (2005). Making diversity work on campus: A research-based perspective. Washington, DC: Association American Colleges and Universities.
Mohamadi, SH., Kamal kharazi, S, A, N., Kazemifard, M., & Pourkarimi, J. (2016).  Providing a Model for Multicultural Education in Higher Education: Analyzing the Views of Specialists in Iran, Journal of Research in Teaching, 4(1), 65-91. (In Persian).
Mohammadi, SH. (2017). Designing a Model for Intelligent Learning Management System Responsive to Cultural Diversity in Mehr Alborz Institute of Higher Education, PhD Thesis, Faculty of Psychology and Educational Sciences. (In Persian)
Mokhtari, S., Adli, F., & Ahmadi, P. (2016). Pathology of Study the Workforce Diversity in Higher Education, Journal of Management and Planning in Educational Systems, 9(16), 85-100.  (In Persian)
Morshedi, A., & Khalaj, H. (2013). An Evaluation of the Cultural Policies of State Higher Education System: Plurality in Cultural Unity- Coexistence of Scientific and Religious Culture. Welfare Planning and Social Development, 4(14), 107-144. (In Persian)
Onsman, A. (2010). Cross-Border Teaching and the Globalization of Higher Education: Problems of Funding, Curriculum Quality and International Accreditation. Edwin Mellen Press.
Parhizgar, K. D. (2007). Comparative Analysis of Cultural Diversity and Multiculturalism in Colleges and Universities. In Competition Forum, American Society for Competitiveness, 5(1), 211-219.
Polat, S., & Olcum, D. (2016). Characteristics of diversity leadership according to teachers. The Anthropologist24(1), 64-74.
Polat, S., Arslan, Y., & Dincer, O. (2017). Diversity leadership skills of school administrators: A scale development study. Issues in Educational Research27(3), 512-526.
Portugal, L. M. (2006). Diversity leadership in higher education. Advancing Women in Leadership21.
Raithel, K. K. (2016). Leadership of Cultural Diversity: The impact of leadership (Doctoral dissertation, Rotterdam School of Management (RSM), Erasmus University).
Rath, A. (2016). Leadership Competencies for Managing Diversity.International Journal of Science, Engineering and Management (IJSEM), National Conference on Leadership Competency for Star Performance, 2456- 1304.
Salehzadeh, P. (2014). A Study of Multicultural Education in Kurdistan University. MA thesis Kurdistan University. (In Persian)
Sharma, A. (2016). Managing diversity and equality in the workplace. Cogent Business & Management3(1), 1-14.
Takami, L. M. (2017). Chief Diversity Officers in US Higher Education: Impacting the Campus Climate for Diversity. California State University, Long Beach.
Wade-Golden, K., & Matlock, J. (2007). Ten core ingredients for fostering campus diversity success. The Diversity Factor15(1), 41-48.
Wall, C. A. (2009). Faculty as change agents-reflections on my academic life. Doing diversity in higher education: Faculty leaders share challenges and strategies, ix-xiv.
Wangombe, J. G., Wambui, T. W., Muthura, M. W., Kamau, A. W., & Jackson, S. M. (2013). Managing Workplace Diversity: A Kenyan Pespective, International Journal of Business and Social Science, 4(16), 199-218.
Williams, D. A., & Clowney, C. (2007). Strategic Planning for diversity and organizational change. Effective Practices for Academic Leaders2(3), 1-16.
Williams, D. A., & Wade-Golden, K.C. (2013). The chief diversity officer: Strategy, structure, and change management.
Williams, D., & Wade-Golden, K. (2007). The chief diversity officer. CUPA HR JOURNAL58(1), 1-6.
Winston, M. D. (2001). The importance of leadership diversity: The relationship between diversity and organizational success in the academic environment. College & Research Libraries62(6), 517-526.
Wrench, J. (2016). Diversity management and discrimination: Immigrants and ethnic minorities in the EU. Routledge.
Zare, R., Hosseingholizadeh, R & Mahram, B. (2018). Identifying the dominant educational leadership model and describing its features in the high schools in Birjand, Journal of Management and Planning in Educational Systems, 12 (1), 336-339.  (In Persian).