تأثیر استفاده از ابزارهای فن‌آوری اطلاعات بر سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های سراسری ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

با پیشرفت علم و فن‌آوری، به‌‌ویژه افزایش کاربرد فن‌آوری اطلاعات، ورود فن‌آوری‌های آموزشی به دانشگاه‌ها، برای پیشرفت یادگیری، جنبه‌ای اساسی از آموزش شده است به‌طوری که بخشی از فرآیند آموزش امروزه از طریق ابزارهای فن‌آوری اطلاعات انجام می‌شود. هدف این پژوهش، شناسایی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه‌های سراسری ایران، به نسبت میزان استفاده آن‌ها از ابزارهای فناوری اطلاعات است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ متغیر، کیفی می‌باشد و جامعه آماری آن دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های سراسری ایران است که به‌طور تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. ابزار انجام این پژوهش پرسش‌نامه‌ای مبتنی بر طیف لیکرت است و شامل دو قسمت می‌باشد. قسمت اول مربوط به سنجش ابعاد سواد اطلاعاتی و قسمت دوم مربوط به میزان استفاده دانشجویان از ابزارهای فن‌آوری اطلاعات است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم و تحلیل مسیر و برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است. جنبه نوآوری پژوهش هم در جامعه آماری و هم در سنجیدن اثر ابزارهای فن‌آوری اطلاعات بر سواد اطلاعاتی می‌باشد. مهم‌ترین یافته این پژوهش، کارآمد بودن استفاده از ابزارهای فن‌آوری اطلاعات در سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی است، به‌طوری که افزایش استفاده از ابزارهای معرفی شده در این پژوهش، باعث افزایش سواد اطلاعاتی دانشجویان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Using Information Technology Tools on the Informational Literacy of the Higher Education Students of Governmental Organizations in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohsen Shafie Nikabadi 1
  • Gelayol Safavi Jahromi 2
1 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University,Tehran, Iran,
2 PhD Student in Information Technology Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

As science and technology grow, especially in information and communication technology, it has become an inevitable part of education in universities and educational institutes. The goal of this research is to find the relationship between using these information technology tools in the informational literacy of students in Iran’s governmental universities. This research is applied in terms of goals, and it is qualitative regarding variables. The population of this study was chosen using the simple accidental approach. A Likert scale questionnaire was distributed among 384 students in different universities of Iran and the reliability of this questionnaire confirmed by Cronbach’s Alpha. This scale consisted of two parts including assessing the aspects of information literacy and the amount of using information technology tools among university students. The most important result of this research is that using information technology tools has a positive effect on the information literacy of graduate students, so that as a student uses these tools more, his/her information literacy increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • informational literacy
  • information technology
  • informational needs
  • information navigation
  • information assessment
قاسمی، علی‌حسین. (1385). استانداردهای قابلیت‌های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، 21 (4)، 97-119.
یزدانی، فریدون. (1391). طراحی ابزاری برای سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان همدان. مجله فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 2(4)، 52-29.
میری، الهام. چشمه سرابی، مظفر. (1390). بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشگاه علم و صنعت ایران- واحد اراک در محیط دیجیتال (88-1387). علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و فن‌آوری اطلاعات، 4(13).
نظری، مریم. (1384). مروری بر ساختار و محتوای درگاه اطلاعاتی درس سواد اطلاعاتی برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی کشور. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، 21 (2)، 71-84.
مظفری رمچاهی، حفصه. (1392). ارزیابی میزان سواد اطلاعاتی و رابطه آن با خودراهبری در یادگیری دانشجویان مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه آزاد قشم نیمسال اول 1392-93. پژوهش‌های علوم انسانی دانشگاه اصفهان، 5 (31)، 113-130.
شریفی، اصغر.، اسلامیه، فاطمه. (1390). ارزیابی استانداردهای سواد اطلاعاتی دانشجویان و رابطه آن با گرایش به یادگیری الکترونیکی. مجله فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 2(2).
فارسیجانی، حسن.، فیضی، کامران. شفیعی نیک‌آبادی، محسن. (1390) تأثیر نیروهای رقابتی سازمان بر کاربرد دانش جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین در صنعت خودرو. مجله چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 6، 92-71.
یزدی، سیده منور.، زندکریمی، غزال. (1391). اهمیت محتوای یادگیری: مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته‌های تحصیلی مختلف با استفاده از آموزش از راه دور به روش لایتنر پرو. مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی، 5 (9)، 50-66.
محبوبی، طاهر.، زندی، بهمن.، ملکی، حسن.، کریمی، بهاءالدین. (1390). تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات –ICT- بر خودکارآمدی، عملکرد تحصیلی و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور. مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی، 6، 8-31.
Shurville, S. (2011). A Life beyond the Golden Arches. The University of the Fraser Valley Research Review, 4, 1.
Anohina, A. (2005). Analysis of the terminology used in the field of virtual learning. Educational Technology & Society, 8, 3, 91-102.
Warschauer, M. (2006). Literacy and technology: Bridging the divide. In D. Gibbs and K.-L. Krause (Eds.), Cyberlines 2: Languages and cultures of the Internet (pp. 163-174). Albert Park, Australia: James Nicholas.
Zhu, C. (2010). Teacher roles and adoption of educational technology in the Chinese context. Journal for Educational Research Online Journal für Bildungsforschung Online, 2, 2, 72-86.
 
 Baker, A., Jensen, P.J., & Kolb, D.A. (2002). conversational learning: an experimental approach to knowledge creation. westport, connecticut: Quorum Books.
Gartner, R.T. (2011). The Effects of Multimedia Technology on Learning (master thesis), Abilene Christian University. Retrieved from: http://www.usma.edu/cfe/Shared%20Documents/effects-of-technology-on-learning.pdf
The Bertelsmann Foundation. (1998). The Impact of Media and Technology in Schools. Reeves, T.C.
Grace, T.P.L. (2009). Wikis as a knowledge management tool. Journal of knowledge management, 13, 4, 64-74.
Hechter, R.P., Phyfe, L.D., Vermette, L.A. (2012).  Integrating Technology in Education: Moving the TPCK Framework towards Practical Applications. Education research and perspectives, 39, 136-152.
Klopfer, E., Osterweil, S., Groff, J., Haas, J. (2009). Using the technology of today, in the classroom today. The Education Arcade, DOI: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0
McCarroll, N., Curran, K. (2013). Social Networking in Education. International Journal of Innovation in the Digital Economy, 4, 1, 1-15.
Ali, R., Katz, I.R. (2010). Information and Communication Technology Literacy: What Do Businesses Expect and What Do Business Schools Teach?. Educational Testing Service, 10, 17.
Weller, M., Pegler, C., Mason, R. (2005). Use of innovative technologies on an e-learning course. Internet and Higher Education, 8, 61-71.
Geer, V., Sweeney, T.A. (2012). Students’ Voices about Learning with Technology. Journal of Social Sciences, 8, 2, 294-303.
Beldarrain, Y. (2006). Distance Education Trends: Integrating new technologies to foster student interaction and collaboration. Distance Education, 27, 2.
Martin, F., Ertzberger, J. (2013). Here and now mobile learning: An experimental study on the use of mobile technology. Journal ofComputers & Education, 68, 76-85
 Willison, J. & O’Regan, K. (2005). 2020 Vision: An informational literacy continuum for students primary school to post graduation, in Higher education in a changing world. Proceedings of the 28th HERDSA Annual Conference, Sydney, 3-6 July 2005: pp 633.
Vizcaino, V.M., Martinez, M.S., Aguilar, F.S., Martinez, S.S., Gutierrez, R.F., Lopez, M.S. (2010). Validity of a Single-Factor Model Underlying the Metabolic Syndrome in Children. Diabetes Cares, 33, 6.
Tavakol, M., and Dennick, R. (2011). Making sense of Cronbach’s alpha. International Journal of Medical Education, Vol.2, pp.53 – 55
Isfandyari-Moghaddam, A., Kashi-Nahanji, V. (2011). Does information technology affect the level of information literacy? Aslib Proceedings: New Information Perspectives, 63, 6.