تحلیل تطبیقی آموزش عالی فرامرزی در کشورهای منطقه خلیج فارس با رویکرد قطب‌های بین‌المللی آموزش

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش، تحلیل تطبیقی «قطب‌های بین‌المللی آموزش»، به‌عنوان نسل جدیدی از آموزش عالی فرامرزی بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش اسنادی انجام شد، نمونه‌گیری از نوع هدفمند بحرانی شامل چهار کشور قطر، امارات متحده عربی، بحرین و ایران بود که در اسناد سیاستی خود موضوع «قطب شدن»را تصریح کرده بودند.
مواد و روش‌ها: مرجع گردآوری اطلاعات، اسناد و گزارشات مرتبط با کشورهای مورد مطالعه بود. «زمان تأسیس»، «قوانین و مقرارت»، «رویکرد برنامه‌ریزی و استراتژی‌های اجرا»، «منطق‌های پیشران» و «نوع سرمایه‌گذاری» مؤلفه‌های مورد مطالعه در این تحلیل تطبیقی بودند. در تحلیل یافته‌ها از رویکرد چهار بعدی جرج بردی استفاده شد.
بحث و نتیجه‌گیری: اگرچه اسناد بالادستی در ایران سال‌ها پیشتر معطوف به سیاست‌گذاری برای تبدیل شدن به قطب بین‌المللی آموزش بوده است، ولی در عمل رویکرد برنامه‌ریزی اتخاذ شده از نوع انفعالی بوده، و در عوض، سایر کشورهای مورد مطالعه از رویکردی فعال و استراتژیک بهره برده‌اند. بحرین برای تبدیل شدن به دو قطب بین‌المللی پذیرش دانشجوی خارجی و قطب نوآوری سیاست‌گذاری نموده، امارات متحده عربی نیز برای تبدیل شدن به قطب پذیرش دانشجوی خارجی برنامه‌ریزی کرده است. علاوه بر این، امارات متحده عربی با تغییر سیاست‌های صدور ویزا به دنبال جذب استعدادها و متخصصان دارای مدرک دکتری و تبدیل شدن به قطب بین‌المللی استعداد می‌باشد. هم‌چنین قطر برای تبدیل شدن به دو قطب بین‌المللی استعداد و نوآوری سیاست‌گذاری نموده است. یافته‌های پژوهش نشان داد نظام آموزش عالی ایران در اسناد سیاستی خود تبدیل شدن به « قطب بین‌المللی آموزش‌های مجازی» را هدف‌گذاری نموده است. می‌توان این قطب بین‌المللی آموزش را به‌عنوان یک زیر مجموعه از «قطب پذیرش دانشجوی خارجی» در نظر گرفت که در مقایسه با قطب‌های بین‌المللی آموزش موجود در منطقه خلیج فارس یک گونه جدید می‌باشد. هم‌چنین نوع سرمایه‌گذاری برای تبدیل شدن به یک قطب بین‌المللی آموزش در کشورهای مورد مطالعه عمدتاً از نوع سرمایه‌گذاری با منابع داخلی-دولتی، داخلی-خصوصی و سرمایه‌گذاری مؤسسات خصوصی خارجی بوده است در حالی که در ایران این سرمایه‌گذاری از نوع داخلی-خصوصی، داخلی-دولتی و خارجی-دولتی بوده است که سرمایه‌گذاری از منابع خارجی-دولتی نظام آموزش عالی ایران را در مؤلفه روش تأمین مالی از سایر نظام‌های آموزش عالی منطقه خلیج فارس متمایز کرده است. این پژوهش هم‌چنین نشان داد اجرای استراتژی «بین‌المللی‌سازی در خانه» که در قلب آن بین‌المللی‌سازی برنامه‌های درسی از محوری‌ترین مفاهیم است، مقدم بر اجرای استراتژِی «بین‌المللی‌سازی فراسوی مرزها» برای نظام آموزش عالی ایران است. پیشنهاد سیاستی این پژوهش برای نظام آموزش عالی ایران این است که ضمن فراهم آوردن الزامات مربوط به استراتژی «بین‌المللی‌سازی در خانه»، زیرساخت‌های سیاستی و قانونی اجرای استراتژی «بین‌المللی شدن فراسوی مرزها» و تبدیل شدن به یک «قطب بین‌المللی آموزش» فراهم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of International Education Hubs in the Persian Gulf Region

نویسندگان [English]

  • Maryam Panahi 1
  • Abbas Abbaspour 2
  • Ali Khorsandi Taskouh 3
  • Saeed Ghiasi Nodoushan 2
1 Ph.D. Candidate in Higher Education Administration, Department of Educational Planning and Management, Faculty of Education and Pyschology, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Educational Planning and Management, Faculty of Education and Pyschology, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Planning and Management, Faculty of Education and Pyschology, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: This paper aimed to study "international education hubs" as the latest generation of internationalization abroad or cross-border strategy. This study had a qualitative approach with a documentary methodology and a critical purposive sampling including four countries of Qatar, UAE, Bahrain and Iran stipulated this policy in their national policy documents.
Materials and Methods: The components studied in this research comprised of “date of establishment”, “regulations and policies”,"planning and implementation strategies","driving rationales" and "investment approach".The data collected from documents, reports and papers containing the required information on education hubs strategy in the sample countries.For data analysis, Bereday’s comparative method has been adopted.
Discussion & Conclusion: The data analysis results indicated that although, the policy of establishing an education hub has been implied in Iran’s national policy documents years before, Gulf countries have adopted an active and strategic approach in planning and implementation phases of shaping an international education hub. Bahrain has stipulated in it’s policy documents to be an international innovation hub as well as an international student hub. Moreover, Qatar has planned to be a talent hub alongwith an innovation hub and U.A.E has planned to be an international student hub as well as a talent hub. On the other hand, Iran's higher education system has planned to become a "virtual education hub" which is a new type within the existing hubs in the Pesian Gulf region. Investment and financial resources for establishment of an education hub was different in the studied Arab higher education systems from those of Iran’s higher education system. In UAE, Bahrain and Qatar, the financial resources are from internal-public, internal-private and international-private sources while, in Iran the financial resources are from internal-public, internal-private and international-public sources.
The policy recommendation for Iran higher education system is first prioritizing implementation of "internationalization at home” strategy the core of which is “internationalization of curriculm” and then developing the strategy of internationalization abroad and turning into an international education hub.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • Cross-border higher education
  • Internationlisation
  • International education hubs
  • comparative study
Aghazadeh, A. (2013). Comparative Education. Tehran: Samt Press.(In Persian)
Al-Khalili, J. (2011). The house of wisdom: how Arabic science saved ancient knowledge and gave us the Renaissance. Penguin.
Altbach, P. G. (Ed.). (2013). The international imperative in higher education. Springer Science & Business Media.
Altbach, P. G., & De Wit, H. (2015). Internationalization and global tension: Lessons from history. Journal of studies in international education19(1), 4-10.
Amini, A. (2017).An analytical report on the status of the Iran’s alumni labor market.
 Baporikar, N. (Ed.). (2014). Handbook of Research on Higher Education in the MENA Region: Policy and Practice: Policy and Practice. IGI Global.
Barzegar Najafi, K. (2018). Membership of 28 universities in CINVU.Availble from https://www.mehrnews.com/news/4477146/%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%B2%DB%B8%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%2%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
Barzegar Najafi, K. (2020). Signing an MOU between Tehran University and CINVU.Availble from http://en.cinvu.net/news/fa/76
Bazargan, A., Hosseingolizadeh, R., & Dadras, M. (2011). A review of transnational education in Iran: Problems and prospects. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education16(4), 1-17. (In Persian).
Beecher, B., Streitwieser, B., & Zhou, J. (2020). Charting a new path toward economic prosperity: Comparing policies for higher education hubs in Hong Kong and South Korea. Industry and Higher Education34(2), 80-90.
Beelen, J., & Jones, E. (2015). Redefining internationalization at home. In The European higher education area (pp. 59-72). Springer, Cham.
Betts,D.,BoharaR.,Jain,A., Jhingan,A., & Sabharwal,R.(2019). Going global in higher education: International branch campuses across emerging markets. Available from http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-going-global-in-higher-education/$File/ey-going-global-in-higher-education.pdf
Cheng, K. M. (2010). Developing education beyond manpower: The Asian education hub model (Doctoral dissertation, United Nations Development Programme).
Cheng, Y. C., Cheung, A. C., & Yeun, T. W. (2011). Development of a regional education hub: The case of Hong Kong. InternationalJournal of Educational Management. 25(5), 474-493
Clark, N. (2015). Established and emerging hubs for international education in Africa and the Middle East. World Education News and Reviews, 2.
Cremonini, L., & Taylor, J. (2018). Branding by Proxy? How Hubs Market (or not) Higher Education Systems Globally: The Example of Qatar. In Competition in Higher Education Branding and Marketing (pp. 197-219). Palgrave Macmillan, Cham.
Erfurth, M. (2019). International Education Hubs as Competitive Advantage: Investigating the Role of the State as Power Connector in the Global Education Industry. In Researching the Global Education Industry (pp. 181-202). Palgrave Macmillan, Cham.
Firuzjaian, F.,Khorsandi,A.,(2018).Identifying and Analysing  Barrier Factors in Exerting Internationalization at Home Strategy in Tehran Universities.Educational Planning Studies.7(13),46-75.(In Persian)
Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. Handbook of qualitative research, 2(163-194), 105.
Hosseinimoghadam, H. (2017). Iranian University in international atmosphere: Internationalization of higher education and future of university in Iran. Tehran: Research institute of cultural and social studies. (In Persian)
Hudzik, J. (2011). Comprehensive internationalization: From concept to action. Washington: NAFSA.
Institute of research and planning in higher education & higher education association (2012).National report of higher education, research and technology.Tehran: Institute of research and planning in higher education.
Jafari,S, Rahimian,H.,Abbaspour,A.(2019).Promoting and Hampering Factors in Internationalization of Universities. Iranian Journal of Medical Education.19:67-77 (In Persian)
Kamal, K., & Trines, S. (2018). Education in the United Arab Emirates. Education System Profiles, World Education News & Reviews, the United Arab Emirates.
Khorsandi Tāskouh, A., & Panahi, M. (2016). Critical Analysis of International Ranking Systems of Universities; Policy Recommendations for Iran's Higher Education. Iranian Higher Education8(3), 111-136. (In Persian)
Kinser, K., & Lane, J. (2010). Deciphering" Educational Hubs" Strategies: Rhetoric and Reality. International Higher Education, (59).
‏Knight, J. (2003). Updated definition of internationalization. International higher education, (33).
Knight, J. (2004). Internationalization remodeled: Definition, approaches, and rationales. Journal of Studies in International Education, 8(1), 5–31.
Knight, J. (2010). Regional education hubs: Rhetoric or reality. International Higher Education, 59 (Spring), 5-6.
Knight, J. (2011). Education hubs: A fad, a brand, an innovation?. Journal of Studies in International Education15(3), 221-240.
Knight, J. (2012). Internationalization: Three generations of crossborder higher education. India International Centre.
Knight, J. (2013a). Education hubs: International, regional and local dimensions of scale and scope. Comparative Education49(3), 374-387.
Knight, J. (2013b). The changing landscape of higher education internationalisation–for better or worse?. Perspectives: Policy and practice in higher education17(3), 84-90
Knight, J. (2014). Understanding education hubs within the context of cross border education. In International education hubs (pp. 13-27). Springer, Dordrecht
Knight, J. (2018). International Education Hubs. In Geographies of the University (pp. 637-655). Springer, Cham.
Knight, J., & Lee, J. (2014). An analytical framework for education hubs. In International education hubs (pp. 29-42). Springer, Dordrecht.
Lawton, W., & Katsomitros, A. (2012). International branch campuses: Data and developments. The Observatory on Borderless Higher Education.
Leask B (2009) Using formal and informal curricula to improve interactions between home and international students. Journal of Studies in International Education 13(2): 205–221.
Lee, J. T. Y. (2014). Education hubs in the making: Policy rationales and international relations (Doctoral dissertation).
Lohmann, D. (2015). The Development of a Caribbean Island as Education Hub: The Case of Curacao (Master's thesis, University of Twente).
Lopez, C., Bendix, J., & Servin, C. (2020). Bahrain and the Fourth Industrial Revolution. Milken Institute.
Maniee, R. (2019).Educational Immigration to Iran and surplus of Iran higher education supply. 3rd conference of general governance and policy making, Tehran. Available from https://irphe.ac.ir/content/2179/981106 (In Persian)
Mittelmeier, J., Rienties, B., Gunter, A., & Raghuram, P. (2020). Conceptualizing Internationalization at a Distance: A “Third Category” of University Internationalization. Journal of Studies in International Education, 1028315320906176.
Nasir, S. (2017). New ratings system for UAE universities. Khaleej Times, 13.
Panahi, M. & Ebrahimi, M.A. (2020). Virtual international higher education: requirements, challenges and opportunities. (In Persian) available from http://iscs.ac.ir/blog/2020/09/27/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84
Papadimitriou, A. (Ed.). (2017). Competition in higher education branding and marketing: National and global perspectives. Springer.
Richards, C. (2019). Higher education privatisation, internationalisation and marketisation: Singaporean versus Malaysian models of Asian education hub policy. Compare: A Journal of Comparative and International Education49(3), 375-392.
Salimi, J., Ghasemi, M., & Abdi, A. (2019). Emerging Challenges in Iranian Higher Education and Presenting a Conceptual Model; the study of grounded theory.Management and Planning in Educational Systems,12(2), 127-155 (In Persian)
Science and Technology Parks: Global Outlook with a focus on Arab World(2018). Available from file:///C:/Users/Bitak%20Rayane/Downloads/science_and_technology_parks-_global_outlook_with_a_focus_on_the_arab_region.pdf
Shields, R., & Edwards, R. M. (2010). Student mobility and emerging hubs in global higher education. In Higher education, policy, and the global competition phenomenon (pp. 235-248). Palgrave Macmillan, New York.
THE (2018a), Times Higher Education World University Rankings, 2018, Times Higher Education, London
THE (2018b), Regional strength: Arab World Ranking 2018, Times Higher Education, London, p. 47.
UNESCO, U. (2018). Global flow of tertiary-level students. Available from http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow#slideoutmenu
Vinet, L. (2010). Universities and Knowledge Diplomacy. Procedia-Social and Behavioral Sciences2(5), 6772-6776.
Wilkins, S. (2020). The positioning and competitive strategies of higher education institutions in the United Arab Emirates. International Journal of Educational Management.
Yalcin, S. (2015). Migrant Labour in the Countries of the Gulf Cooperation Council–A “fix” for Gulf Capitalism. In BRISMES Annual Conference.