مطالعه طولی سوء رفتار معلمان در دو سطح فردی و گروهی براساس نظریه سرایت اجتماعی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت دانشگاه ایلام

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین سوء رفتار سازمانی در بین معلمان به شیوه طولی و براساس نظریه سرایت اجتماعی صورت گرفته است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری را تمامی معلمان مدارس دولتی متوسطه اول شهر ایلام تشکیل داد (360N=) که با استفاده از شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی تعداد 181 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد روا و پایا جمع‌آوری و با آزمون آماری رگرسیون سلسله مراتبی (HLM) و تحلیل رگرسیون واسطه‌ای بارون و کنی (1986) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد که فرآیند اطلاعات اجتماعی به‌طور جزئی رابطه بین سوء رفتار سازمانی گروهی و سوء رفتار سازمانی در سطح فردی را میانجی‌گری می‌نماید. اطلاعات اجتماعی به‌طور مثبت با سوء رفتار سازمانی اعضای گروه ارتباط داشته و سوء رفتار سازمانی در سطح فردی، از طریق مشاهده مستقیم و شیوع سوء رفتار سازمانی فردی تعدیل شده است. زمانی که انسجام بالاست، احتمال ضعیفی وجود دارد که دانش غیرمستقیم و ادراک شیوع سوء رفتار سازمانی در سطح سازمانی، بروز کژرفتاری در سطح فردی را موجب شود. بنابراین در خصوص اینکه انسجام گروهی نقش تعدیلگر دارد، رد می‌شود. یافته‌های حاصل از HLM نشان داد که در سطح گروهی و سازمانی، تعامل معناداری بین مشاهده مستقیم کژرفتاری و قوانین و مجازات‌های غیررسمی وجود دارد. در خصوص اثر تعاملی دانش غیرمستقیم و قوانین غیررسمی، در سطح گروهی به لحاظ آماری تعامل معناداری یافت نشد. در نهایت یافته‌ها نشان داد که اثر تعاملی ادراک شیوع کژرفتاری و قوانین غیررسمی در خصوص سوء رفتار سازمانی، به لحاظ آماری معنادار است. این یافته‌ها نشان می‌دهند که اگر قوانین غیررسمی در مورد سوء رفتار سازمانی در سطح سازمانی در سطح پایینی باشند، دانش مستقیم و شیوه کژرفتاری سازمانی به احتمال زیاد سرایت و انتقال کژرفتاری سازمانی گروه کاری به افراد مرجع سازمانی را افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Longititual Study of Group Level and Individual Level Organizational Misbehavior in Schools Based on Social Contagion Theory

نویسنده [English]

  • Ali Yasini
Assistant Professor of Management Department, Ilam University
چکیده [English]

This paper examines the transmission or contagion of organizational misbehavior (OMB) among school’s teachers. Research method was descriptive – correlation and all of Secondary school teachers were made the population of study which 220 of them were selected via stratified sampling method. To collect the data, standardizes scales was used and data analyzed through hierarchical linear modeling (HLM).Results shows that organizationally directed misbehavior is partially spread through social information in that the relationship between the work group’s ODM and the focal individual’s ODM was partially mediated by all three forms of social information. The work group’s ODM creates social information (direct observation, indirect knowledge and prevalence of these behaviors) that is perceived by other members of the work group. That social information is positively related to the ODM of a focal group member. Interpersonally directed misbehavior is spread through direct observation and prevalence of IDM as the IDM of the work group and the focal individual was fully mediated by these two types of social information but not by the indirect knowledge of IDM. Taken together, these findings indicate that the work group’s misbehavior creates social information (direct observation, indirect knowledge and prevalence of these behaviors) that is perceived by other members of the work group. That social information is positively related to the misbehavior of a focal group member.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational misbehavior
  • social contagion
  • social information
  • negative emotion
  • group cohensive
احمدی، سیدعلی اکبر و دهنوی، فریبا (1388). انحرافات سازمانی: اشکال، چالش‌ها و معرفی گونه‌شناسی‌های سوءرفتار، اولین کنفرانس مدیریت اجرایی، تهران، http://www.civilica.com/Paper-MBA01-MBA01_049.html
امیری، مهدی و پرتابیان، اکبر (1394). بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با رفتار اخلاقی معلمان، فصلنامه آموزش پژوهی، شماره اول، بهار 1394.
حسین پور طولازدهی، شهره؛ رضا زین‌آبادی، حسن؛ علیمردانی، اکرم؛کرد فیروزجایی، فهیمه (1395). تأملی بر رفتارهای ضد تولیدی معلمان در تدریس: واکاوی نشانگان، ابعاد و ارزیابی وضع موجود در مدارس شهر تهران. فصلنامه تعلیم و تربیت. 32 (125): 145-117.
شیربگی، ناصر؛ غلامی، خلیل؛ معروفی، فخرالدین؛ نوری، سمیه (1392). درک و شناخت گونه‌های سوء رفتار سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه کردستان. پژوهش‌نامه مدیریت تحول، 5 (9): 51-28.
غریب، عباس (1394). بررسی تأثیر مولفه‌های اطلاعات اجتماعی بر سوءرفتار سازمانی کارکنان دانشگاه‌های دولتی شهر رشت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی. دانشگاه ایلام. چاپ نشده.
فیضی، طاهره، عمادی، زهرا (1389). ارتباط میان رفتار شهروندی سازمانی و جو سازمانی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فصلنامه مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی. 2 (4). 115-98.
فیضی، طاهره وعمادی، زهرا (1389). ارتباط میان رفتار شهروندی سازمانی و جو سازمانی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دوفصلنامهمدیریتوبرنامه‌ریزیدرنظام‌هایآموزشی، 2 (3): 98-115.
قلی پور، آرین؛ پورعزت، علی اصغر؛ و سعیدی نژاد، مجید (1386). عوامل موجد رفتارهای ضدشهروندی در سازمان‌ها. فصلنامه علوم مدیریت ایران. 2(8): 29-1.
Ambrose, M. L., Seabright, M. A., & Schminke, M. (2002). Sabotage in the workplace: The role of organizational injustice. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 89: 947-965.
Ashton, M. C., Lee, K., & Son, C. (2000). Honesty as the sixth factor of personality: Correlations with Machiavellianism, primary psychopathy, and social adroitness. European Journal of Personality, 14: 359-368.
Bandura, A. (1973). Aggression: A social learning analysis. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Banfield, S. R., Richmond, V. P., & McCroskey, J. C. (2006). The effect of teacher misbehaviors on teacher credibility and affect for the teacher. Communication Education, 55(1), 63-72.
Bies, R. J. & Tripp, T. M. (1998). Revenge in organizations: The good, the bad and the ugly. In R. W. Griffin & A. O'Leary-Kelly & J. Collins (Eds.), DysfunctionalBehavior inOrganizations: Violent and Deviant Behavior: 49-67. Stamford, CT: JAI Press.
Boye, M. W. & Slora, K. B. (1993). The severity and prevalence of deviant employee activity within supermarkets. Journal of Business and Psychology, 8: 245-253.
Brett, J. M. & Stroh, L. K. (2003). Working 61 plus hours a week: Why do managers do it? Journal of Applied Psychology, 88: 67-78.
Douglas, S. C. & Martinko, M. J. (2001). Exploring the role of individual differences in the prediction of workplace aggression. Journal of Applied Psychology, 86: 547-559.
Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. Human Relations, 7: 117-140.
Fisher, J. D. & Baron, R. A. (1982). An equity-based model of vandalism. Population andEnvironment, 5: 182-200.
Friedman, R., Simons, T., & Liu, L. (2003). Behavior integrity as a driver of cross-race differences in employee attitudes. Paper presented at the Academy of Management Annual Meetings, Seattle.
Hollinger, R. C. (1991). Neutralizing in the workplace: An empirical analysis of property theft and production deviance. Deviant Behaviour: An Interdisciplinary Journal, 12: 169-202.
Kidwell, R. E. & Bennett, N. (1993). Employee propensity to withhold effort: A conceptual model to intersect three avenues of research. Academy ofManagement Review, 18: 429-456.
Latane, B. (2000). Pressures to uniformity and the evolution of cultural norms: Modelingdynamic social impact. In D. R. Ilgen & C. L. Hulin (Eds.), Computational modeling of behavior in organizations. Washington, D.C.: The American Psychological Association.
Lee, K. & Allen, N. J. (2002). Organizational citizenship behavior and workplace deviance: The role of affect and cognitions. Journal of Applied Psychology, 87: 131-142.
Lewicki, R. J., Poland, T., Minton, J. W., & Sheppard, B. (1997). Dishonesty as deviance: A typology of workplace dishonesty and contributing factors. In R. Lewicki & B. Sheppard & M. Bazerman (Eds.), Research on Negotiation in Organizations,  6 (2): 53-86. Greenwich, Ct: JAI Press, Inc.
Milgram, S., Bickman, L., & Berkowitz, L. (1969). Note on the drawing power of crowds of different size. Journal of Personality and Social Psychology, 13: 79-82.
Mongillo, G., Shteingart, H., & Loewenstein, Y. (2014). The Misbehavior of Reinforcement Learning. Proceedings of the IEEE, 102(4), 528-541.
Page, D. (2013). Teacher misbehaviour: An analysis of disciplinary orders by the General Teaching Council for England. British Educational Research Journal, 39(3), 545-564.
Pearson, C. M., Andersson, L. M., & Wegner, J. W. (2001). When workers flout convention: A study of workplace incivility. Human Relations, 54: 1387-1419.
Rayner, C. & Keashly, L. (2005). Bullying at work: A perspective from Britain and North America. In S. Fox & P. E. Spector (Eds.), Counterproductive Work Behavior:Investigations of Actors and Targets: 271-296. Washington, DC: American Psychological Association.
Redl, F. (1949). The phenomenon of contagion and "shock effect" in group therapy. In K. F. Eissler (Ed.), Searchlights on delinquency. New York: International Universities Press.
Salancik, G. & Pfeffer, J. (1978). A social information processing approach to job attitudes and task design. Administrative Science Quarterly, 23: 224-253.
Slora, K. B. (1989). An empirical approach to determining employee deviance base rates. Journal of Business and Psychology, 4: 199-219.
Tepper, B. J. (2000). Consequences of abusive supervision. Academy of Management Journal, 43: 178-190.
Wheeler, L. (1966). Toward a theory of behavioral contagion. Psychological Review, 73:179-192.
Riley, P. (2009). Teacher misbehaviour. In International handbook of research on teachers and teaching (pp. 417-431). Springer US.